นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ทรีซิกซ์ตี้ ซัพพลายเชน จำกัด

บริษัท ทรีซิกซ์ตี้ ซัพพลายเชน จำกัด (“บริษัทฯ”) เห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ บริษัทฯทราบดีว่าผู้ใช้บริการเป็นห่วงและให้ความสำคัญกับวิธีการที่ข้อมูลของผู้ใช้บริการจะถูกเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ จะนำข้อมูลที่ผู้ใช้บริการแบ่งปันให้กับบริษัทฯ นั้นไปใช้เพื่อการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ บริษัทฯ ซาบซึ้งในความไว้วางใจของผู้ใช้บริการและบริษัทฯ จะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการด้วยความระมัดระวังและอย่างสมเหตุสมผล ในการมอบประสบการณ์และการให้บริการอย่างดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้บริการ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งวิธีการแก่ผู้ใช้บริการ (ตามที่จะได้นิยามต่อไป) ที่บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย “ข้อมูลส่วนบุคคล” (ตามที่จะได้นิยามต่อไป) ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ (ตามที่จะได้นิยามต่อไป) ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

ผู้ใช้บริการโปรดอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

 1. คำจำกัดความ
  • เว้นแต่ข้อความในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้กำหนดไว้เป็นประการอื่น ให้คำและข้อความต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีความหมายดังนี้
บริษัทฯหมายถึงบริษัท ทรีซิกซ์ตี้ ซัพพลายเชน จำกัด
ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
แพลตฟอร์มหมายถึงเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือระบบอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันที่บริษัทฯ ใช้ประกอบธุรกิจหลัก (ซึ่งรวมถึงธุรกิจบริการขนส่งสินค้า) ซึ่งรวมถึงบัญชีทางการของบริษัทฯ ที่อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มอื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ไลน์ เฟซบุ๊ก และ เฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์
ผู้ใช้บริการหมายถึงบุคคลใด ๆ ที่ใช้บริการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ขอส่งสินค้า และผู้ให้บริการขนส่ง
ผู้ขอส่งสินค้าหมายถึงผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มซึ่งตกลงใช้บริการขนส่งสินค้าจากผู้ให้บริการขนส่ง ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้ให้บริการขนส่งหมายถึงผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มซึ่งตกลงให้บริการขนส่งสินค้าจากผู้ส่งสินค้า ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่บริษัทฯ กำหนด
บริการหมายถึงบริการทั้งหมดของบริษัทฯ ไม่ว่าจะมีการลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ซึ่งรวมถึงการให้บริการขนส่งสินค้า
บริการขนส่งสินค้าหมายถึงการให้บริการแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการขนส่งทางรถบรรทุกหรือรถประเภทอื่นใดตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยเป็นช่องทางในการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าระหว่างผู้ขอส่งสินค้าและผู้ให้บริการขนส่ง (รวมถึงการคัดกรองผู้ให้บริการขนส่ง การอำนวยความสะดวกในการประสานงาน การบริการระบบในการจัดการข้อมูลและติดตามงานขนส่ง และการชำระเงิน) ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อให้ผู้ให้บริการขนส่งให้บริการขนส่งสินค้าแก่ผู้ขอส่งสินค้า โดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ ตามที่ผู้ขอส่งสินค้า ผู้ให้บริการขนส่ง และบริษัทฯ จะตกลงกันเป็นคราว ๆ ไป
 1. การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ บริษัทฯ จะกระทำการ และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม
  • บริษัทฯ จะสามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่กรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้
  • ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะกระทำเพียงเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ตามข้อ
  • บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้บริการโดยตรง และ/หรือจากแหล่งข้อมูลอื่นที่เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไป ภายใต้วัตถุประสงค์ตามข้อ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัทฯ ไม่ว่าข้อมูลใด เช่น การให้ ชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำหรับติดต่อในกรณีฉุกเฉิน ผู้ใช้บริการรับรองว่าผู้ใช้บริการได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบเกี่ยวกับการเปิดเผย และการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยบริษัทฯ แล้ว และบุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอมแก่ผู้ใช้บริการเพื่อการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว
  • บริษัทฯ อาจเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับความสนใจ และ/หรือความชอบของผู้ใช้บริการ และ/หรือข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการด้วยการใช้คุกกี้ในแพลตฟอร์ม โดยคุกกี้ที่อยู่ในแพลตฟอร์ม จะเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ และบริษัทฯ จะสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถนำเสนอบริการที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการให้ได้มากที่สุด
  • ในการติดต่อระหว่างผู้ใช้บริการกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แพลตฟอร์ม ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ศูนย์บริการลูกค้า หรือการติดต่อโดยวิธีการอื่นใด บริษัทฯ อาจดำเนินการบันทึกข้อมูลการติดต่อสื่อสารเหล่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น เพื่อใช้เป็นหลักฐาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการ เพื่อติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพื่ออบรมบุคลากร เพื่อประเมินผลงานบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงเพื่อพัฒนาระบบของบริษัทฯ
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
  • บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ หรือเปิดเผย
 • 1.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้บริการ เช่น
  • ชื่อ-สกุล หรือชื่ออื่น ๆ ที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้บริการได้
  • หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือหมายเลขอื่นใดที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้บริการได้
  • สัญชาติ
  • คำนำหน้า เพศ
  • อายุ วันเดือนปีเกิด
  • ข้อมูลสำหรับการติดต่อผู้ใช้บริการ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
  • รูปถ่ายตนเอง รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวใด ๆ ที่สามารถยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการได้
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน เช่น หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเดบิต หมายเลขบัญชีธนาคาร
  • ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) รหัสยืนยันตัวตน (PIN: Personal Identification Number) รหัสผ่านเพื่อใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ รหัส OTP (One Time Password)
  • ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ใช้บริการค้นหา ดูหรือเยี่ยมชมในขณะที่ใช้บริการหรือใช้เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และสื่อดิจิตอลใด ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงประวัติและเวลาการเข้าเยี่ยมชม ใช้บริการ หรือใช้งานแพลตฟอร์ม ประเภทบราวเซอร์ (Browser) ไอพีแอดเดรส (IP Address) ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้บริการ ข้อมูลอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ (Device Information) (เช่น รุ่นของอุปกรณ์ ประเภทระบบปฏิบัติการ) ในขณะใช้บริการหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น หมายเลขทะเบียนรถ ใบทะเบียนรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัย สมุดบัญชีธนาคาร ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจและความต้องการของผู้ใช้บริการ เช่น การใช้จ่าย การชำระหนี้ พฤติกรรมการบริโภค
  • ข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ บริษัทอาจเข้าถึง รวบรวม และประมวลผลข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่อยู่อีเมลล์ของผู้ติดต่อภายในเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน เพื่อการส่งและแบ่งปันข้อมูลตำแหน่งของท่านไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ติดต่อของท่านได้ ผ่านทาง SMS
  • ข้อมูลกล้องถ่ายรูป บริษัทอาจเข้าถึงรวบรวม และประมวลผลข้อมูลรูปถ่าย วิดีโอ และสถานที่ของรูปถ่ายและ/หรือวิดีโอของท่าน
  • ข้อมูลตำแหน่ง บริษัทอาจเข้าถึง รวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่แท้จริงของท่าน ทั้งขณะเปิดและปิดแพลตฟอร์ม บริษัทใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการระบุตำแหน่ง เช่น ที่อยู่ IP, GPS เซ็นเซอร์หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่อาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ในบริเวณใกล้เคียงจุดการเชื่อมต่อ Wi-Fi และเสาสัญญาณกับบริษัท
 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ภายในขอบวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
   • เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้บริการ ตลอดจนการตรวจสอบและปรับปรุงการให้บริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และเพื่อการเข้าทำและปฏิบัติตามสัญญาซึ่งผู้ใช้บริการเป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ หรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกิจกรรมดังต่อไปนี้
  • ใช้ข้อมูลอุปกรณ์ ที่ตั้ง ประวัติ ประวัติการเดินทาง การใช้งาน และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เพื่อป้องกัน ตรวจจับ และต่อสู้กับการฉ้อโกง หรือกิจกรรมที่ไม่ปลอดภัย
  • ระบุตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้บนแผนที่ ติดตามความคืบหน้าในการเดินทางของผู้ใช้บริการ, ระบุสถานะการขนส่ง (ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้า) และตรวจสอบเส้นทางที่ผิดปกติ
  • ใช้ในการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลรายละเอียดขนส่ง เพื่อให้สามารถแนะนำและแจ้งเตือน (Notification) เหตุการณ์สำคัญได้
  • ประมวลผลการชำระเงิน
  • เสนอ รับ จัดให้ หรืออำนวยความสะดวกในบริการประกันภัยและการเงิน ตลอดจนบริการอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
  • เปิดใช้งานฟีเจอร์สการให้บริการต่าง ๆ ตามความประสงค์ส่วนบุคคล (personalized feature) เช่น สร้างรายการจุดรับสินค้า หรือสถานที่ขนส่งสินค้าที่ใช้บริการเป็นประจำ
  • ระบุพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย เช่น การใช้ความเร็ว การเบรกและการเร่งอย่างรุนแรง และให้ผลตอบรับเฉพาะบุคคลไปยังผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (ได้จาก GPS, Mobile app tracking ฯลฯ)
   • เก็บรูปถ่ายหลักฐานการขนส่ง หรือ/และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง และ อัปโหลดขึ้นระบบ เพื่อประกอบสถานะการขนส่ง
  • เพื่อให้ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ และเป็นช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับข่าวสารและบริการต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการ การทำการตลาดเกี่ยวกับบริการโดยทั่วไป ผลิตภัณฑ์ และสิทธิประโยชน์ การแจ้งเตือน การแจ้งข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งรวมไปถึงบริการทางโฆษณาจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ (ตามที่จะได้นิยามต่อไป) หรือจากบุคคลภายนอกแก่ผู้ใช้บริการ
  • เพื่อสื่อสารและให้บริการลูกค้าสัมพันธ์แก่ผู้ใช้บริการ อาทิ การให้บริการสนับสนุนผู้ใช้บริการ การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค การตอบข้อซักถาม ข้อร้องเรียนใด ๆ จากผู้ใช้บริการ
  • เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อประเมินความสนใจหรือพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่มีต่อผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) การทำความสะอาดข้อมูล (data cleansing) และการวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมของลูกค้า (data profiling) เพื่อทำการค้นคว้าวิจัยทางการตลาด ทำแบบสำรวจ ประเมินผล พฤติกรรม สถิติและการแบ่งประเภท รูปแบบและกระแสความนิยมด้านการบริโภค เพื่อให้เข้าใจและสามารถกำหนดรูปแบบการให้บริการที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจ รวมถึงสามารถเสนอผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ พร้อมทั้งข้อเสนอพิเศษ กลยุทธ์ หรือโปรแกรมทางการตลาดที่อาจเกี่ยวเนื่องกับความพึงพอใจและประวัติของผู้ใช้บริการ
  • เพื่อประเมิน พัฒนา จัดการและยกระดับ ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ ระบบและการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการบริหารจัดการภายในที่จำเป็นในการให้บริการของเรา เช่น แก้ปัญหาบั๊ค (bugs) ในซอฟต์แวร์ และปัญหาด้านการปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบและวิจัย การติดตามและวิเคราะห์แนวทางใช้งานและกิจกรรม ให้แก่บริษัทฯ บริษัทในเครือ และกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ (ตามที่จะได้นิยามต่อไป) เพื่อระบุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อจัดทำรายงานภาพรวมของข้อมูลแบบไม่ระบุชื่อ และประเมินประสิทธิภาพในเรื่องผลิตภัณฑ์ สื่อดิจิทัล และแคมเปญทางการตลาด
  • เพื่อการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้บริการ เมื่อจำเป็น หรือตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการ หรือเมื่อบริษัทฯ ได้รับการร้องขอ หรือคำสั่งจากผู้ใช้บริการ
  • เพื่อความมั่นคงปลอดภัย และป้องกันมิให้เกิดการฉ้อโกง อาชญากรรมใด ๆ หรือการกระทำใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการจัดการความเสี่ยงในเชิงพาณิชย์ และการดำเนินการเกี่ยวกับข้อพิพาทต่าง ๆ
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และติดตามการใช้บริการ และวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน และเพื่อให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มสามารถทำงาน และให้บริการได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างเต็มที่
  • เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือหอจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกปองที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี)
  • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของผู้ใช้บริการ
  • เมื่อมีความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารการจัดการภายใน เช่น การตรวจสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล การบันทึกฐานข้อมูล เพื่อการตรวจจับ ป้องกัน และตอบโต้ข้อเรียกร้องการทุจริต การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อจัดการและป้องกันความเสียหายแก่ทรัพย์สินและสมบัติของบริษัทฯ เพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ เพื่อตรวจจับและป้องกันการประพฤติที่มิชอบซึ่งรวมไปถึงการใช้กล้องวงจรปิด เพื่อติดตามเฝ้าระวังเหตุการณ์ เพื่อป้องกันและรายงานความผิดทางอาญา และเพื่อปกป้องความมั่นคงและและความเชื่อมั่นทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ ในกรณีที่บริษัทฯ มีอำนาจ
  • เพื่อการปรับโครงสร้าง เปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนธุรกิจของบริษัทฯ ในการนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอาจได้รับการถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สาม เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและวิเคราะห์การปรับโครงสร้าง เปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนธุรกิจของบริษัทฯ
  • เมื่อมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ใช้บริการ หรือของบุคคลที่สาม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด
  • เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ
  • วัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือมีลักษณะในทำนองเดียวกันกับที่ระบุไว้ในข้อ 1 นี้
 • เมื่อบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ตามข้อ 1 ของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัทฯ จะแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ผู้ใช้บริการทราบ และดำเนินการขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการก่อน
 1. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ตามระยะเวลาขั้นต่ำที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเอาไว้ โดยบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ในระยะเวลาอย่างน้อย [10] ปี ภายหลังจากที่บริษัทฯ สิ้นสุดความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการในฐานะลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจยังคงจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการต่อไปหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวหากบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ ยังมีความจำเป็นในการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว หรือเพื่อความจำเป็นอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นสมควร เช่น การบังคับสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาของบริษัทฯ เป็นต้น

 1. บุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผย
  • บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปยังบุคคลภายนอกทั้งภายในประเทศไทยหรือนอกประเทศ ซึ่งเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล แก่บุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ (“บุคคลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผย”) เพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ดังต่อไปนี้
 • บริษัทในเครือ และผู้ถือหุ้น

บริษัทในเครือ บริษัทแม่ บริษัทลูก บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (รวมเรียกว่า “บริษัทในเครือ”) รวมถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทในเครือ

 • ผู้ให้บริการแก่บริษัทฯ

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่ผู้ให้บริการแก่บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานราชการที่บริษัทฯ ขอใช้บริการด้วย เช่น ผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ โดยผู้ให้บริการดังกล่าวจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้เท่าที่บริษัทฯ อนุญาตให้ใช้ และต้องสอดคล้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โดยการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นการเปิดเผยเพียงเท่าที่จำเป็น (need-to-know basis) เท่านั้น

 • ที่ปรึกษาวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี เป็นต้น
 • ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลรวมถึงผู้ให้บริการคลาวด์
 • ผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบและเครือข่ายชำระเงิน ตัวแทนรับชำระเงิน
 • ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล วิจัย จัดทำข้อมูลและสถิติ
 • ผู้ให้บริการทางการตลาด รวมถึงผู้จัดงานและกิจกรรม
 • ผู้ให้บริการงานโฆษณา งานประชาสัมพันธ์ และการติดต่อสื่อสาร รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (เช่น call center หรือผู้ให้บริการอื่นในทำนองเดียวกัน)
 • สถาบันการเงิน และ บุคคลภายนอกอื่นที่บริษัทฯ ใช้บริการในการให้บริการ
 • ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูล
 • ผู้ให้บริการการยืนยันตัวตนต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการ Dip Chip บัตรประชาชน
 • ผู้ให้บริการตรวจสอบข้อมูล เช่น เน็ตเบย์ และกรมการปกครอง (DOPA) เป็นต้น
 • ผู้ให้บริการส่งเอกสารหรือพัสดุ

(รวมเรียกว่า “ผู้ให้บริการแก่บริษัทฯ”)

 

 • กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ

กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง กลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ การจัดการห่วงโซอุปทาน (supply chain management) [กลุ่มธุรกิจระบบการชำระเงิน บัตรอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเดบิต บัตรเครดิต โทรคมนาคม อีคอมเมิร์ซ โปรแกรมการสะสมคะแนน (reward program) และโปรแกรมการเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (loyalty program) กลุ่มธุรกิจสถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย (รวมเรียกว่า “กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ”)

 • บุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

บุคคลอื่นใดที่กฎหมายกำหนด (ซึ่งรวมถึงหน่วยงานราชการ) ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแล หรือคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาล หรือองค์กรตุลาการที่มีอำนาจตามกฎหมาย (ไม่ว่าภายในประเทศไทย หรือภายนอกประเทศ) ให้บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ บริษัทฯ มีความจำเป็นอันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

 • ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่

ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่ (รวมถึงผู้ที่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นผู้รับโอน) ซึ่งหมายความรวมถึงบุคคลภายนอกในกรณีมีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การโอนกิจการไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด การขาย การซื้อ การร่วมลงทุน การโอนสิทธิ การโอน หรือการจำหน่ายกิจการ ทรัพย์สิน หรือหุ้น หรือการทำธุรกรรมที่คล้ายกัน ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่ของบริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เพื่อเป็นการเคารพต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

 1. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปยังบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจไม่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อทำให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมหรือกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทฯ จะขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการเพื่อการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปยังต่างประเทศหากจำเป็นต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

 1. คุกกี้

บริษัทฯ รวมถึงบุคคลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผย อาจใช้คุกกี้ (cookies) เว็บบีคอน (web beacon) ป้ายระบุ (tag) คำสั่ง (script) วัตถุใช้ร่วมกันเฉพาะที่ (local shared objects) เช่น เอชทีเอ็มเอล 5 (HTML5) และ แฟลช (Flash) (ซึ่งบางครั้งเรียกว่า “แฟลชคุกกี้ (flash cookies)”) เครื่องมือระบุโฆษณาที่เกี่ยวข้อง (advertising identifiers) (รวมถึงเครื่องมือระบุโฆษณาในโทรศัพท์มือถือ เช่น ไอดีเอฟเอของบริษัทแอปเปิ้ล (Apple’s IDFA) หรือแอดเวอร์ไทซิ่งไอดีของกูเกิ้ล (Google’s Advertising ID) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน (รวมเรียกว่า “คุกกี้”) ในการใช้เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ โดยคุกกี้อาจมีตัวระบุพิเศษ และอาศัยอยู่ในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ที่บริษัทฯ ส่งให้แก่ผู้ใช้บริการ และบนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ฯลฯ และคุกกี้อาจถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการและการใช้บริการของผู้ใช้บริการ เช่น ประเภทของเบราว์เซอร์ (browser) ที่ผู้ใช้บริการใช้ การเลือกคำค้นหา ไอพีแอดเดรส (IP address) ข้อมูลที่เกี่ยวกับโฆษณาซึ่งได้แสดงให้ผู้ใช้บริการเห็นหรือที่ผู้ใช้บริการได้คลิกเลือก และวันที่และเวลาของการใช้งาน [ทั้งนี้ คุกกี้อาจยังคงอยู่และถูกจัดเก็บเฉพาะระหว่างช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น]

อนึ่ง คุกกี้ตามวรรคก่อน หมายความรวมถึง คุกกี้ดังต่อไปนี้

 • คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของแพลตฟอร์ม เพื่อให้แพลตฟอร์มสามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย และทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้แพลตฟอร์มได้ เช่น การ log in เข้าสู่แพลตฟอร์ม การยืนยันตัวตน
 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานแพลตฟอร์มของผู้ใช้บริการ เพื่อให้เราสามารถวัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหาสินค้า/บริการและแพลตฟอร์มของเราเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้แพลตฟอร์มของผู้ใช้บริการ
 • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยจดจำข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้บริการใช้เข้าชมแพลตฟอร์ม ข้อมูลการลงทะเบียนหรือ log in ข้อมูลการตั้งค่าหรือตัวเลือกที่ผู้ใช้บริการเคยเลือกไว้บนแพลตฟอร์ม เช่น ภาษาที่แสดงบนแพลตฟอร์ม ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานแพลตฟอร์มได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้แพลตฟอร์ม
 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับตัวผู้ใช้บริการ เพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์และนำเสนอเนื้อหา สินค้า/บริการ และ/หรือ โฆษณาที่เหมาะสมกับความสนใจของผู้ใช้บริการได้
 1. สิทธิของผู้ใช้บริการ
  • ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด บริษัทฯ ขอเรียนว่าผู้ใช้บริการมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
 • ความยินยอม

ผู้ใช้บริการมีสิทธิถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ในเวลาใด ๆ ก็ได้ เมื่อผู้ใช้บริการถอนความยินยอมแล้ว การถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

 • การเข้าถึงข้อมูล

ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการ ซึ่งบริษัทฯ ครอบครองหรืออยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความยินยอมได้

 • การขอรับข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการจากบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิดังต่อไปนี้

 • ขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังบุคคลอื่น เมื่อสามารถทำได้โดยวิธีการอัตโนมัติ
 • ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
 • การคัดค้าน

ผู้ใช้บริการมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้

 • การลบหรือทำลาย

ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด

 • การระงับใช้

ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด

 • การแก้ไข

ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ในกรณีที่ผู้ใช้บริการร้องขอ แต่บริษัทฯ ไม่ดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ต้องบันทึกคำร้องขอของผู้ใช้บริการไว้พร้อมด้วยเหตุผล ตามที่กฎหมายกำหนด

 • การร้องเรียน

ผู้ใช้บริการมีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่บริษัทฯ รวมถึงลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • ผู้ใช้บริการรับทราบว่าการใช้สิทธิของผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 ถึง 8.1.8 ดังกล่าวข้างต้น เป็นสิทธิที่มีข้อจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ อาจปฏิเสธการใช้สิทธิของผู้ใช้บริการ หากบริษัทฯ มีเหตุโดยชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าวได้
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บกพร่องความสามารถตามกฎหมาย

[บุคคลผู้ถูกจำกัดความสามารถตามกฎหมาย (ซึ่งรวมถึงผู้เยาว์ บุคคลไร้ความสามารถ บุคคลวิกลจริต บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ บุคคลผู้ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวหรือเด็ดขาด บุคคลล้มละลายตามคำสั่งของศาล) จะไม่สามารถสร้างบัญชีส่วนบุคคลบนแพลตฟอร์ม เพื่อใช้บริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้]

บริษัทฯ ไม่มีเจตนาจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และ/หรือ บุคคลไร้ความสามารถ และหากบริษัทฯ พบว่ามีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทฯ จะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่ บริษัทฯ มีสิทธิตามกฎหมายในการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

 1. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ บริษัทฯ จะใช้ความระมัดระวังในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ มิให้มีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผย หรือการกระทำอื่นใดต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการใช้บริการของบริษัทฯ โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ

 1. ข้อตกลงอื่น ๆ
  • หากผู้ใช้บริการตัดสินใจยกเลิกบัญชีในการใช้บริการต่าง ๆ และ/หรือยุติการใช้บริการใด ๆ ของบริษัทฯ ข้อมูลทั้งหมด (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล) ที่เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่น นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และนโยบายอื่น ๆ ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การยกเลิกดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นการรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือการเพิกถอนการอนุญาตที่ได้ให้บริษัทฯ ใช้และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร
  • บริษัทฯ จะไม่รับผิดในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการ และเกี่ยวเนื่องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือนิติสัมพันธ์อื่นใดระหว่างบริษัทฯ และผู้ใช้บริการ เว้นแต่ ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ
 2. ช่องทางการติดต่อกับบริษัทฯ

หากผู้ใช้บริการประสงค์จะติดต่อบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ หรือหากมีข้อสงสัยอื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อบริษัทได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท ทรีซิกซ์ตี้ ซัพพลายเชน จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่:                   เลขที่ 2170 ชั้น 7 ห้อง 701 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ผู้รับผิดชอบ:           นายชัชชน แสนใจบาล

หมายเลขโทรศัพท์:      065 205 9345

อีเมล:                   info@360truck.co

 

 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการให้บริการ การประกอบธุรกิจ การดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ โดยบริษัทฯ อาจประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ใช้บริการทราบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรืออาจส่งประกาศแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบโดยตรง

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 65 (v.1.22)

ส่วนที่ 1 ขอบเขตการให้บริการของบริษัทฯ


2. ขอบเขตการให้บริการ

2.1 บริษัทฯ ตกลงให้บริการรับจัดการขนส่งผ่านแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการขนส่งทางรถบรรทุกหรือรถประเภทอื่นใดตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยเป็นช่องทางในการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าระหว่างผู้ขอส่งสินค้าและผู้ให้บริการขนส่ง (รวมถึงการคัดกรองผู้ให้บริการขนส่ง การอำนวยความสะดวกในการประสานงาน การบริการระบบในการจัดการข้อมูลและติดตามงานขนส่ง และการชำระเงิน) ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อให้ผู้ให้บริการขนส่งให้บริการขนส่งสินค้าแก่ผู้ขอส่งสินค้า โดยมีค่าตอบแทน ซึ่งเป็นไปตามที่ผู้ขอส่งสินค้า ผู้ให้บริการขนส่ง และบริษัทฯ จะตกลงกันเป็นคราว ๆ ไปด้วยดุลพินิจของบริษัทฯ  (รวมเรียกว่า“บริการ”)

2.2 ในการใช้บริการของบริษัทฯ นอกจากที่ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอน ข้อตกลง ระเบียบการจัดการ รายละเอียด และคำรับรองใด ๆ ในบริการ คู่มือในการใช้บริการที่มีผลบังคับ ประเด็นที่ต้องรับทราบ ข้อจำกัดในการใช้บริการ ที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

ส่วนที่ 2 การใช้บริการแพลตฟอร์ม


3. การเข้าถึงบริการและบัญชีผู้ใช้งาน

3.1 ก่อนการใช้บริการครั้งแรก ผู้ใช้บริการจะต้องสมัครและลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานด้วยวิธีการออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือในลักษณะอื่นใดที่บริษัทฯ อาจจะกำหนดขึ้นเป็นครั้งคราว และผู้ใช้บริการต้องระบุว่าได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดที่ใช้บังคับในการใช้บริการ (ซึ่งรวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้) ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลตามที่บริษัทฯ จะได้ระบุหรือกำหนดตามเหตุอันควร ผู้ใช้บริการจะต้องยืนยันและตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้บริการตามระเบียบขั้นตอนการตรวจสอบ ตามที่บริษัทฯ อาจจะกำหนดขึ้นเป็นครั้งคราว เพื่อบริษัทฯ จะได้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลบางประการแก่บริษัทฯ และบริษัทฯ อาจขอให้พิสูจน์และตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้บริการตามความจำเป็นและเหมาะสม

3.2 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นบุคคลธรรมดา ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนและจะใช้บัญชีผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม (account) เพียง 1 บัญชีต่อผู้ใช้บริการ 1 ท่านเท่านั้น เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ เป็นรายกรณีไป

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นนิติบุคคล ผู้ใช้บริการแต่ละรายสามารถลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม (account) ในนามของผู้ใช้บริการเพียง 1 บัญชีเท่านั้น เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ เป็นรายกรณีไป ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจให้ชื่อผู้ใช้ (username) (พร้อมทั้งรหัสผ่าน (password)) แก่ผู้ใช้บริการมากกว่า 1 ชื่อผู้ใช้ เพื่อให้บุคลากรของผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและจัดการบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการ ในนามผู้ใช้บริการ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

3.3 การให้เข้าถึง หรือความพร้อมของบริการต่อผู้ใช้บริการถือว่าเป็นดุลพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิในการอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอใช้บริการของผู้ใช้บริการใด ๆ ในการใช้บัญชีผู้ใช้งาน เพื่อเข้าถึงบริการโดยผู้ใช้บริการ

3.4 บริษัทฯ ยังมิได้กำหนดระยะเวลาการใช้ของบัญชีผู้ใช้งาน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 1 ปี ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ยกเลิกหรือปิดบัญชีผู้ใช้งานดังกล่าวของผู้ใช้บริการได้ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้อง หรือฟ้องร้องเอาค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ โดยอาศัยเหตุดังกล่าว

4. การบริหารบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน

4.1 ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้เกี่ยวกับการสร้างชื่อบัญชีผู้ใช้ (account) ชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ของผู้ใช้บริการ เพื่อการเข้าถึง และ/หรือใช้บริการ ผู้ใช้บริการอาจเข้าถึงและใช้บริการโดยการเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการโดยใช้รหัสผ่านของผู้ใช้บริการ (หรือวิธีการอื่นใดที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เป็นครั้งคราว)

4.2 ผู้ใช้บริการแต่ละท่านรับทราบว่ารหัสผ่านของผู้ใช้บริการเป็นความลับ และจะใช้โดยผู้ใช้บริการเท่านั้น ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผย โอน หรือมอบรหัสผ่านของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอก หรือยินยอมให้บุคคลภายนอกเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

4.3 ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกซึ่งมิใช่ผู้ใช้บริการ เข้าใช้บริการของบริษัทฯ โดยบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้บริการ ซึ่งรวมถึงบุคคลภายนอกที่ได้รับการมอบหมายจากผู้ใช้บริการให้ใช้บริการของบริษัทฯ ในนามของผู้ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอกเข้าใช้บริการของบริษัทฯ โดยบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้บริการ โดยไม่มีสิทธิหรือปราศจากอำนาจ (“ผู้ใช้งานในระบบ”) ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ที่ผู้ใช้งานในระบบได้กระทำลงเสมือนกับเป็นการกระทำของผู้ใช้บริการเอง ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะอยู่ในความรับรู้ของผู้ใช้บริการหรือไม่ก็ตาม และหากการปฏิบัติของผู้ใช้งานในระบบก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่สาม บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

4.4 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการทราบว่ามีบุคคลภายนอกเข้าใช้บริการของบริษัทฯ โดยบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้บริการ โดยไม่มีสิทธิหรือปราศจากอำนาจ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที เพื่อที่บริษัทฯ จะใช้มาตรการยับยั้งและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดใด ๆ ต่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลใด ๆ ต่อความบกพร่องหรือผลของการใช้มาตรการเช่นว่านั้น และโดยการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ถือว่าผู้ใช้บริการให้ความยินยอมล่วงหน้าแก่บริษัทฯ ในการดำเนินมาตรการดังกล่าวแล้ว

4.5 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้รับการมอบหมายจากบุคคลใด ๆ ให้ใช้ชื่อของผู้ใช้บริการ ในการสมัครเข้าใช้บริการ ใช้งานระบบ และ/หรือทำนิติกรรมใด ๆ กับบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของตน (“ตัวการ”) ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมผูกพันตนเข้าเป็นคู่สัญญาในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้เพื่อและในนามของตนเองกับบริษัทฯ และไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทฯ จะไม่รับรู้และยอมรับถึงความสัมพันธ์ในลักษณะตัวการตัวแทนระหว่างผู้ใช้บริการและตัวการ และผู้ใช้บริการไม่อาจอ้างความเป็นตัวแทนเพื่อให้ตนหลุดพ้นจากความรับผิดตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

4.6 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอหรือคำสั่งใด ๆ จากบุคคลภายนอกใด ๆ นอกเหนือจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่จะปรากฏว่าผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งแก่บริษัทฯ

5. การใช้แพลตฟอร์ม

5.1 บริษัทฯ และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ตกลงให้สิทธิในการใช้แพลตฟอร์มแก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ สิทธิในการใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวอาจถูกบริษัทฯ เพิกถอนได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ และในเวลาใด ๆ และเป็นสิทธิเฉพาะบุคคล ไม่สามารถโอนหรือจำหน่ายให้กับบุคคลภายนอกได้

5.2 ผู้ใช้บริการยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการได้จัดเตรียมให้แก่บริษัทฯ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง การใช้บริการแพลตฟอร์มของผู้ใช้บริการนั้นเป็นไปเพื่อการใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้บริการตกลงไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้รหัสประจำตัวของผู้ใช้บริการหรือสถานะผู้ใช้ของผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการจะไม่โอนหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อโอนบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร

5.3 ผู้ใช้บริการจะเก็บรักษารหัสผ่านของบัญชีของผู้ใช้บริการ หรือรหัสประจำตัวใด ๆ ที่บริษัทฯ จัดให้ผู้ใช้บริการเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงบริการนั้น ๆ เป็นความลับและอยู่ในที่ที่มั่นคงปลอดภัย

5.4 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการใช้บริการ หรือหากผู้ใช้บริการได้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ผิดเวอร์ชันเพื่อใช้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัทฯ หากผู้ใช้บริการใช้แพลตฟอร์มในอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้นอกจากที่แพลตฟอร์มกำหนดไว้ให้ใช้

5.5 ผู้ใช้บริการจะใช้แพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย และภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์มเท่านั้น และจะไม่ใช้แพลตฟอร์มเพื่อส่งหรือเก็บข้อมูลใดที่ผิดกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกง ผู้ใช้บริการจะไม่ใช้แพลตฟอร์มเพื่อก่อให้เกิดการรบกวน ความรำคาญ ความไม่สะดวกแก่บุคคลใด ๆ

5.6 ผู้ใช้บริการจะไม่พยายามที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อแพลตฟอร์มไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม

5.7 ผู้ใช้บริการจะไม่คัดลอก หรือจำหน่าย จ่าย แจก ซอฟต์แวร์ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ของบริษัทฯ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร

5.8 ผู้ใช้บริการจะจัดเตรียมและส่งมอบหลักฐานเพื่อพิสูจน์การระบุตัวตนตามที่บริษัทฯ อาจกำหนด หรือร้องขอโดยมีเหตุอันสมควร

5.9 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะจัดเตรียมข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ตามที่บริษัทฯ กำหนดและตกลงรับผิดชอบที่จะรักษาและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อให้ข้อมูลของ ผู้ใช้บริการถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ตลอดระยะเวลาของข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งผู้ใช้บริการตกลงว่า บริษัทฯ สามารถใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ถูกเก็บรักษาไว้ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการยอมรับว่า หากข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นเท็จ ไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยประการใด บริษัทฯ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าวและอาจบอกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงยกเลิกการใช้บริการแพลตฟอร์มของผู้ใช้บริการไม่ว่าเวลาใดก็ตาม โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

5.10 ผู้ใช้บริการจะใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อหรือเข้าถึง (access point) หรือบัญชีข้อมูลซึ่งผู้ใช้บริการได้รับอนุญาตให้ใช้เท่านั้น

5.11 ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้วิธีใด ๆ ก็ตามเพื่อฉ้อโกง หลอกลวงบริษัทฯ หรือเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด ๆ ผ่านวิธีการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการฉ้อโกงหรือด้วยประการอื่นใดก็ตาม

5.12 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ค้นหา ย้อนกลับ ติดตาม หรือค้นหาข้อมูลของผู้ใช้งานอื่น ๆ หรือผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์ม หรือใช้แพลตฟอร์มเพื่อหวังผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากการขอรับบริการตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

5.13 ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้แพลตฟอร์มในการ (ก) ส่งข้อความที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอ (spam) หรือข้อความซ้ำ ๆ หรือข้อความที่ไม่พึงประสงค์ (ข) ส่งหรือเก็บสิ่งของที่ละเมิด ลามกอนาจาร หมิ่นประมาท ใส่ร้าย หรือผิดกฎหมายหรือละเมิดกฎหมายไม่ว่าด้วยประการใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวัตถุที่เป็นอันตรายต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม) (ค) ส่งวัสดุที่มีไวรัสในซอฟต์แวร์ หนอนคอมพิวเตอร์ (worm) ไวรัสโทราจาน (trojan horses) หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ สคริปต์ ตัวการ หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย (ง) ขัดขวางหรือทำลายความสมบูรณ์หรือการปฏิบัติการของแพลตฟอร์ม หรือข้อมูลที่ระบุในแพลตฟอร์มนั้น (จ) พยายามที่จะเข้าถึงแพลตฟอร์ม หรือระบบหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง หรือ (ฉ) ปลอมเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือการแสดงข้อความอันเป็นเท็จไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ เพื่อแสดงความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (ช) ละเว้นจากการดำเนินการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือการทำลายชื่อเสียง

5.14 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ (ก) อนุญาตให้ใช้สิทธิ อนุญาตให้ช่วงสิทธิ ขาย ขายต่อ โอน โอนสิทธิ จำหน่ายจ่ายแจก หรือดำเนินการใด ๆ ให้มีการใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือทำให้มีขึ้นต่อบุคคลภายนอกต่อแพลตฟอร์มไม่ว่ากรณีใด ๆ (ข) แก้ไขหรือสร้างชิ้นงานที่มาจากแพลตฟอร์ม (ค) สร้างการเชื่อมโยง (link) ในอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้กับแพลตฟอร์ม หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อคัดลอก (frame or mirror) ซอฟต์แวร์บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (server) อื่นใด หรือระบบเครือข่ายไร้สาย (wireless) หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต (internet-based device) (ง) การทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) หรือการเข้าสู่ซอฟต์แวร์เพื่อ (1) สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถแข่งขันได้ในตลาด  (2) สร้างสินค้าที่ใช้แนวความคิด ลักษณะเฉพาะ (features) หน้าที่ (functions) หรือกราฟิกของแพลตฟอร์ม หรือ (3) การลอกเลียนแบบความคิด ลักษณะเฉพาะ (features) หน้าที่ (functions) หรือกราฟิกใด ๆ ของแพลตฟอร์ม (จ) การเขียน โปรแกรมอัตโนมัติหรือสคริปต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เว็บสไปเดอร์ (web spiders) เว็บครอว์เลอร์ (web crawlers) เว็บโรบอท (web robots) เว็บแอนทส์ (web ants) สารบัญเว็บไซต์ (web indexers) บอตส์ (bots) ไวรัส หรือหนอนคอมพิวเตอร์ (worms) หรือโปรแกรมใด ๆ ซึ่งอาจทำให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ (server) หลายเครื่องทำการร้องขอเพื่อเรียกใช้บริการได้หลายครั้งต่อวินาที หรือ การก่อให้เกิดภาระหรือการจำกัดการพัฒนาของการปฏิบัติการ และ/หรือ การปฏิบัติการของแพลตฟอร์ม (ฉ) ใช้เว็บสไปเดอร์ (web spiders) เว็บครอว์เลอร์ (web crawlers) เว็บโรบอท (web robots) เว็บแอนทส์ (web ants) แอปพลิเคชัน หรือคู่มือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติ หรือกระบวนการเพื่อเรียกข้อมูลคืนมา (retrieve) ทำดัชนี (index) กระบวนการที่กระทำกับข้อมูลจำนวนมากเพื่อค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น (data mine) หรือไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ การทำซ้ำ หรือการดึงข้อมูลด้วยวิธีใด ๆ เพื่อให้รู้การใช้งาน/โครงสร้างของแอปพลิเคชัน (navigational structure) หรือการนำเสนอบริการหรือเนื้อหาต่าง ๆ (ช) โพสต์ จัดจำหน่าย หรือทำซ้ำ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามซึ่งเอกสารที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเจ้าของสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว (ซ) นำลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ระบุในบริการออก

5.15 บริษัทฯ อาจแสดงไฮเปอร์ลิงก์ซึ่งเชื่อมไปยังหน้าเว็บไซต์หรือระบบของบุคคลอื่น หรืออาจมีการแสดงผลเนื้อหาใด ๆ ที่บริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้จัดทำหรือเป็นเจ้าของ ไว้บนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ (“เนื้อหาของบุคคลภายนอก”) ผู้ใช้บริการรับทราบว่าเนื้อหาบุคคลดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับหรือการควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความบกพร่อง การละเลย ความล่าช้า ความสูญเสีย สูญหาย หรือเสียหายใด ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากเนื้อหาของบุคคลภายนอกดังกล่าว

5.16 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น การปรับปรุง แนวคิด หรือคำติชมอื่น (“ความคิดเห็น”) ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ผู้ใช้บริการตกลงอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับความคิดเห็นดังกล่าว โดยเพิกถอนไม่ได้ และไม่มีค่าตอบแทน ตลอดระยะเวลาคุ้มครองตามกฎหมาย

6. การระงับหรือหยุดให้บริการ

6.1 ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้ บริษัทฯ อาจจะระงับหรือหยุดให้บริการไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เรียกร้องให้บริษัทฯ ชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว

(ก) การระงับหรือการหยุดให้บริการเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง แทนที่ บำรุงรักษา ทำให้เป็นปัจจุบัน หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในบริการ

(ข) บริษัทฯ เห็นว่าผู้ใช้บริการได้ใช้บริการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือข้อกำหนดอื่นใด โดยดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวของบริษัทฯ

(ค) บริการถูกระงับหรือหยุดให้บริการหรือไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย

(ง) บริการถูกระงับหรือหยุดให้บริการหรือไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ เนื่องมาจากการกระทำของบุคคลภายนอก หรือเหตุอื่นใดซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษัทฯ รวมถึงความล่าช้าของอินเตอร์เน็ต การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

7. ข้อมูลของผู้ใช้บริการ

7.1 ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อขอความยินยอม และชี้แจงรายละเอียดและวิธีการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

7.2 ผู้ใช้บริการรับประกันและรับรองว่าข้อมูลใด ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการให้หรือได้ให้ไว้กับบริษัทฯ นั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หากข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการให้กับบริษัทฯ ไม่เป็นปัจจุบัน ผู้ใช้บริการจะต้องทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบันโดยไม่ชักช้า หากผู้ใช้บริการไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลหรือทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันภายในเวลาที่บริษัทฯ กำหนด หรือข้อมูลที่ให้กับบริษัทฯ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่เป็นความจริง บริษัทฯ อาจปฏิเสธ หรือระงับการให้บริการทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งแก่ผู้ใช้บริการ และ/หรือ ยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

ส่วนที่ 3 ข้อตกลงเฉพาะเกี่ยวกับบริการขนส่งสินค้า


8. ขั้นตอนการให้บริการขนส่งสินค้า

8.1 ขั้นตอนในการสมัครสมาชิกของผู้ให้บริการขนส่ง

ในการสมัครสมาชิกเพื่อขอรับบริการจากบริษัทฯ ผู้ให้บริการขนส่งตกลงปฏิบัติตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนดด้านล่างนี้ ผู้ให้บริการขนส่งรับทราบว่าหากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว ผู้ให้บริการขนส่งจะไม่สามารถใช้บริการของบริษัทฯ ได้

(1) กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก : ผู้ให้บริการขนส่งต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งรวมถึง ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ สกุล ชื่อบริษัท จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) ที่อยู่ (แล้วแต่กรณี) ฯลฯ

(2) ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข : ผู้ให้บริการขนส่งต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ จึงจะสามารถสมัครใช้บริการได้

(3) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการขนส่ง : ผู้ให้บริการขนส่งต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการขนส่ง ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ ซึ่งรวมถึง ประเภทของรถที่จะให้บริการขนส่ง พื้นที่การให้บริการขนส่ง ฯลฯ

(4) นำส่งหลักฐานตามที่บริษัทฯ กำหนด : ผู้ให้บริการขนส่งต้องนำส่งหลักฐาน ไม่ว่าในรูปแบบของเอกสาร หรือรูปแบบอื่นใด (ซึ่งรวมถึงเอกสารหลักฐานตามข้อ 1.1) ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเข้าใช้บริการ

(5) เข้าใช้บริการของบริษัทฯ ตามแพลตฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนด : ผู้ให้บริการขนส่งต้องดำเนินการเพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน (account) ของบริษัทฯ เป็นเพื่อน (add friend) ในแอปพลิเคชันไลน์ หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อเข้าใช้บริการตามที่บริษัทฯ กำหนด

8.2 ขั้นตอนการให้บริการขนส่งสินค้าสำหรับการให้บริการขนส่งสินค้าแต่ละครั้ง

ในการให้บริการขนส่งสินค้าแต่ละครั้ง ผู้ให้บริการขนส่งตกลงปฏิบัติตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนดด้านล่างนี้ ผู้ให้บริการขนส่งรับทราบว่าหากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว ผู้ให้บริการขนส่งจะไม่สามารถให้บริการขนส่งแก่ผู้ขอส่งสินค้าได้

(1) แจ้งรถว่าง/ค้นหางาน : ในกรณีที่ผู้ให้บริการขนส่งประสงค์จะรับงานให้บริการขนส่งสินค้า (“งานขนส่ง”) ให้ผู้ให้บริการขนส่งระบุข้อมูล รายละเอียด ลักษณะ ประเภทเกี่ยวกับงานขนส่งที่ผู้ให้บริการขนส่งประสงค์จะให้บริการ (เช่น ประเภทรถ ทะเบียนรถที่จะใช้รับงานขนส่ง พื้นที่การรับงานขนส่ง (ต้นทาง – ปลายทาง) ช่วงเวลาที่สามารถรับงานขนส่งได้) ในระบบ หรือแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ

(2) กดรับงาน/กดเสนอราคางานที่สนใจ : แพลตฟอร์มของบริษัทฯ อาจแสดงผลการขอรับบริการงานขนส่งของผู้ขอส่งสินค้าที่ใกล้เคียงกับความต้องการของผู้ให้บริการขนส่ง โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ผู้ให้บริการขนส่งได้ให้ไว้ตามข้อ (1) เมื่อบริษัทฯ เสนองานขนส่งให้ผู้ให้บริการขนส่งแล้ว ผู้ให้บริการขนส่งสามารถแสดงความประสงค์ไปยังบริษัทฯ ว่าจะรับงานขนส่งตามที่แพลตฟอร์มของบริษัทฯ เสนอหรือไม่ก็ได้ สำหรับงานขนส่งใด ๆ ที่ผู้ขอส่งสินค้ายังไม่ได้กำหนดอัตราค่าบริการขนส่ง ผู้ให้บริการขนส่งสามารถเสนออัตราค่าบริการขนส่งตามที่ตนพึงพอใจได้ และหากได้มีการตกลงอัตราค่าบริการขนส่งตามที่ผู้ให้บริการขนส่งเสนอและ/หรือตามที่บริษัทฯ ได้ตกลงแล้ว ผู้ให้บริการขนส่งจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการขนส่งในภายหลังได้

(3) กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการขนส่งสินค้า : ในกรณีที่ผู้ให้บริการขนส่งประสงค์จะรับงานขนส่งใด ๆ ผู้ให้บริการขนส่งต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับงานขนส่งนั้น ๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ (เช่น รถที่จะใช้สำหรับงานขนส่ง ชื่อคนขับรถ ฯลฯ)

(4) การปฏิบัติงาน : ในการให้บริการขนส่งสินค้าใด ๆ ผู้ให้บริการขนส่งต้องปฏิบัติตามกฎ คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด เงื่อนไข คำวินิจฉัยของบริษัทฯ (ตามข้อ 9.2) บริษัทฯ อาจเรียกให้ผู้ให้บริการขนส่งนำส่งรูปภาพสินค้าที่จะขนส่ง ตลอดจนเอกสารอื่นใด ตามที่บริษัทฯ กำหนด ก่อนการเริ่มให้บริการขนส่งสินค้า และเรียกให้อัพเดทสถานะการให้บริการขนส่งสินค้าตามที่บริษัทฯ กำหนด

(5) การรับชำระเงิน : เมื่อผู้ให้บริการขนส่งให้บริการขนส่งสินค้าในครั้งใด ๆ สำเร็จ และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้แล้ว บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ให้บริการขนส่งตามข้อ 10. (ค่าตอบแทน)

9. ข้อปฏิบัติของผู้ให้บริการขนส่ง

9.1 คุณสมบัติของผู้ให้บริการขนส่งและหน้าที่โดยทั่วไป

9.1.1 ตลอดระยะเวลาที่ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ผู้ให้บริการขนส่งต้องมีและดำรงคุณสมบัติ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ เป็นรายกรณี

(1) ผู้ให้บริการขนส่งมีสิทธิ อำนาจ และความสามารถโดยชอบด้วยกฎหมายในการเข้าทำและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ โดยไม่เป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมาย คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลและ/หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของผู้ให้บริการขนส่ง (ในกรณีที่ผู้ให้บริการขนส่งเป็นนิติบุคคล)

(2) ผู้ให้บริการขนส่งมีใบอนุญาตที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่งสินค้า และยังมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ใบอนุญาตขับขี่ ได้รับอนุญาตให้ควบคุมรถยนต์ ใบอนุญาตในการให้บริการส่งสินค้าแก่บุคคลภายนอก ใบอนุญาตขนส่งสินค้าที่ให้บริการขนส่ง

(3) ผู้ให้บริการขนส่งมีใบอนุญาต ได้รับอนุมัติ และมีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับ และในการเป็นเจ้าของยานพาหนะ (ซึ่งรวมถึงรถบรรทุก) หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ (รวมเรียกว่า “ยานพาหนะ”) ซึ่งผู้ให้บริการขนส่งประสงค์จะใช้ในการให้บริการส่งสินค้า และยานพาหนะนั้นอยู่ในสภาพใช้การได้ดี และเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอุตสาหกรรมสำหรับยานพาหนะประเภทนั้น

(4) ผู้ให้บริการขนส่งไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามข้อ 9.1.1 (2) – (3) ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม

(5) ผู้ให้บริการขนส่งเป็นมีความรู้ความสามารถ ความชำนาญ และประสบการณ์ในด้านการขนส่งสินค้าเป็นอย่างดี

(6) ผู้ให้บริการขนส่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกร้องทุกข์ กล่าวโทษ หรือถูกดำเนินคดีใด ๆ ผู้ให้บริการขนส่งไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ เพศ เสรีภาพ และ/หรือชีวิตและร่างกาย ทั้งนี้ ผู้ให้บริการขนส่งตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

(7) ผู้ให้บริการขนส่งมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีความผิดปกติทางร่างกายใด ๆ ไม่มีโรคประจำตัว และ/หรือความเจ็บป่วยใด ๆ ไม่ว่าทางจิตใจหรือสภาพร่างกาย (เช่น โรคลมชัก) ซึ่งอาจกระทบต่อการให้บริการขนส่งสินค้า และสมรรถภาพในการขับขี่รถยนต์ได้อย่างปลอดภัย ไม่มีโรคที่มีลักษณะไม่เหมาะสมแก่การให้บริการขนส่ง เช่น โรคระบาด โรคที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการขนส่ง ตลอดจนเป็นผู้มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย กิริยามารยาทดี พักผ่อนอย่างเพียงพอ และแต่งกายเรียบร้อย

(8) ผู้ให้บริการขนส่งตกลงและยอมรับว่า หากผู้ให้บริการขนส่งมีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ผู้ให้บริการขนส่งต้องไปตรวจสุขภาพด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการขนส่งเองและนำใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่า ผู้ให้บริการขนส่งมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์สามารถขับขี่รถยนต์ได้อย่างปลอดภัย มามอบให้กับบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาการรับสมัครผู้ให้บริการขนส่ง

9.1.2 ผู้ให้บริการขนส่งต้องจัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งการประกันภัยที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ในรูปแบบ ลักษณะ และเงื่อนไขที่บริษัทฯ เห็นชอบ ดังต่อไปนี้

(ก) ประกันภัยความเสียหายเกี่ยวกับยานพาหนะ โดยผู้ให้บริการขนส่งเป็นผู้รับผิดชอบค่าเบี้ยประกันภัย และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

(ข) ประกันภัยความรับผิดที่ยังมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย สำหรับการประกอบการยานพาหนะ และ/หรือประกันภัยทางธุรกิจที่ครอบคลุมความเสียหายอันพึงคาดหมายได้ในการประกอบการให้บริการส่งสินค้าของผู้ให้บริการขนส่ง ซึ่งมีจำนวนวงเงินเอาประกันภัยรวมกันไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) โดยผู้ให้บริการขนส่งเป็นผู้รับผิดชอบค่าเบี้ยประกันภัย และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และหากมีการเพิ่มอัตราเบี้ยประกัน ผู้ให้บริการขนส่งตกลงชำระเบี้ยประกันที่เพิ่มขึ้นแต่เพียงผู้เดียว

9.1.3 ผู้ให้บริการขนส่งรับทราบและยอมรับว่าคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้ให้บริการขนส่งตามข้อ 9.1.1 เป็นปัจจัยที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทฯ ในการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้ให้บริการขนส่งเพื่อให้บริการขนส่งสินค้า ดังนั้น

(ก) หากปราศจากคุณสมบัติหรือหน้าที่ตามข้อ 9.1.1 ข้อหนึ่งข้อใดแล้ว บริษัทฯ จะไม่เข้าทำข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ เพื่อแต่งตั้งให้ท่านเป็นผู้ให้บริการขนส่ง

(ข) หากความปรากฏแก่บริษัทฯ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ว่าท่านไม่มีคุณสมบัติหรือหน้าที่ตามข้อ 9.1.1 ข้อหนึ่งข้อใดดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิพิจารณาระงับไม่ให้ผู้ให้บริการขนส่งให้บริการตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงบอกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

9.1.4 ผู้ให้บริการขนส่งรับทราบและยอมรับว่า บริษัทฯ อาจร้องขอเอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้ให้บริการขนส่ง ตามข้อ 9.1.1 ข้างต้น ไม่ว่าในเวลาใด ๆ และเมื่อบริษัทฯ ร้องขอ ผู้ให้บริการขนส่งตกลงส่งมอบเอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูลดังกล่าวให้กับบริษัทฯ โดยเร็วที่สุด แต่ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ร้องขอ

9.2 การปฏิบัติตามคำสั่งของบริษัทฯ

ผู้ให้บริการขนส่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎ คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด เงื่อนไข คำวินิจฉัยของบริษัทฯ ไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ตามที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราวไป และ ให้ถือว่ากฎ คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด เงื่อนไข คำวินิจฉัยดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

9.3 ยานพาหนะ

ผู้ให้บริการขนส่งจะต้องจัดหายานพาหนะซึ่งตนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิใช้โดยชอบด้วยกฎหมาย และมีสภาพที่เหมาะสมและปลอดภัยแก่การใช้งานและการให้บริการขนส่งแก่ผู้ขอส่งสินค้า ณ สถานที่และวันเวลาตามที่ตกลงกับบริษัทฯ และผู้ขอส่งสินค้า รวมทั้งจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในรถบรรทุกสำหรับการทำงานที่จ้างให้แก่บริษัทฯ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้และตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียด งานที่รับจ้าง ที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ เป็นคราว ๆ ไป ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการขนส่งเอง

ผู้ให้บริการขนส่งจะต้องจัดหายานพาหนะที่มีสภาพเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งสำรองไว้ นอกจากยานพาหนะตามวรรคก่อน ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการขนส่งเอง เพื่อความต่อเนื่องในการให้บริการขนส่งสินค้า ในกรณีเกิดเหตุขัดข้องใด ๆ กับยานพาหนะดังกล่าว ทั้งนี้ หากเกิดเหตุขัดข้องในการขนส่งสินค้าอันเนื่องมาจากยานพาหนะขัดข้องแล้ว ผู้ให้บริการขนส่งไม่อาจยกเหตุดังกล่าวมาปฏิเสธความเสียหายที่เกิดขึ้นได้

ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ในกรณีที่ความปรากฏว่ายานพาหนะหรือสิ่งอำนวยความสะดวกตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองข้างต้น มีสภาพไม่เป็นไปตามที่กำหนดในวรรคหนึ่ง ผู้ให้บริการขนส่งจะต้องจัดหายานพาหนะหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ซึ่งเป็นไปตามตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองข้างต้น (แล้วแต่กรณี) ในทันที เพื่อให้สามารถบริการขนส่งสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ผู้ให้บริการขนส่งไม่สามารถปฏิบัติดังกล่าวได้ในทันที บริษัทฯ สามารถปฏิเสธไม่ให้ผู้ให้บริการขนส่งให้บริการขนส่งในคราวนั้น  และมีสิทธิจัดหาผู้ให้บริการขนส่งรายอื่นมาให้บริการแก่ผู้ขอส่งสินค้าแทน เพื่อมิให้เป็นที่สงสัย ผู้ให้บริการขนส่งไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ไม่ว่าจากบริษัทฯ หรือจากผู้ขอส่งสินค้า จากการให้บริการขนส่งครั้งใด ๆ ที่บริษัทฯ ใช้สิทธิปฏิเสธดังกล่าว

9.4 สินค้า

หากผู้ให้บริการขนส่งตรวจพบสินค้าดังมีลักษณะต่อไปนี้ ผู้ให้บริการขนส่งจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยเร็วที่สุด และจะไม่ให้บริการขนส่งสินค้าดังต่อไปนี้ (“สินค้าต้องห้าม”) จนกว่าจะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

(ก) สินค้าที่มีน้ำหนักและขนาดเกินกว่าที่บริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

(ข) สินค้าที่มีลักษณะหรือสภาพเป็นอันตราย เน่าเสียได้ง่าย หรือไม่ควรแก่การขนส่งด้วยวิธีปกติ หรือต้องอาศัยความระมัดระวังเป็นพิเศษในการดูแลรักษาและขนส่ง หรือสินค้าผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วัตถุอันตราย วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ อาวุธ สิ่งเทียมอาวุธ และวัตถุที่ไม่ปลอดภัย สารผิดกฎหมาย สัตว์ (ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่) หรือพืชอันตราย ซากหรือชิ้นส่วนมนุษย์ วัตถุลามก

(ค) ของมีค่า และเอกสารสำคัญ อาทิ เงินสด ทองคำ ตราสาร อัญมณี เอกสารยืนยันตัวตน บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรกดเงินสด หรือบัตรอื่นใดในทำนองเดียวกันซึ่งมีการเปิดใช้งานแล้ว

(ง) สินค้าที่ผู้ให้บริการขนส่งต้องได้รับการอนุญาต อนุมัติ หรือแจ้งต่อหน่วยงานราชการที่มีอำนาจก่อน เว้นแต่ได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งการอนุญาต อนุมัติ หรือแจ้งเช่นนั้นแล้ว

(จ) สินค้าประเภทอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ จะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป

ในกรณีที่ผู้ให้บริการขนส่งให้บริการขนส่งสินค้าต้องห้าม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ  และผู้ให้บริการขนส่งถูกฟ้องร้องหรือเรียกร้องจากบุคคลภายนอกไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าต้องห้าม ผู้ให้บริการขนส่งจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกแต่เพียงผู้เดียว และในกรณีที่บริษัทฯ และ/หรือบุคลากรบริษัทฯ ถูกบุคคลภายนอกเรียกร้องโดยอาศัยเหตุดังกล่าว ผู้ให้บริการขนส่งต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายอื่นใด แก่บริษัทฯ และ/หรือบุคลากรของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 14.7 ของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ด้วย

9.5 การให้บริการขนส่งสินค้า

9.5.1 ผู้ให้บริการขนส่งจะใช้ความพยายามและความระมัดระวังอย่างดีที่สุดตามที่ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ประกอบวิชาชีพในสภาพหรือลักษณะเดียวกันพึงมี และจะปฏิบัติตามคำสั่งของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การให้บริการขนส่งสินค้าสำเร็จลุล่วง ทั้งนี้ การที่ผู้ให้บริการขนส่งไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการขนส่งแต่เพียงผู้เดียว

9.5.2 ผู้ให้บริการขนส่งจะใช้ความระมัดระวังอย่างดีที่สุดในการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อให้การให้บริการขนส่งสินค้าสำเร็จลุล่วง รวมทั้งจะไม่ดื่มสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นใด เสพสารเสพติด หรือรับประทานยาที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทรวมถึงทำให้ร่างกายมีอาการเพลียหรือง่วงนอน หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นผลให้สมรรถภาพในการขับขี่และการให้บริการลดน้อยถอยลงจากวิสัยตามปกติ ก่อนและในขณะให้บริการขนส่งสินค้าโดยเด็ดขาด

9.5.3 ผู้ให้บริการขนส่งเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าสินค้าที่ตนให้บริการขนส่งมีจำนวนครบถ้วนตามเอกสารและข้อมูลที่บริษัทฯ แจ้งให้ทราบ ตลอดจนตรวจสอบการจัดเรียงและสภาพของหีบห่อของสินค้าให้เหมาะสมต่อการขนส่ง และจะกระทำการใด ๆ ให้เป็นที่แน่ใจว่าไม่มีความเสียหายต่อสินค้าที่ให้บริการขนส่งใด ๆ เกิดขึ้น จนกว่าสินค้านั้นได้ถูกขนส่งไปถึงปลายทางที่กำหนด และมีผู้ลงนามรับสินค้าเรียบร้อย

9.5.4 ผู้ให้บริการขนส่งต้องมีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย กิริยามารยาทดี พักผ่อนอย่างเพียงพอ แต่งกายเรียบร้อย และจะต้องเรียกผู้ขอส่งสินค้าด้วยคำนำหน้าที่สุภาพ

9.5.5 ผู้ให้บริการขนส่งต้องไม่ติดต่อกับผู้ขอส่งสินค้าหรือผู้ใช้บริการอื่น ๆ นอกเหนือจากการให้บริการขนส่ง และ ในช่องทางอื่นนอกเหนือจากที่บริษัทฯ กำหนด และจะไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ กับผู้ขอส่งสินค้าหรือผู้ใช้บริการอื่น ๆ

9.5.6 ผู้ให้บริการขนส่งจะต้องไม่รับเงินหรือค่าตอบแทนใด ๆ โดยตรงจากผู้ขอส่งสินค้า

9.6 คำร้องขอพิเศษ

หากบริษัทฯ แจ้งให้ผู้ให้บริการขนส่งทราบล่วงหน้าว่า ผู้ขอส่งสินค้าอาจมีคำร้องขอพิเศษเพื่อขอเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวัน และ/หรือเวลาการให้บริการขนส่งหรือรายละเอียดการขนส่งได้ โดยผู้ให้บริการขนส่งจะไม่ปฏิเสธคำร้องขอดังกล่าว เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควรตามที่บริษัทฯ เห็นชอบ และจะปฏิบัติตามคำร้องขอพิเศษดังกล่าวโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีตามวรรคสอง

ในกรณีที่ผู้ให้บริการขนส่งปฏิบัติตามคำร้องขอพิเศษตามวรรคหนึ่งไปแล้ว และคำร้องขอดังกล่าวก่อให้เกิดภาระเพิ่มเติมจากเดิมมากเกินสมควรแก่ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการขนส่งอาจแจ้งมายังบริษัทฯ (พร้อมหลักฐานประกอบซึ่งแสดงถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคำร้องขอพิเศษ) เพื่อให้บริษัทฯ พิจารณาเรียกเก็บค่าบริการขนส่งจากผู้ขอส่งสินค้าเพิ่มเติม ในอัตราที่บริษัทฯ (แต่เพียงผู้เดียว) เห็นสมควร และบริษัทฯ อาจชำระค่าตอบแทนเพิ่มเติม และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคำร้องพิเศษให้แก่ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า ในอัตราที่บริษัทฯ (แต่เพียงผู้เดียว) เห็นสมควร

9.7 กรณีการจัดส่งสินค้าขัดข้อง

ในกรณีที่เกิดข้อขัดข้องกับการขนส่งสินค้าไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม (อาทิ (ก) กรณีที่ไม่สามารถหรือไม่มีความมั่นใจว่าจะสามารถไปพบผู้ขอส่งสินค้าหรือบุคคลที่ผู้ขอส่งสินค้ากำหนดที่จุดนัดหมายภายในเวลาที่กำหนด (ข) ไม่พบผู้ขอส่งสินค้าหรือบุคคลที่ผู้ขอส่งสินค้ากำหนด ณ จุดนัดหมาย ภายในเวลาที่กำหนด (ค) ไม่สามารถหาที่อยู่ปลายทางได้ (ง) มีการทะเลาะวิวาท หรืออุบัติเหตุใด ๆ ที่กระทบต่อการให้บริการขนส่งสินค้า (ง) มีเหตุการณ์อื่นใดที่กระทบต่อการขนส่งสินค้า) ผู้ให้บริการขนส่งจะแจ้งเหตุแห่งการขัดข้องให้บริษัทฯ และผู้ขอส่งสินค้าทราบโดยพลัน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขข้อขัดข้องดังกล่าวโดยเร็วที่สุด แต่ไม่ช้าไปกว่า 6 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทราบข้อขัดข้องดังกล่าว

ในกรณีที่เกิดข้อขัดข้องกับการขนส่งสินค้า เนื่องจากที่อยู่ไม่ถูกต้อง ผู้ให้บริการขนส่งจะใช้ความพยายามตามสมควรในการหาที่อยู่ที่ถูกต้อง รวมถึงติดต่อผู้ขอส่งสินค้าเพื่อสอบถามที่อยู่ที่ถูกต้อง หรือพยายามนำส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ถูกต้อง

9.8 การมอบหมายให้บุคคลอื่นให้บริการขนส่ง

ผู้ให้บริการขนส่งอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นให้บริการขนส่งสินค้า รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ได้ โดยบุคคลดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีและดำรงคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 9.1 ตลอดระยะเวลาการให้บริการขนส่งสินค้าแก่ผู้ขอส่งสินค้า

ทั้งนี้ การให้บุคคลอื่นให้บริการขนส่งสินค้าไม่เป็นการบรรเทาหรือปลดเปลื้องผู้ให้บริการขนส่งให้หลุดพ้นจากหน้าที่หรือความรับผิดชอบภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

ผู้ให้บริการขนส่งตกลงที่จะดำเนินการและกำกับให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ และเพื่อความชัดแจ้ง ผู้ให้บริการขนส่งรับทราบว่านอกจากจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 9.8 นี้แล้ว ผู้ให้บริการขนส่งยังอยู่ภายใต้บังคับของข้อ 14.3 ของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้อีกส่วนหนึ่งด้วย

ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ในกรณีที่ความปรากฏบุคคลตามวรรคหนึ่ง มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 9.1 หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทฯ มีสิทธิสั่งให้ผู้ให้บริการขนส่งยุติการมอบหมายให้บุคคลนั้นให้บริการขนส่งสินค้าไม่ว่าในเวลาใด ๆ

9.9 การปฏิเสธการให้บริการ

เมื่อบริษัทฯ เสนองานให้บริการขนส่งแก่ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการขนส่งมีสิทธิเลือกรับงานดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการขนส่งตกลงรับงานบริการขนส่งใด ๆ แล้ว ผู้ให้บริการขนส่งไม่สามารถปฏิเสธหรือยกเลิกการให้บริการขนส่งได้อีก เว้นแต่ (ก) จะได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 48 ชั่วโมง ก่อนเวลาให้บริการขนส่งที่กำหนดไว้ หรือ (ข) จะได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า และมีเหตุอันสมควร ตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นชอบเป็นรายกรณีไป

ผู้ให้บริการขนส่งรับทราบว่า เมื่อผู้ให้บริการขนส่งตกลงรับให้บริการขนส่งแก่ผู้ขอส่งสินค้าแล้ว ผู้ขอส่งสินค้าย่อมมีความมุ่งหวังให้ผู้ให้บริการขนส่งให้บริการขนส่งสินค้าจนสำเร็จ ผู้ให้บริการขนส่งยอมรับว่าปฏิเสธการให้บริการแก่ผู้ขอส่งสินค้าโดยไม่มีเหตุอันควร ย่อมเป็นการทำลายประสบการณ์ในการใช้บริการขนส่ง และการใช้บริการแพลตฟอร์มของลูกค้า และจะสร้างผลกระทบในด้านลบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ

9.10 การผิดข้อตกลงและเงื่อนไข

ในกรณีที่ผู้ให้บริการขนส่งละเลยหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงและเงื่อนไขในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการขนส่งสินค้า บริษัทฯ อาจดำเนินมาตรการต่าง ๆ กับผู้ให้บริการขนส่งตามที่บริษัทฯ กำหนดโดยดุลพินิจฝ่ายเดียวของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) การระงับการให้บริการใด ๆ โดยผู้ให้บริการขนส่งไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ

(ข) การบอกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ตามข้อ 18. (การสิ้นสุดข้อตกลงและเงื่อนไข)

(ค) การระงับหรือจำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์มของบริษัทฯ

(ง) การจำกัดจำนวนการให้บริการขนส่งของผู้ให้บริการขนส่ง

(จ) การเรียกเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนที่ผู้ใช้บริการและบริษัทฯ ได้ตกลงกันสำหรับการให้บริการในคราวนั้น สำหรับการปฏิเสธการให้บริการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในแต่ละครั้ง โดยบริษัทฯ มีสิทธิหักเบี้ยปรับจำนวนนี้ กับค่าตอบแทนหรือเงินจำนวนใด ๆ ที่บริษัทฯ จะต้องชำระให้แก่ผู้ให้บริการขนส่ง (รวมถึงค่าตอบแทนตามข้อ 10. (ค่าตอบแทน) ของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้) โดยผู้ให้บริการขนส่งไม่มีสิทธิโต้แย้งใด ๆ และผู้ให้บริการขนส่งจะต้องชำระเบี้ยปรับจำนวนดังกล่าว ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ เรียกให้ชำระ

(ฉ) การจัดให้ผู้ให้บริการขนส่งรายอื่นเข้าปฏิบัติงานและให้บริการขนส่งแทนผู้ให้บริการขนส่งได้

(ช) การเรียกค่าเสียหายใด ๆ ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งรวมถึงความเสียหายตามข้อ 14.4

9.11 การระงับการให้บริการ

บริษัทฯ สงวนสิทธิในการระงับธุรกรรมใด ๆ ของผู้ให้บริการขนส่งกับบริษัทฯ และ/หรือผู้ขอส่งสินค้า หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมนั้นอาจเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง ผิดกฎหมาย หรืออาชญากรรม

10. ค่าตอบแทน

10.1 บริษัทฯ มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะเสนอ และกำหนดอัตราค่าบริการขนส่งที่ผู้ขอส่งสินค้าจะต้องชำระในอัตราที่แตกต่างกัน ตามที่จำเป็นหรือเหมาะสมแก่ธุรกิจของบริษัทฯ โดยดุลพินิจฝ่ายเดียวของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้เรียกเก็บค่าบริการขนส่ง (ตลอดจนค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)) จากผู้ขอส่งสินค้า และผู้ให้บริการขนส่งจะไม่เรียกเก็บเงินหรือค่าตอบแทนใด ๆ จากผู้ขอส่งสินค้าโดยตรง เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ

10.2 บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนในการให้บริการขนส่งสินค้าให้แก่ผู้ให้บริการขนส่ง ตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด โดยดุลพินิจฝ่ายเดียวของบริษัท โดยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของผู้ให้บริการขนส่งที่ผู้ให้บริการขนส่งได้แจ้งข้อมูลไว้ล่วงหน้าตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด หรือตามรายละเอียดและวิธีการที่บริษัทฯ จะได้กำหนดเป็นคราว ๆ ไป

ส่วนที่ 4 ข้อตกลงอื่น ๆ


11. ค่าใช้จ่าย

เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอื่นโดยชัดแจ้งในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ภาษี อากรแสตมป์ ค่าฤชาธรรมเนียมศาล ค่าอากร หรือเงินจำนวนอื่นใดสำหรับหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ภาษี อากรแสตมป์ ค่าฤชาธรรมเนียมศาล ค่าอากร หรือเงินจำนวนอื่นใดดังกล่าวไปแทนก่อน ผู้ใช้บริการจะต้องชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวคืนให้แก่บริษัทฯ เต็มจำนวนภายในเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

12. ทรัพย์สินทางปัญญา

12.1 บริษัทฯ และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) เป็นเจ้าของสิทธิ กรรมสิทธิ์และประโยชน์รวมถึงสิทธิทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาในแพลตฟอร์ม และส่วนที่เกี่ยวข้องโดยชอบด้วยกฎหมาย ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ไม่ได้อนุญาตให้ผู้ใช้บริการไม่ว่าชัดแจ้งหรือโดยปริยายใช้ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น และไม่ได้เป็นการให้สิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือประโยชน์ใด ๆ ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นของบริษัทฯ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอื่นโดยชัดแจ้งในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

12.2 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการทำการคัดลอก ทำซ้ำ มีสำเนา สำรองไว้ ทำเลียนแบบ ทำเหมือน ดัดแปลง ทำเพิ่ม ลบ ทำลาย ทำให้เสียหาย หรือทำให้ไม่ชัดเจนซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

13.การรักษาข้อมูลความลับ

13.1 ผู้ใช้บริการจะไม่ใช้ เปิดเผย ส่งมอบ พิมพ์ ทำซ้ำ ทำขึ้นใหม่ ดัดแปลง คัดลอก และ/หรือ สำเนาข้อมูลความลับเกี่ยวกับบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการชำระหนี้และการปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากบริษัทฯ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ผู้แทน ตัวแทน หรือบุคคลภายนอก นอกจากเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ผู้แทน ตัวแทน (แล้วแต่กรณี) ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการชำระหนี้และการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ และเปิดเผยได้เท่าที่จำเป็นเพื่อการชำระหนี้และปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใช้บริการตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

13.2 ในกรณีที่กฎหมาย คำสั่งของหน่วยงานราชการที่กำกับดูแล หรือคำสั่งศาล กำหนดให้บริษัทฯ หรือผู้ใช้บริการฝ่ายใดต้องเปิดเผยข้อมูลความลับ ผู้ใช้บริการจะสามารถเปิดเผยข้อมูลความลับของบริษัทฯ หรือผู้ใช้บริการ (ฝ่ายที่เป็นเจ้าของข้อมูลความลับ) ได้ โดยไม่ถือว่าปฏิบัติผิดข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต้องกระทำเท่าที่จำเป็นภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและ/หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องดังกล่าว และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ

13.3 ข้อมูลความลับตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ จะไม่รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่ ณ เวลาที่เปิดเผยหรือเข้าถึงข้อมูลนั้น ถ้าสามารถแสดงพยานหลักฐานได้ว่า

(ก) ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ได้มาหรืออยู่ในความครอบครองโดยสุจริตของบริษัทฯ หรือผู้ใช้บริการ (ฝ่ายที่ไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูลความลับ) อยู่แล้วก่อนวันที่ทำข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือ

(ข) ข้อมูลดังกล่าวเป็นที่ล่วงรู้แก่สาธารณชนทั่วไปอยู่แล้ว โดยที่ไม่ได้เกิดจากการเปิดเผยของบริษัทฯ หรือผู้ใช้บริการ (ฝ่ายที่ไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูลความลับ) โดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ได้เกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือ

(ค) ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่บริษัทฯ หรือผู้ใช้บริการ (ฝ่ายที่ไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูลความลับ) ได้รับทราบโดยชอบด้วยกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจจากบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ในการรักษาข้อมูลความลับตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือ

(ง) ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่บริษัทฯ หรือผู้ใช้บริการ (ฝ่ายที่ไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูลความลับ) แต่เพียงฝ่ายเดียวเป็นผู้จัดทำขึ้นเองตราบเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

14. ความรับผิดและการชดใช้เยียวยาความเสียหาย

14.1 เมื่อผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยเร็วที่สุด และผู้ใช้บริการจะต้องรีบเข้าดำเนินการใด ๆ รวมถึงให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ เพื่อปัดป้องบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าต่อบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกโดยทันที

14.2 ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดต่อบริษัทฯ ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการผิดข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ของผู้ใช้บริการ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าทนายความ และ/หรือค่าดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการผิดข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ของผู้ใช้บริการ

14.3 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะดำเนินการและกำกับให้กรรมการ ตัวแทน ที่ปรึกษา ลูกจ้าง พนักงานของบริษัทฯ บุคคลที่ผู้ใช้บริการมอบหมาย หรือบุคคลผู้อยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ใช้บริการ (แล้วแต่กรณี) ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ในกรณีที่กรรมการ ตัวแทน ที่ปรึกษา ลูกจ้าง พนักงานของบริษัทฯ บุคคลที่ผู้ใช้บริการมอบหมาย หรือบุคคลผู้อยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ใช้บริการ (แล้วแต่กรณี) กระทำหรือไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายตามสัญญาหรือละเมิดแก่บริษัทฯ และตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ในการกระทำของบุคคลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าเป็นการกระทำของตนเอง และจะร่วมกันและแทนกันกับบุคคลดังกล่าว ในการดำเนินการชดใช้และเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวแก่บริษัทฯ ทั้งสิ้นเต็มจำนวน

14.4 ผู้ใช้บริการรับทราบและเข้าใจว่าบริษัทฯ เข้าทำข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ด้วยความประสงค์จะให้ผู้ใช้บริการดำเนินการรวมถึงปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงให้บริการขนส่งแก่ผู้ขอส่งสินค้า และคาดเห็นได้ว่าในกรณีที่ผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายในพฤติการณ์พิเศษต่อบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การขาดประโยชน์หรือกำไรของบริษัทฯ การที่บริษัทฯ ถูกเรียกร้องจากบุคคลภายนอกให้รับผิด การที่บริษัทฯ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการจัดหาสิ่งของ วัสดุ แรงงาน บุคลากรมาเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใช้บริการตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ดำเนินต่อไปได้ เป็นต้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดต่อบริษัทฯ ในความเสียหายใด ๆ ดังกล่าวทั้งสิ้น

14.5 ผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการสำหรับความเสียหาย หรือสูญหาย หรือล่าช้าใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยสัญญา (รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้) หรือโดยละเมิด ซึ่งรวมถึงความเสียหายโดยตรง ความเสียหายทางเศรษฐกิจ ความเสียหายต่อจิตใจ ความเสียหายในพฤติการณ์พิเศษ เช่น การสูญเสียรายได้ กำไร ชื่อเสียง โอกาส เว้นแต่ความเสียหาย หรือสูญหาย หรือล่าช้าเช่นว่านั้นเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ความรับผิดของบริษัทฯ จำกัดอยู่เพียงไม่เกินค่าตอบแทนที่ผู้ใช้บริการและบริษัทฯ ได้ตกลงกันสำหรับการให้บริการในคราวนั้น

แม้บริษัทฯ จะได้ใช้ความพยายามและปฏิบัติตามหลักมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างดีที่สุดแล้ว บริษัทฯ ไม่อาจให้คำรับรอง รับประกันเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความตรงต่อเวลา คุณภาพ ความเหมาะสม สภาพพร้อมใช้งาน ความแม่นยำ หรือความสมบูรณ์ของบริการแพลตฟอร์ม รวมทั้งไม่ได้ให้คำรับรองหรือคำรับประกันว่า (ก) การใช้บริการแพลตฟอร์มจะปลอดภัย ตรงต่อเวลา ไม่ถูกขัดขวาง หรือปราศจากข้อบกพร่องใด ๆ หรือปฏิบัติการประกอบกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบหรือข้อมูลอื่น ๆ (ข) บริการจะตรงตามความต้องการหรือความคาดหวังของท่าน (ค) ข้อมูลใด ๆ ที่เก็บรักษาไว้จะมีความถูกต้องแม่นยำหรือน่าเชื่อถือ (ง) คุณภาพของสินค้า บริการ ข้อมูล หรือวัตถุอื่นใดที่ท่านซื้อมาหรือได้รับผ่านทางแพลตฟอร์มจะตรงตามความต้องการหรือความคาดหวังของท่าน (ฉ) ความผิดพลาดหรือความบกพร่องของแพลตฟอร์มจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือ (ช) แพลตฟอร์มหรือเซิร์ฟเวอร์ (server) ซึ่งจะทำให้แพลตฟอร์มปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย หรือ (ซ) ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย ความตรงต่อเวลา คุณภาพ ความเหมาะสม หรือสภาพพร้อมใช้งานของบริการใด ๆ

14.6 บริษัทฯ ย่อมไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการสำหรับความเสียหาย หรือสูญหาย หรือล่าช้าใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ที่เกิดจากพฤติการณ์นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ เช่น ภัยธรรมชาติ เหตุสุดวิสัย เหตุขัดข้องของระบบเครือข่ายการขนส่ง การกระทำของผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ขอส่งสินค้า และบุคคลภายนอก

14.7 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะดำเนินการใด ๆ ให้บริษัทฯ และบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกรรมการ ตัวแทน ที่ปรึกษา ลูกจ้าง พนักงานของบริษัทฯ (“บุคลากรของบริษัทฯ”) ปลอดจากการถูกเรียกร้อง ฟ้องร้อง ดำเนินคดี หรือการดำเนินการใด ๆ อันส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัทฯ โดยบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ จากการชำระค่าเสียหาย การฟ้องร้อง เรียกร้อง การดำเนินคดี หรือการดำเนินการใด ๆ อื่นใด ผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการทั้งปวง เพื่อให้การเรียกร้อง ฟ้องร้อง ดำเนินคดี หรือการดำเนินการใด ๆ ระงับสิ้นไปโดยเร็ว และผู้ใช้บริการตกลงชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการชำระค่าเสียหาย การฟ้องร้อง เรียกร้อง การดำเนินคดี หรือการดำเนินกระบวนพิจารณาทางคดีต่อบุคคลภายนอกทั้งหมดที่บริษัทฯ หรือบุคลากรของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ได้ชำระไปให้แก่บุคคลภายนอก ให้แก่บริษัทฯ ทั้งสิ้นเต็มจำนวน

14.8 ในกรณีใด ๆ ที่ผู้ให้บริการขนส่ง หรือบริษัทฯ ถูกบุคคลใด ๆ เรียกร้องให้รับผิดโดยอาศัยความสัมพันธ์ในลักษณะการจ้างแรงงาน ตัวแทน หุ้นส่วน ลูกหนี้ร่วม หรือความสัมพันธ์ใด ๆ ที่กฎหมายให้สิทธิคู่สัญญาฝ่ายใด ๆ ไล่เบี้ยคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (แม้ว่าตามข้อ 19.4 ของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้แสดงเจตนาโดยชัดแจ้งว่า มิได้ประสงค์ให้มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าว แต่ข้อเท็จจริงพิจารณาได้ความโดยศาล อนุญาโตตุลาการ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าว) หากบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ครบถ้วนแล้ว ภายใต้ข้อ 14.5 และภายหลังจากที่ผู้ให้บริการขนส่ง ใช้สิทธิเรียกค่าเสียหาย ตลอดจนดำเนินการอื่นใดตามกฎหมายกับผู้รับประกันภัยของผู้ให้บริการขนส่ง บริษัทฯ และผู้ให้บริการขนส่งตกลงให้บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชำระค่าเสียหายใด ๆ ตามที่ผู้ให้บริการขนส่งมีสิทธิเรียกร้องหรือไล่เบี้ยรวมกันเป็นจำนวนเงินไม่เกินกว่าค่าตอบแทนที่ผู้ให้บริการขนส่งและบริษัทฯ ได้ตกลงกันสำหรับการให้บริการในคราวนั้น

15. การโอนสิทธิตามข้อตกลงและเงื่อนไข

บริษัทฯ อาจโอนสิทธิ โอน แปลงหนี้ หรือกระทำการการอื่นใด ซึ่งข้อตกลง สิทธิและหน้าที่ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ และบริษัทฯ อาจโอนข้อตกลง สิทธิและหน้าที่ทั้งหมดของบริษัทฯ ดังกล่าว เพื่อให้ตกเป็นประโยชน์แก่ผู้สืบสิทธิและผู้รับโอนสิทธิของบริษัทฯ ผู้ใช้บริการจะกระทำการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการโอนสิทธิหรือการตกลงดังกล่าว ข้อตกลง สิทธิและหน้าที่ทั้งหมดเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการต้องไม่มอบอำนาจ โอนสิทธิ หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง หรือทำสัญญาช่วงแก่บุคคลภายนอกซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งของสิทธิและหน้าที่ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทฯ

16. หนังสือบอกกล่าว

บริษัทฯ อาจส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ใช้บริการโดยการแจ้งเตือนบนแพลตฟอร์ม ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) ไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ของผู้ใช้บริการตามข้อมูลที่บริษัทฯ มี หรือการสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษรส่งไปยังไปรษณีย์ลงทะเบียน ณ ที่อยู่ของผู้ใช้บริการตามข้อมูลที่บริษัทฯ มี หนังสือบอกกล่าวดังกล่าวจะถือว่าได้ส่งถึงผู้ใช้บริการแล้วต่อเมื่อผ่านไป 48 ชั่วโมงหลังจากที่ได้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือส่งไปรษณีย์ (หากส่งด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียน) หรือ 1 ชั่วโมงหลังจากส่ง (กรณีที่ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์) ผู้ใช้บริการอาจส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังบริษัทฯ (หนังสือบอกกล่าวดังกล่าวจะถือว่าส่งแล้วต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับ) โดยหนังสือส่งผ่านทางผู้ใช้บริการ หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังบริษัทฯ โดยใช้รายละเอียดของการติดต่อตามที่ระบุในแพลตฟอร์ม

17. กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

17.1 บริษัทฯ และผู้ใช้บริการตกลงให้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายไทย

17.2 บริษัทฯ และผู้ใช้บริการจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่และโดยสุจริตในการร่วมกันแก้ไขข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ และผู้ใช้บริการอาจพิจารณาวิธีการเพื่อแก้ไข บรรเทา หรือเยียวยาข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นก่อนที่จะดำเนินการตามสิทธิเรียกร้องที่บริษัทฯ หรือผู้ใช้บริการแต่ละฝ่ายพึงมีตามกฎหมาย

ข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ซึ่งไม่สามารถตกลงกันได้ระหว่างบริษัทฯ และผู้ใช้บริการให้นำเสนอต่อศาลที่มีเขตอำนาจ

18. การสิ้นสุดข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้จะสิ้นสุดลงในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

18.1 บริษัทฯ และผู้ใช้บริการทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร

18.2 บริษัทฯ อาจบอกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขโดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ใช้บริการ โดยให้มีผลทันที เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (“เหตุแห่งการบอกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข”)

(1) เมื่อผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

(2) เมื่อผู้ใช้บริการตกเป็นบุคคลล้มละลาย ถูกคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ถูกคำสั่งฟื้นฟูกิจการ หรือยินยอมให้ผู้อื่นเข้าจัดการทรัพย์สินของผู้ใช้บริการทั้งหมด หรือดำเนินการชำระบัญชี หรือเลิกบริษัท

(3) ปรากฏว่ามีกฎหมายหรือระเบียบของส่วนราชการใด ๆ ก็ตามที่เป็นผลให้การปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ขัดต่อกฎหมาย

18.3 กรณีที่ไม่มีเหตุแห่งการบอกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในข้อ 18.2 ของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทฯ อาจบอกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ใช้บริการล่วงหน้าไม่น้อยว่า 30 วัน ก่อนวันที่มีผลเป็นการเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

18.4 ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตามบริษัทฯ และผู้ใช้บริการทั้งสองฝ่ายตกลงให้ข้อ 13. (การรักษาข้อมูลความลับ) ข้อ 14. (ความรับผิดและการชดใช้เยียวยาความเสียหาย) ข้อ 17. (กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท) และข้อ 19. (เบ็ดเตล็ด) ของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต่อไป เว้นแต่ บริษัทฯ และผู้ใช้บริการทั้งสองฝ่ายตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งให้ข้อตกลงดังกล่าวสิ้นผลบังคับ

18.5 ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จะไม่กระทบต่อสิทธิ การเยียวยา หน้าที่ หรือความรับผิดของบริษัทฯ หรือผู้ใช้บริการแต่ละฝ่ายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้สิ้นสุดลง ซึ่งรวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากการผิดข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ซึ่งเกิดขึ้น ณ หรือก่อนวันที่ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้สิ้นสุดลง

19. เบ็ดเตล็ด

19.1 บริษัทฯ อาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ในเวลาใด ๆ ที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็น รวมถึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องที่ได้แจ้งให้ทราบหรือจะแจ้งให้ทราบ บริษัทฯ จะแจ้งข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ/หรือ แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบด้วยวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ อาจจะกำหนดขึ้นเป็นครั้งคราว ซึ่งข้อตกลงและเงื่อนไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วดังกล่าวจะมีผลนับแต่เวลาที่มีการแจ้งให้ทราบดังกล่าว การใช้บริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการหลังจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะยอมมีผลผูกพันกับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมด หากผู้ใช้บริการไม่ตกลงกับข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ ที่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ อาจยกเลิกการเข้าถึง หรือการใช้บริการ และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการยกเลิกดังกล่าว

19.2 บริษัทฯ มีสิทธิหักกลบลบหนี้เงินจำนวนใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องชำระให้แก่บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงหนี้ตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ กับหนี้เงินจำนวนใด ๆ ที่บริษัทฯมีหน้าที่ต้องชำระให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิหักกลบลบหนี้ใด ๆ ที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องชำระให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งรวมถึงหนี้ตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

19.3 การจำแนกข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นข้อ และส่วน มีไว้เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้น และจะไม่มีผลต่อโครงสร้างหรือการตีความของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ คำว่า “ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้” หรือคำที่คล้ายคลึงกัน เป็นการกล่าวถึงข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ และไม่ได้เป็นการกล่าวถึงข้อ และส่วน หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่หัวข้อหรือบริบทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น อนึ่ง การอ้างอิงถึง ข้อ ส่วน หรือเอกสารแนบท้าย หมายถึง ข้อ ส่วน หรือเอกสารแนบท้ายของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

19.4 โดยข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทฯ และผู้ใช้บริการทั้งสองฝ่ายได้แสดงเจตนาโดยชัดแจ้งว่าทั้งสองฝ่ายมิได้เข้าทำข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ด้วยความประสงค์จะก่อนิติสัมพันธ์ในลักษณะการจ้างแรงงาน ตัวแทน หุ้นส่วนเพื่อแบ่งปันกำไรใด ๆ ระหว่างกัน ลูกหนี้ร่วม หรือความสัมพันธ์ใด ๆ ที่กฎหมายให้สิทธิบริษัทฯ และผู้ใช้บริการฝ่ายใด ๆ ไล่เบี้ยอีกฝ่ายหนึ่ง การใด ๆ ที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกระทำต่อบุคคลภายนอก มิใช่เป็นการกระทำเพื่อ และ/หรือในนามอีกฝ่ายหนึ่ง หรือในฐานะลูกหนี้ร่วม บริษัทฯ และผู้ให้บริการขนส่งจะแจ้งให้บุคคลภายนอก ทราบตามสมควรว่าตนมิได้มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าว และจะไม่กระทำการใด ๆ ให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดว่ามีความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าว

19.5 การที่บริษัทฯ หรือผู้ใช้บริการละเลยหรือล่าช้าในการใช้สิทธิหรืออำนาจตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิหรืออำนาจเช่นว่านั้น และการที่บริษัทฯ หรือผู้ใช้บริการใช้สิทธิหรืออำนาจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือแต่เพียงบางส่วน ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิที่จะใช้สิทธิหรืออำนาจอื่น

19.6 การที่บริษัทฯ หรือผู้ใช้บริการสละสิทธิในการบังคับการผิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งไม่ถือว่าบริษัทฯ หรือผู้ใช้บริการฝ่ายนั้นสละสิทธิในการบังคับการผิดข้อตกลงข้ออื่น ๆ และไม่ถือว่าบริษัทฯ หรือผู้ใช้บริการฝ่ายนั้นสละสิทธิหรือยินยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในข้ออื่น ๆ อย่างเคร่งครัดต่อไปในอนาคต และการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล่าช้าหรือละเลยที่จะใช้สิทธิใด ๆ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ จะไม่กระทบกระเทือนถึงการใช้สิทธิอื่นใดตามที่บริษัทฯ หรือผู้ใช้บริการอาจพึงมีพึงได้ต่อไปภายหลังจากนั้น

19.7 ข้อตกลงและเงื่อนไขรวมถึงเอกสารที่อ้างถึงในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ให้ถือเป็นข้อตกลงอันเป็นที่สุดระหว่างบริษัทฯ และผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการดำเนินการตามที่กำหนดในสัญญา และให้ใช้แทนข้อตกลงหรือสัญญาอื่นใดทั้งปวงที่บริษัทฯ และผู้ใช้บริการเคยทำร่วมกันมาก่อนที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ระบุในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

19.8 หากข้อตกลงใดในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ตกเป็นโมฆะ ไม่มีผลสมบูรณ์ ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่มีผลใช้บังคับไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทฯ และผู้ใช้บริการตกลงให้ข้อตกลงที่เป็นโมฆะ ไม่มีผลสมบูรณ์ ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่มีผลใช้บังคับ (แล้วแต่กรณี) นั้นไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของข้อตกลงส่วนอื่น และให้ข้อตกลงส่วนอื่นของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ และผู้ใช้บริการจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่และโดยสุจริตในการร่วมกันแก้ไขข้อตกลงดังกล่าวที่เป็นโมฆะ ไม่มีผลสมบูรณ์ ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่มีผลใช้บังคับนั้นให้เป็นข้อตกลงที่มีผลสมบูรณ์และใช้บังคับได้ใกล้เคียงหรือตรงตามเจตนารมณ์แรกเริ่มในการเข้าทำข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ของบริษัทฯ และผู้ใช้บริการทุกฝ่ายต่อไป