นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ทรีซิกซ์ตี้ ซัพพลายเชน จำกัด

บริษัท ทรีซิกซ์ตี้ ซัพพลายเชน จำกัด (“บริษัทฯ”) เห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ บริษัทฯทราบดีว่าผู้ใช้บริการเป็นห่วงและให้ความสำคัญกับวิธีการที่ข้อมูลของผู้ใช้บริการจะถูกเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ จะนำข้อมูลที่ผู้ใช้บริการแบ่งปันให้กับบริษัทฯ นั้นไปใช้เพื่อการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ บริษัทฯ ซาบซึ้งในความไว้วางใจของผู้ใช้บริการและบริษัทฯ จะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการด้วยความระมัดระวังและอย่างสมเหตุสมผล ในการมอบประสบการณ์และการให้บริการอย่างดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้บริการ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งวิธีการแก่ผู้ใช้บริการ (ตามที่จะได้นิยามต่อไป) ที่บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย “ข้อมูลส่วนบุคคล” (ตามที่จะได้นิยามต่อไป) ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ (ตามที่จะได้นิยามต่อไป) ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) 

ผู้ใช้บริการโปรดอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

1. คำจำกัดความ

1.1 เว้นแต่ข้อความในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้กำหนดไว้เป็นประการอื่น ให้คำและข้อความต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีความหมายดังนี้

“บริษัทฯ”หมายถึงบริษัท ทรีซิกซ์ตี้ ซัพพลายเชน จำกัด
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
“แพลตฟอร์ม”หมายถึงเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือระบบอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันที่บริษัทฯ ใช้ประกอบธุรกิจหลัก (ซึ่งรวมถึงธุรกิจบริการขนส่งสินค้า) ซึ่งรวมถึงบัญชีทางการของบริษัทฯ ที่อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มอื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ไลน์ เฟซบุ๊ก และ เฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ 
“ผู้ใช้บริการ”หมายถึงบุคคลใด ๆ ที่ใช้บริการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ขอส่งสินค้า และผู้ให้บริการขนส่ง
“ผู้ขอส่งสินค้า”หมายถึงผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มซึ่งตกลงใช้บริการขนส่งสินค้าจากผู้ให้บริการขนส่ง ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
“ผู้ให้บริการขนส่ง”หมายถึงผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มซึ่งตกลงให้บริการขนส่งสินค้าจากผู้ส่งสินค้า ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่บริษัทฯ กำหนด
“บริการ”หมายถึงบริการทั้งหมดของบริษัทฯ ไม่ว่าจะมีการลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ซึ่งรวมถึงการให้บริการขนส่งสินค้า
“บริการขนส่งสินค้า”หมายถึงการให้บริการแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการขนส่งทางรถบรรทุกหรือรถประเภทอื่นใดตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยเป็นช่องทางในการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าระหว่างผู้ขอส่งสินค้าและผู้ให้บริการขนส่ง (รวมถึงการคัดกรองผู้ให้บริการขนส่ง การอำนวยความสะดวกในการประสานงาน การบริการระบบในการจัดการข้อมูลและติดตามงานขนส่ง และการชำระเงิน) ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อให้ผู้ให้บริการขนส่งให้บริการขนส่งสินค้าแก่ผู้ขอส่งสินค้า โดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ ตามที่ผู้ขอส่งสินค้า ผู้ให้บริการขนส่ง และบริษัทฯ จะตกลงกันเป็นคราว ๆ ไป

2. การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ บริษัทฯ จะกระทำการ และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม 

2.2 บริษัทฯ จะสามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่กรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้ 

2.3 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะกระทำเพียงเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ตามข้อ 4.

2.4 บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้บริการโดยตรง และ/หรือจากแหล่งข้อมูลอื่นที่เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไป ภายใต้วัตถุประสงค์ตามข้อ 4. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัทฯ ไม่ว่าข้อมูลใด เช่น การให้ ชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำหรับติดต่อในกรณีฉุกเฉิน ผู้ใช้บริการรับรองว่าผู้ใช้บริการได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบเกี่ยวกับการเปิดเผย และการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยบริษัทฯ แล้ว และบุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอมแก่ผู้ใช้บริการเพื่อการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว

2.5 บริษัทฯ อาจเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับความสนใจ และ/หรือความชอบของผู้ใช้บริการ และ/หรือข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการด้วยการใช้คุกกี้ในแพลตฟอร์ม โดยคุกกี้ที่อยู่ในแพลตฟอร์ม จะเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ และบริษัทฯ จะสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถนำเสนอบริการที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการให้ได้มากที่สุด

2.6 ในการติดต่อระหว่างผู้ใช้บริการกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แพลตฟอร์ม ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ศูนย์บริการลูกค้า หรือการติดต่อโดยวิธีการอื่นใด บริษัทฯ      อาจดำเนินการบันทึกข้อมูลการติดต่อสื่อสารเหล่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น เพื่อใช้เป็นหลักฐาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการ เพื่อติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพื่ออบรมบุคลากร เพื่อประเมินผลงานบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงเพื่อพัฒนาระบบของบริษัทฯ 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

3.1 บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ หรือเปิดเผย

3.1.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้บริการ เช่น 

 1. ชื่อ-สกุล หรือชื่ออื่น ๆ ที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้บริการได้
 2. หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือหมายเลขอื่นใดที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้บริการได้
 3. สัญชาติ 
 4. คำนำหน้า เพศ 
 5. อายุ วันเดือนปีเกิด 
 6. ข้อมูลสำหรับการติดต่อผู้ใช้บริการ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
 7. รูปถ่ายตนเอง รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวใด ๆ ที่สามารถยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการได้
 8. ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน เช่น หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเดบิต หมายเลขบัญชีธนาคาร
 9. ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) รหัสยืนยันตัวตน (PIN: Personal Identification Number) รหัสผ่านเพื่อใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ รหัส OTP (One Time Password)  
 10. ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ใช้บริการค้นหา ดูหรือเยี่ยมชมในขณะที่ใช้บริการหรือใช้เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และสื่อดิจิตอลใด ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงประวัติและเวลาการเข้าเยี่ยมชม ใช้บริการ หรือใช้งานแพลตฟอร์ม ประเภทบราวเซอร์ (Browser) ไอพีแอดเดรส (IP Address) ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้บริการ ข้อมูลอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ (Device Information) (เช่น รุ่นของอุปกรณ์ ประเภทระบบปฏิบัติการ) ในขณะใช้บริการหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 11. ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น หมายเลขทะเบียนรถ ใบทะเบียนรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัย สมุดบัญชีธนาคาร ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจและความต้องการของผู้ใช้บริการ เช่น การใช้จ่าย การชำระหนี้ พฤติกรรมการบริโภค
 12. ข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ บริษัทอาจเข้าถึง รวบรวม และประมวลผลข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่อยู่อีเมลล์ของผู้ติดต่อภายในเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน เพื่อการส่งและแบ่งปันข้อมูลตำแหน่งของท่านไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ติดต่อของท่านได้ ผ่านทาง SMS
 13. ข้อมูลกล้องถ่ายรูป บริษัทอาจเข้าถึงรวบรวม และประมวลผลข้อมูลรูปถ่าย วิดีโอ และสถานที่ของรูปถ่ายและ/หรือวิดีโอของท่าน 
 14. ข้อมูลตำแหน่ง บริษัทอาจเข้าถึง รวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่แท้จริงของท่าน ทั้งขณะเปิดและปิดแพลตฟอร์ม บริษัทใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการระบุตำแหน่ง เช่น ที่อยู่ IP, GPS เซ็นเซอร์หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่อาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ในบริเวณใกล้เคียงจุดการเชื่อมต่อ Wi-Fi และเสาสัญญาณกับบริษัท

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ภายในขอบวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

4.1.1 เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้บริการ ตลอดจนการตรวจสอบและปรับปรุงการให้บริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และเพื่อการเข้าทำและปฏิบัติตามสัญญาซึ่งผู้ใช้บริการเป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ หรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกิจกรรมดังต่อไปนี้

 1. ใช้ข้อมูลอุปกรณ์ ที่ตั้ง ประวัติ ประวัติการเดินทาง การใช้งาน และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เพื่อป้องกัน ตรวจจับ และต่อสู้กับการฉ้อโกง หรือกิจกรรมที่ไม่ปลอดภัย
 2. ระบุตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้บนแผนที่ ติดตามความคืบหน้าในการเดินทางของผู้ใช้บริการ, ระบุสถานะการขนส่ง (ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้า) และตรวจสอบเส้นทางที่ผิดปกติ 
 3. ใช้ในการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลรายละเอียดขนส่ง เพื่อให้สามารถแนะนำและแจ้งเตือน (Notification) เหตุการณ์สำคัญได้
 4. ประมวลผลการชำระเงิน
 5. เสนอ รับ จัดให้ หรืออำนวยความสะดวกในบริการประกันภัยและการเงิน ตลอดจนบริการอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
 6. เปิดใช้งานฟีเจอร์สการให้บริการต่าง ๆ ตามความประสงค์ส่วนบุคคล (personalized feature) เช่น สร้างรายการจุดรับสินค้า หรือสถานที่ขนส่งสินค้าที่ใช้บริการเป็นประจำ 
 7. ระบุพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย เช่น การใช้ความเร็ว การเบรกและการเร่งอย่างรุนแรง และให้ผลตอบรับเฉพาะบุคคลไปยังผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (ได้จาก GPS, Mobile app tracking ฯลฯ)
 8. เก็บรูปถ่ายหลักฐานการขนส่ง หรือ/และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง และ อัปโหลดขึ้นระบบ เพื่อประกอบสถานะการขนส่ง 

4.1.2 เพื่อให้ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ และเป็นช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับข่าวสารและบริการต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการ การทำการตลาดเกี่ยวกับบริการโดยทั่วไป ผลิตภัณฑ์ และสิทธิประโยชน์ การแจ้งเตือน การแจ้งข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งรวมไปถึงบริการทางโฆษณาจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ (ตามที่จะได้นิยามต่อไป) หรือจากบุคคลภายนอกแก่ผู้ใช้บริการ 

4.1.3 เพื่อสื่อสารและให้บริการลูกค้าสัมพันธ์แก่ผู้ใช้บริการ อาทิ การให้บริการสนับสนุนผู้ใช้บริการ การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค การตอบข้อซักถาม ข้อร้องเรียนใด ๆ จากผู้ใช้บริการ 

4.1.4 เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อประเมินความสนใจหรือพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่มีต่อผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) การทำความสะอาดข้อมูล (data cleansing) และการวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมของลูกค้า (data profiling) เพื่อทำการค้นคว้าวิจัยทางการตลาด ทำแบบสำรวจ ประเมินผล พฤติกรรม สถิติและการแบ่งประเภท รูปแบบและกระแสความนิยมด้านการบริโภค เพื่อให้เข้าใจและสามารถกำหนดรูปแบบการให้บริการที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจ รวมถึงสามารถเสนอผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ พร้อมทั้งข้อเสนอพิเศษ กลยุทธ์ หรือโปรแกรมทางการตลาดที่อาจเกี่ยวเนื่องกับความพึงพอใจและประวัติของผู้ใช้บริการ

4.1.5 เพื่อประเมิน พัฒนา จัดการและยกระดับ ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ ระบบและการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการบริหารจัดการภายในที่จำเป็นในการให้บริการของเรา เช่น แก้ปัญหาบั๊ค (bugs) ในซอฟต์แวร์ และปัญหาด้านการปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบและวิจัย การติดตามและวิเคราะห์แนวทางใช้งานและกิจกรรม ให้แก่บริษัทฯ บริษัทในเครือ และกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ (ตามที่จะได้นิยามต่อไป) เพื่อระบุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อจัดทำรายงานภาพรวมของข้อมูลแบบไม่ระบุชื่อ และประเมินประสิทธิภาพในเรื่องผลิตภัณฑ์ สื่อดิจิทัล และแคมเปญทางการตลาด

4.1.6 เพื่อการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้บริการ เมื่อจำเป็น หรือตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการ หรือเมื่อบริษัทฯ ได้รับการร้องขอ หรือคำสั่งจากผู้ใช้บริการ

4.1.7 เพื่อความมั่นคงปลอดภัย และป้องกันมิให้เกิดการฉ้อโกง อาชญากรรมใด ๆ หรือการกระทำใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการจัดการความเสี่ยงในเชิงพาณิชย์ และการดำเนินการเกี่ยวกับข้อพิพาทต่าง ๆ 

4.1.8 เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และติดตามการใช้บริการ และวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน และเพื่อให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มสามารถทำงาน และให้บริการได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างเต็มที่

4.1.9 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือหอจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกปองที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี)

4.1.10 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของผู้ใช้บริการ

4.1.11 เมื่อมีความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารการจัดการภายใน เช่น การตรวจสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล การบันทึกฐานข้อมูล เพื่อการตรวจจับ ป้องกัน และตอบโต้ข้อเรียกร้องการทุจริต การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อจัดการและป้องกันความเสียหายแก่ทรัพย์สินและสมบัติของบริษัทฯ เพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ เพื่อตรวจจับและป้องกันการประพฤติที่มิชอบซึ่งรวมไปถึงการใช้กล้องวงจรปิด เพื่อติดตามเฝ้าระวังเหตุการณ์ เพื่อป้องกันและรายงานความผิดทางอาญา และเพื่อปกป้องความมั่นคงและและความเชื่อมั่นทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ ในกรณีที่บริษัทฯ มีอำนาจ

4.1.12 เพื่อการปรับโครงสร้าง เปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนธุรกิจของบริษัทฯ ในการนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอาจได้รับการถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สาม เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและวิเคราะห์การปรับโครงสร้าง เปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนธุรกิจของบริษัทฯ

4.1.13 เมื่อมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ใช้บริการ หรือของบุคคลที่สาม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด

4.1.14 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ

4.1.15 วัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือมีลักษณะในทำนองเดียวกันกับที่ระบุไว้ในข้อ 4.1 นี้

4.2 เมื่อบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ตามข้อ 4.1 ของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัทฯ จะแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ผู้ใช้บริการทราบ และดำเนินการขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการก่อน 

5. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ตามระยะเวลาขั้นต่ำที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเอาไว้ โดยบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ในระยะเวลาอย่างน้อย [10] ปี ภายหลังจากที่บริษัทฯ สิ้นสุดความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการในฐานะลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจยังคงจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการต่อไปหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวหากบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ ยังมีความจำเป็นในการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว หรือเพื่อความจำเป็นอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นสมควร เช่น การบังคับสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาของบริษัทฯ เป็นต้น

6. บุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผย

6.1 บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปยังบุคคลภายนอกทั้งภายในประเทศไทยหรือนอกประเทศ ซึ่งเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล แก่บุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ (“บุคคลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผย”) เพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ดังต่อไปนี้ 

6.1.1 บริษัทในเครือ และผู้ถือหุ้น

บริษัทในเครือ บริษัทแม่ บริษัทลูก บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (รวมเรียกว่า “บริษัทในเครือ”) รวมถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทในเครือ

6.1.2 ผู้ให้บริการแก่บริษัทฯ 

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่ผู้ให้บริการแก่บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานราชการที่บริษัทฯ ขอใช้บริการด้วย เช่น ผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ โดยผู้ให้บริการดังกล่าวจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้เท่าที่บริษัทฯ อนุญาตให้ใช้ และต้องสอดคล้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โดยการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นการเปิดเผยเพียงเท่าที่จำเป็น (need-to-know basis) เท่านั้น

 1. ที่ปรึกษาวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี เป็นต้น
 2. ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลรวมถึงผู้ให้บริการคลาวด์
 4. ผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบและเครือข่ายชำระเงิน ตัวแทนรับชำระเงิน
 5. ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล วิจัย จัดทำข้อมูลและสถิติ 
 6. ผู้ให้บริการทางการตลาด รวมถึงผู้จัดงานและกิจกรรม
 7. ผู้ให้บริการงานโฆษณา งานประชาสัมพันธ์ และการติดต่อสื่อสาร รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (เช่น call center หรือผู้ให้บริการอื่นในทำนองเดียวกัน)
 8. สถาบันการเงิน และ บุคคลภายนอกอื่นที่บริษัทฯ ใช้บริการในการให้บริการ
 9. ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูล 
 10. ผู้ให้บริการการยืนยันตัวตนต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการ Dip Chip บัตรประชาชน
 11. ผู้ให้บริการตรวจสอบข้อมูล เช่น เน็ตเบย์ และกรมการปกครอง (DOPA) เป็นต้น
 12. ผู้ให้บริการส่งเอกสารหรือพัสดุ 

(รวมเรียกว่า “ผู้ให้บริการแก่บริษัทฯ”)

6.1.3 กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ

กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง กลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ การจัดการห่วงโซอุปทาน (supply chain management) [กลุ่มธุรกิจระบบการชำระเงิน บัตรอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเดบิต บัตรเครดิต โทรคมนาคม อีคอมเมิร์ซ โปรแกรมการสะสมคะแนน (reward program) และโปรแกรมการเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (loyalty program) กลุ่มธุรกิจสถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย (รวมเรียกว่า “กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ”) 

6.1.4 บุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

บุคคลอื่นใดที่กฎหมายกำหนด (ซึ่งรวมถึงหน่วยงานราชการ) ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแล หรือคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาล หรือองค์กรตุลาการที่มีอำนาจตามกฎหมาย (ไม่ว่าภายในประเทศไทย หรือภายนอกประเทศ) ให้บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ บริษัทฯ มีความจำเป็นอันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

6.1.5 ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่

ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่ (รวมถึงผู้ที่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นผู้รับโอน) ซึ่งหมายความรวมถึงบุคคลภายนอกในกรณีมีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การโอนกิจการไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด การขาย การซื้อ การร่วมลงทุน การโอนสิทธิ การโอน หรือการจำหน่ายกิจการ ทรัพย์สิน หรือหุ้น หรือการทำธุรกรรมที่คล้ายกัน ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่ของบริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เพื่อเป็นการเคารพต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

7. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปยังบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจไม่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อทำให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมหรือกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทฯ จะขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการเพื่อการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปยังต่างประเทศหากจำเป็นต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

8. คุกกี้

บริษัทฯ รวมถึงบุคคลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผย อาจใช้คุกกี้ (cookies) เว็บบีคอน (web beacon) ป้ายระบุ (tag) คำสั่ง (script) วัตถุใช้ร่วมกันเฉพาะที่ (local shared objects) เช่น เอชทีเอ็มเอล 5 (HTML5) และ แฟลช (Flash) (ซึ่งบางครั้งเรียกว่า “แฟลชคุกกี้ (flash cookies)”) เครื่องมือระบุโฆษณาที่เกี่ยวข้อง (advertising identifiers) (รวมถึงเครื่องมือระบุโฆษณาในโทรศัพท์มือถือ เช่น ไอดีเอฟเอของบริษัทแอปเปิ้ล (Apple’s IDFA) หรือแอดเวอร์ไทซิ่งไอดีของกูเกิ้ล (Google’s Advertising ID) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน (รวมเรียกว่า “คุกกี้”) ในการใช้เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ โดยคุกกี้อาจมีตัวระบุพิเศษ และอาศัยอยู่ในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ที่บริษัทฯ ส่งให้แก่ผู้ใช้บริการ และบนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ฯลฯ และคุกกี้อาจถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการและการใช้บริการของผู้ใช้บริการ เช่น ประเภทของเบราว์เซอร์ (browser) ที่ผู้ใช้บริการใช้ การเลือกคำค้นหา ไอพีแอดเดรส (IP address) ข้อมูลที่เกี่ยวกับโฆษณาซึ่งได้แสดงให้ผู้ใช้บริการเห็นหรือที่ผู้ใช้บริการได้คลิกเลือก และวันที่และเวลาของการใช้งาน [ทั้งนี้ คุกกี้อาจยังคงอยู่และถูกจัดเก็บเฉพาะระหว่างช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น]

อนึ่ง คุกกี้ตามวรรคก่อน หมายความรวมถึง คุกกี้ดังต่อไปนี้

 1. คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของแพลตฟอร์ม เพื่อให้แพลตฟอร์มสามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย และทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้แพลตฟอร์มได้ เช่น การ log in เข้าสู่แพลตฟอร์ม การยืนยันตัวตน
 2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานแพลตฟอร์มของผู้ใช้บริการ เพื่อให้เราสามารถวัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหาสินค้า/บริการและแพลตฟอร์มของเราเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้แพลตฟอร์มของผู้ใช้บริการ 
 3. คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยจดจำข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้บริการใช้เข้าชมแพลตฟอร์ม ข้อมูลการลงทะเบียนหรือ log in ข้อมูลการตั้งค่าหรือตัวเลือกที่ผู้ใช้บริการเคยเลือกไว้บนแพลตฟอร์ม เช่น ภาษาที่แสดงบนแพลตฟอร์ม ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานแพลตฟอร์มได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้แพลตฟอร์ม 
 4. คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับตัวผู้ใช้บริการ เพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์และนำเสนอเนื้อหา สินค้า/บริการ และ/หรือ โฆษณาที่เหมาะสมกับความสนใจของผู้ใช้บริการได้ 

9. สิทธิของผู้ใช้บริการ

9.1 ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด บริษัทฯ ขอเรียนว่าผู้ใช้บริการมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 

9.1.1 ความยินยอม

ผู้ใช้บริการมีสิทธิถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ในเวลาใด ๆ ก็ได้ เมื่อผู้ใช้บริการถอนความยินยอมแล้ว การถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

9.1.2 การเข้าถึงข้อมูล

ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการ ซึ่งบริษัทฯ ครอบครองหรืออยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความยินยอมได้

9.1.3 การขอรับข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการจากบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิดังต่อไปนี้

 1. ขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังบุคคลอื่น เมื่อสามารถทำได้โดยวิธีการอัตโนมัติ
 2. ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้

9.1.4 การคัดค้าน

ผู้ใช้บริการมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้

9.1.5 การลบหรือทำลาย

ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด

9.1.6 การระงับใช้

ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด

9.1.7 การแก้ไข

ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ในกรณีที่ผู้ใช้บริการร้องขอ แต่บริษัทฯ ไม่ดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ต้องบันทึกคำร้องขอของผู้ใช้บริการไว้พร้อมด้วยเหตุผล ตามที่กฎหมายกำหนด

9.1.8 การร้องเรียน

ผู้ใช้บริการมีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่บริษัทฯ รวมถึงลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

9.2 ผู้ใช้บริการรับทราบว่าการใช้สิทธิของผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในข้อ 8.1.1 ถึง 8.1.8 ดังกล่าวข้างต้น เป็นสิทธิที่มีข้อจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ อาจปฏิเสธการใช้สิทธิของผู้ใช้บริการ หากบริษัทฯ มีเหตุโดยชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าวได้

10. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บกพร่องความสามารถตามกฎหมาย 

[บุคคลผู้ถูกจำกัดความสามารถตามกฎหมาย (ซึ่งรวมถึงผู้เยาว์ บุคคลไร้ความสามารถ บุคคลวิกลจริต บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ บุคคลผู้ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวหรือเด็ดขาด บุคคลล้มละลายตามคำสั่งของศาล) จะไม่สามารถสร้างบัญชีส่วนบุคคลบนแพลตฟอร์ม เพื่อใช้บริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้]

บริษัทฯ ไม่มีเจตนาจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และ/หรือ บุคคลไร้ความสามารถ และหากบริษัทฯ พบว่ามีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทฯ จะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่ บริษัทฯ มีสิทธิตามกฎหมายในการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

11. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ บริษัทฯ จะใช้ความระมัดระวังในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ มิให้มีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผย หรือการกระทำอื่นใดต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการใช้บริการของบริษัทฯ โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ

12. ข้อตกลงอื่น ๆ

12.1 หากผู้ใช้บริการตัดสินใจยกเลิกบัญชีในการใช้บริการต่าง ๆ และ/หรือยุติการใช้บริการใด ๆ ของบริษัทฯ ข้อมูลทั้งหมด (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล) ที่เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่น นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และนโยบายอื่น ๆ ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การยกเลิกดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นการรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือการเพิกถอนการอนุญาตที่ได้ให้บริษัทฯ ใช้และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร

12.2 บริษัทฯ จะไม่รับผิดในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการ และเกี่ยวเนื่องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือนิติสัมพันธ์อื่นใดระหว่างบริษัทฯ และผู้ใช้บริการ เว้นแต่ ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ

13. ช่องทางการติดต่อกับบริษัทฯ

หากผู้ใช้บริการประสงค์จะติดต่อบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ หรือหากมีข้อสงสัยอื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อบริษัทได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท ทรีซิกซ์ตี้ ซัพพลายเชน จำกัด (สำนักงานใหญ่) 

ที่อยู่: เลขที่ 2170 ชั้นที่ 8 ห้องเลขที่ 803, 804 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ผู้รับผิดชอบ: นายชัชชน แสนใจบาล

หมายเลขโทรศัพท์: 02 0966 360

อีเมล: info@360truck.co

14. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการให้บริการ การประกอบธุรกิจ การดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ โดยบริษัทฯ อาจประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ใช้บริการทราบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรืออาจส่งประกาศแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบโดยตรง

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 65 (v.1.22)