ร่วมงานกับเรา

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงระบบการขนส่งรถบรรทุกให้ดียิ่งขึ้น ผ่าน Technology ที่ทันสมัย เรามีจุดมุ่งหมายในการพลิกโฉมการขนส่ง เข้าสู่ระบบดิจิทัล ให้การขนส่งภายในประเทศมีคุณภาพยิ่งขึ้น
Corporate Account Executive

รายละเอียดงาน

• วิเคราะห์โอกาส ขยายการใช้งานขนส่ง และกระตุ้นยอดขายของลูกค้าปัจจุบันให้เติบโต
• วิเคราะห์ตลาด เพื่อหาความต้องการของลูกค้าและโอกาสในการขาย ขยายฐานลูกค้าใหม่ ตามทิศทาของบริษัท
• เข้าพบ พูดคุย และ ทำความเข้าใจปัญหาลูกค้า เพื่อนำเสนอ solution ได้อย่างเหมาะสมสร้าง,พัฒนา,และรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าใหม่
• วางแผน, บริหาร, และจัดการงานขาย เพื่อบรรลุยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้
• ติดตาม และ ปิดการขาย พร้อมส่งมอบงานให้กับ customer service
• บริหารและจัดการงานขายเพื่อบรรลุยอดขายตามเป้าหมาย
• รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการบริการ คำขอร้อง และตอบคำถามของลูกค้าอย่างเต็มที่
• ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ภายในบริษัท เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
• ทำงานให้บรรลุ KPIs และ OKR ที่บริษัทกำหนดไว้

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย อายุ 22-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป (สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ สาขาโลจิสติกส์ยิ่งดี)
3. ใช้งานคอมพิวเตอร์ MS Excel, Word, Powerpoint ได้ดี สนใจติดตามเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ
4. พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีใบขับขี่รถยนต์และสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ คล่องตัว (หากมีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
6. อัธยาศัยดี มี service mind สามารถโน้มน้าว จูงใจ เพื่อปิดการขายได้
7. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และคิดวิเคราะห์ได้ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
8. ชอบเรียนรู้ ปรับตัวเก่ง และพัฒนาตัวเอง มีความรับผิดชอบสูง มุ่งมั่นผลสำเร็จ
9. ชอบการทำงานในสภาพแวดล้อมแบบ startup มี dynamic สูง และมี resource จำกัด