ประเภทรถบรรทุกยอดนิยมใน Southeast Asia

          การขนส่งโดยทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท คือ การขนส่งทางบก การขนส่งทางน้ำ และการขนส่งทางอากาศ ซึ่งการขนส่งในสมัยก่อนที่นิยมใช้ในการขนส่งไปต่างประเทศ เช่น ประเทศจีนหรือประเทศที่อยู่ในเอเชียก็มักจะเป็นรถไฟหรือเรือ แต่ในปัจจุบันเมื่อเกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจที่มากขึ้นทำให้เกิดเส้นทางการเดินรถที่สะดวกยิ่งขึ้นอย่างการเกิดขึ้นของเส้นทางเศรษฐกิจ CLMV ที่เกิดจากกลุ่มประเทศ กัมพูชา ลาว เวียดนาม และพม่า ในภูมิภาคอาเซียน ทำให้การขนส่งที่เป็นรถยนต์จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากกว่าในปัจจุบัน เนื่องจากการขนส่งไปต่างประเทศ อย่างเช่น ประเทศจีนโดยใช้รถยนต์นั้นสามารถให้บริการที่คล่องตัวและรวดเร็วกว่าเมื่อเทียบกับการขนส่งโดยเรือ และยังมีค่าขนส่งที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับการใช้เครื่องบิน นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้การขนส่งโดยรถยนต์กลายเป็นทางเลือกหลักที่เป็นที่นิยมใช้มากขึ้น               ทาง 360TRUCK จึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ระบบการขนส่งทางรถบรรทุกดีขึ้นเพื่อตอบสนองในทิศทางเศรษฐกิจและการขนส่งที่กำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การขนส่งทางถนน หรือการขนส่งโดยรถบรรทุก           ถือเป็น Mode หลักสำคัญในการขนส่งทางบก Read more…

5 วิธีอยู่รอดของธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิตอล

            ธุรกิจ SMEs มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ช่วยส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเกิดการหมุนเวียน เกิดการจ้างงาน กระจายเงินจากผู้ประกอบการสู่ลูกจ้าง เกิดการกระจายรายได้และเกิดกำลังซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ SMEs ถูกจัดให้เป็นประเภทธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง มีเงินทุนหมุนเวียนไม่มากเหมือนธุรกิจขนาดใหญ่ มีข้อจำกัดเรื่องเงินทุน จึงทำให้ขาดแคลนบุคลากรที่สามารถและขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยเสริม อีกทั้งสภาพตลาดการค้าในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันสูง การจะบริหารจัดการอย่างไรให้ธุรกิจ SMEs อยู่รอดได้ เป็นความท้าทายของผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องเผชิญ สร้างฐานลูกค้า ลูกค้าคือหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจ มีความเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการ การมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ ฐานลูกค้าจะมีขนาดเล็ก โอกาสที่ธุรกิจจะจำหน่ายสินค้าได้มากสร้างหรือเพิ่มผลกำไรให้มากก็มีน้อย ในความเป็นจริง สินค้าและบริการของผู้ประกอบการ มีความต้องการในทุกพื้นที่ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องทำลายกำแพงอุปสรรค์ สร้างฐานลูกค้าให้ใหญ่ โดยขยายพื้นที่ให้บริการที่กว้างขวางขึ้น สร้างปัจจัยที่จะมาช่วยเสริม สร้างเครือข่ายผู้ให้บริการ ให้สามารถจำหน่ายสินค้าและบริการให้กว้างขวางและครอบคลุมทุกพื้นที่ สร้างคุณภาพสินค้าและบริการ คุณภาพสินค้าและบริการ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ หากคุณภาพสินค้าและบริการตรงตามความต้องการของลูกค้า ก็มีโอกาสที่จะจำหน่ายสินค้าได้มาก ยิ่งคุณภาพการให้บริการเป็นที่น่าพอใจของลูกค้าด้วยแล้ว ก็จะยิ่งช่วยส่งเสริมธุรกิจยิ่งขึ้นไปอีก ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นศรัทธาจากลูกค้า ซื้อสินค้าและใช้บริการต่อเนื่องและยาวนาน เกิดเสถียรภาพทางการค้าของผู้ประกอบการ ธุรกิจ SMEs Read more…