ประเภทรถบรรทุกยอดนิยมใน Southeast Asia

          การขนส่งโดยทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท คือ การขนส่งทางบก การขนส่งทางน้ำ และการขนส่งทางอากาศ ซึ่งการขนส่งในสมัยก่อนที่นิยมใช้ในการขนส่งไปต่างประเทศ เช่น ประเทศจีนหรือประเทศที่อยู่ในเอเชียก็มักจะเป็นรถไฟหรือเรือ แต่ในปัจจุบันเมื่อเกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจที่มากขึ้นทำให้เกิดเส้นทางการเดินรถที่สะดวกยิ่งขึ้นอย่างการเกิดขึ้นของเส้นทางเศรษฐกิจ CLMV ที่เกิดจากกลุ่มประเทศ กัมพูชา ลาว เวียดนาม และพม่า ในภูมิภาคอาเซียน ทำให้การขนส่งที่เป็นรถยนต์จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากกว่าในปัจจุบัน เนื่องจากการขนส่งไปต่างประเทศ อย่างเช่น ประเทศจีนโดยใช้รถยนต์นั้นสามารถให้บริการที่คล่องตัวและรวดเร็วกว่าเมื่อเทียบกับการขนส่งโดยเรือ และยังมีค่าขนส่งที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับการใช้เครื่องบิน นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้การขนส่งโดยรถยนต์กลายเป็นทางเลือกหลักที่เป็นที่นิยมใช้มากขึ้น               ทาง 360TRUCK จึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ระบบการขนส่งทางรถบรรทุกดีขึ้นเพื่อตอบสนองในทิศทางเศรษฐกิจและการขนส่งที่กำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การขนส่งทางถนน หรือการขนส่งโดยรถบรรทุก           ถือเป็น Mode หลักสำคัญในการขนส่งทางบก Read more…

มลพิษทางอากาศและโลกร้อนกับรถขนส่งเที่ยวเปล่า

ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งปัญหามลพิษทางอากาศและสภาวะโลกร้อน           นับเป็นปัญหาสังคมปัญหาใหญ่ในยุคปัจจุบัน ซึ่งก่อผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นปัญหาที่บั่นทอนสุขภาพและร่างกายของมนุษย์ บั่นทอนคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติ ปัญหามลพิษทางอากาศและสภาวะโลกร้อน หากดูเพียงผิวเผินอาจเข้าใจว่าเกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่ไม่สามารถแก้ไขหรือป้องกันอะไรได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วเกิดจากการกระทำของมนุษย์ ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยเห็นได้จากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมหาศาลขึ้นสู่อากาศของโรงงานอุตสาหกรรมและยานพาหนะที่สัญจรไปมา จำนวนของขยะที่ย่อยสลายยากล้นเมืองที่ไม่สามารถฝังกลบจนจำเป็นต้องกำจัดโดยใช้ความร้อนเผาไหม้จนนำมาซึ่งมลพิษทางอากาศและสภาวะโลกร้อน นำไปสู่สภาวะ ค่า PM 2.5 เกินมาตราฐานที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน นับแต่ปลายศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา           รัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลกเล็งเห็นถึงภัยร้ายของมลพิษทางอากาศและสภาวะโลกร้อนก่อผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่รุนแรง จึงเกิดการตื่นตัวและให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาดังกล่าว มีการออกมาตรการควบคุมต่างๆ เพื่อลดปัญหา ปรับเปลี่ยนให้ภาคอุตสาหกรรมแสวงหาทางเลือกในการผลิตและหันมาใช้พลังงานสะอาดทดแทน รณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกและช่วยกันลดปริมาณขยะและของเสียของตนเอง มีตั้งแต่การนำสิ่งของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ลดปริมาณการบริโภค การหันมาใช้วัตถุดิบในการผลิตที่ย่อยสลายง่ายเพื่อลดปริมาณของเสียและลดการเผาไหม้ “ลด ละ เลิก” ใช้บรรจุภัณฑ์จำพวกพลาสติก ซึ่งผลิตด้วยสารเคมีเป็นพิษและความร้อน ซึ่งก็ช่วยลดมลพิษทางอากาศและโลกร้อนได้ดีระดับหนึ่ง ภาคธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าทางบก (Inland Logistics)     Read more…

360TRUCK Startup ยุคใหม่ ที่จะเปลี่ยนแปลงวงการ Logistics และปัญหาขนส่งเที่ยวเปล่า ด้วยเทคโนโลยี

360TRUCK คืออะไร         360TRUCK คือ แพลตฟอร์มสำหรับการขนส่งทางรถบรรทุกเที่ยวเปล่า (Logistic Platform) ที่มีรถบรรทุกขนส่งทุกประเภทให้บริการลูกค้าที่มีความต้องการที่จะขนส่งสินค้ามากกว่า 2,500 คัน ตั้งแต่รถบรรทุกขนาดเล็กไปจนถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่ ตั้งแต่ รถ4ล้อ รถ6ล้อ รถ10ล้อ ไปจนถึง18ล้อ และ 22ล้อ รวมทั้ง Semi-Trailer Truck และรถลากตู้คอนเทนเนอร์ ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ ทั้งในประเทศไทย และจะขยายประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต สามารถรองรับการให้บริการขนส่งกับธุรกิจทุกประเภทตั้งแต่ SME ไปจนถึง corporate ธุรกิจขนาดใหญ่   360TRUCK ให้บริการอย่างไร           360TRUCK แพลตฟอร์ม Online Logistic Marketplace ที่รวบรวมเอาผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีมีคุณภาพ ด้วยรถบรรทุกที่ได้มาตรฐาน กระจายอยู่ทั่วประเทศพร้อมให้บริการในทุกพื้นที่    Read more…

6 เทคโนโลยีล้ำหน้า ที่จะเปลี่ยนระบบขนส่งรถยนต์บรรทุกและธุรกิจโลจิสติก

บทความจาก PWC การทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการขนส่ง มีปัจจัยที่สำคัญต้องทำความเข้าใจ คือ ความเชื่อมโยงของระบบธุรกิจขนส่ง (Supply Chain) และรถยนต์บรรทุก (Truck) ที่มีการเปลี่ยนแปลงและช่วยเพิ่มประประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าของผู้เกี่ยวข้องอย่างสิ้นเชิง มีองค์ประกอบที่พอสรุปได้ด้วยกัน 6 ประการ ดังนี้   Vehicle-to-Infrastructure (V2I) Communication เป็นการเชื่อมโยงรถยนต์บรรทุกกับเทคโนโลยีพื้นฐานต่างๆ ที่เป็นไปได้ เช่น ระบบ GPS ระบบตรวจจับตำแหน่งรถยนต์บรรทุกและตำแหน่งถนนแบบอัตโนมัติ สามารถช่วยในการตรวจสอบความคับคั่งของการจราจร สร้างให้เกิดความปลอดภัยในการขนส่ง เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่สูงขึ้นของรถยนต์บรรทุกและผู้ขับขี่        การนำเทคโนโลยีพื้นฐานมาใช้ จะช่วยผู้ขับขี่รับรู้ข้อมูลต่างๆ แบบอัตโนมัติและเรียลไทม์ ทั้งความคับครั่งของการจราจร อุบัติเหตุบนท้องถนน นอกจากนี้ เทคโนโลยีพื้นฐาน ยังสามารถให้คำแนะนำสถานที่จอดรถที่ใกล้สุด เมื่อผู้ขับขี่รู้สึกเมื่อยหล้าต้องการจอดพักผ่อน รวมถึงกฎจราจร และสภาพการจราจร ลดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนและสร้างความปลอดภัย Vehicle-to-Vehicle (V2V) Communication. ความเชื่อมโยงด้วยระบบติดต่อสื่อสารระหว่างรถยนต์บรรทุกด้วยกันขณะออกให้บริการ ช่วยลดความเสี่ยงและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ช่วยในการแบ่งปันข้อมูลการจราจร ตำแหน่งเส้นทางการเดินรถ ความสามารถในการใช้ความเร็ว การติดตั้งระบบควบคุมการขับขี่ (Cruise Read more…

ทำความรู้จักกับปัญหาขนส่งเที่ยวเปล่า

รถบรรทุก รถขนส่ง เที่ยวเปล่า คือ การที่รถของผู้ให้บริการขนส่งเมื่อสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ภายหลังจากส่งสินค้าลงที่หมายเรียบร้อย ต้องขับกลับไปยังต้นทางเพื่อรอการให้บริการขนส่งสินค้าเที่ยวต่อไปโดยไม่มีสินค้าขนส่งกลับ ทำให้ต้องแบกรับต้นทุนการขนส่งของ 2 เที่ยว แต่สามารถได้รายได้ค่าขนส่งเพียงขาเดียว รถเที่ยวเปล่า ดูผิวเผินเหมือนจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของธุรกิจขนส่ง แต่หากพิจารณาลงไปในรายละเอียดแล้วจะพบว่า รถเที่ยวเปล่าเป็นปัญหาสำคัญ เป็นความสูญเสียของผู้ประกอบการขนส่ง และก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศสร้างปัญหาสังคม องค์กรที่เกี่ยวข้องมีการนำปัญหารถเที่ยวเปล่า ในภาคการขนส่งมาศึกษาวิจัย พบว่าเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องรีบแก้ปัญหา ทำไม่ถึงสำคัญและจะแก้ไขอย่างไร จากการสำรวจของ US Census Bureau ครั้งสุดท้ายในปี 2002 โดยสำรวจจากประเภทการขนส่งและจำนวนไมล์ที่รถบรรทุก รถขนส่ง ใช้วิ่งขนส่งในแต่ละปี ในสหรัฐอเมริการพบว่ามี รถบรรทุก รถขนส่ง เที่ยวเปล่า วิ่งบนถนนจำนวนมากถึงเกือบ 29 พันล้านไมล์ ซึ่งเป็นตัวเลขสุดท้ายยังไม่มีการสำรวจใหม่หลังจากนั้น เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ แต่อย่างไรก็ตามมีบริษัทขนส่งเอกชนขนาดใหญ่เห็นความสำคัญของปัญหารถเที่ยวเปล่า มีการทำสำรวจรถเที่ยวเปล่าของตัวเอง เช่น บริษัท Werner Enterprises รายงายว่า ระหว่างปี 2014 – 2016 Read more…

ปรับตัวแนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์รับอนาคต …(อันใกล้)

โลจิสติกส์ (Logistics) เป็นหนึ่งในธุรกิจที่เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ความต้องการในการบริโภคสินค้าขยายไปในทุกพื้นที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การให้บริการขนส่งสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเป็นกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจต่างๆ มองหาผู้ให้บริการที่สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย คลอบคลุมทุกพื้นที่ รับผิดชอบต่อการให้บริการ ค่าบริการสอดรับกับต้นทุนการผลิต สร้างราคาสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ สภาวการณ์ของตลาดผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการ   โลจิสติกส์ ต้องปรับตัวให้สามารถรองรับความต้องการใช้บริการ ธุรกิจโลจิสติกส์ ในอนาคตอันใกล้มีแนวโน้มที่จะต้องปรับตัวอย่างมาก  360TRUCK Blog ขอสรุปรวบรวม “วิธีปรับตัว” รับอนาคตที่น่าสนใจด้วยกัน 5 ข้อ ดังนี้ 1. ต้องพยายามสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ ด้วยกันเอง (Supply Chain Collaborations) สร้างพื้นที่การให้บริการให้ครอบคลุมอย่างกว้างขวางมากขึ้น เปิดรับความร่วมมือกับผู้อื่น ให้บริการแบบ One Stop Services ด้วยการดึงการบริการของ Supply Chain ที่ตนเองไม่มี เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบริการของตนเอง พร้อมให้บริการขนส่งสินค้า ทั้งจากธุรกิจสู่ธุรกิจ B2B จากธุรกิจสู่ผู้บริโภค B2C และ Read more…

MIT$100K Entrepreneurship Competition

MIT$100K Entrepreneurship Competition วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ทีม 360TRUCK ได้เข้าร่วมการแข่งขัน “MIT$100K Entrepreneurship Competition 2018” ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology (MIT) ณ เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นสตาร์ทอัพจากประเทศไทยทีมแรกและทีมเดียวที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายของการแข่งขันในเวทีนี้  MIT$100K Entrepreneurship Competition เป็นการแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพที่ได้รับความสนใจจากสตาร์ทอัพกว่า 1,000 ทีมทั่วโลกที่จะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกจากกรรมการผู้มีประสบการณ์ในหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อเข้าสู่การแข่งขันในรอบ 36 ทีม และรอบ 8 ทีมสุดท้ายตามลำดับ และผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล $100,000 เพื่อนำไปต่อยอดทางธุรกิจ ไอเดียธุรกิจของ 360TRUCK ในการมุ่งแก้ไขปัญหารถเที่ยวเปล่า ได้รับความสนใจจากคณะกรรมการเนื่องจากเป็นปัญหาเรื้อรังในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทั่วโลก ที่ผู้ขนส่งมักต้องตีรถเที่ยวเปล่ากลับหลังจากขนส่งงานสินค้าเที่ยวหลักเสร็จ กลายเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสมหาศาลในการสร้างรายได้ 360TRUCKเป็นตัวกลางและเครือข่ายที่ช่วยเชื่อมต่อเจ้าของรถและผู้ที่ต้องการส่งสินค้าเข้าด้วยกัน ผ่านการค้นหาด้วยระบบจับคู่ (Matching Read more…