มลพิษทางอากาศและโลกร้อนกับรถขนส่งเที่ยวเปล่า

ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งปัญหามลพิษทางอากาศและสภาวะโลกร้อน           นับเป็นปัญหาสังคมปัญหาใหญ่ในยุคปัจจุบัน ซึ่งก่อผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นปัญหาที่บั่นทอนสุขภาพและร่างกายของมนุษย์ บั่นทอนคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติ ปัญหามลพิษทางอากาศและสภาวะโลกร้อน หากดูเพียงผิวเผินอาจเข้าใจว่าเกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่ไม่สามารถแก้ไขหรือป้องกันอะไรได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วเกิดจากการกระทำของมนุษย์ ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยเห็นได้จากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมหาศาลขึ้นสู่อากาศของโรงงานอุตสาหกรรมและยานพาหนะที่สัญจรไปมา จำนวนของขยะที่ย่อยสลายยากล้นเมืองที่ไม่สามารถฝังกลบจนจำเป็นต้องกำจัดโดยใช้ความร้อนเผาไหม้จนนำมาซึ่งมลพิษทางอากาศและสภาวะโลกร้อน นำไปสู่สภาวะ ค่า PM 2.5 เกินมาตราฐานที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน นับแต่ปลายศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา           รัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลกเล็งเห็นถึงภัยร้ายของมลพิษทางอากาศและสภาวะโลกร้อนก่อผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่รุนแรง จึงเกิดการตื่นตัวและให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาดังกล่าว มีการออกมาตรการควบคุมต่างๆ เพื่อลดปัญหา ปรับเปลี่ยนให้ภาคอุตสาหกรรมแสวงหาทางเลือกในการผลิตและหันมาใช้พลังงานสะอาดทดแทน รณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกและช่วยกันลดปริมาณขยะและของเสียของตนเอง มีตั้งแต่การนำสิ่งของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ลดปริมาณการบริโภค การหันมาใช้วัตถุดิบในการผลิตที่ย่อยสลายง่ายเพื่อลดปริมาณของเสียและลดการเผาไหม้ “ลด ละ เลิก” ใช้บรรจุภัณฑ์จำพวกพลาสติก ซึ่งผลิตด้วยสารเคมีเป็นพิษและความร้อน ซึ่งก็ช่วยลดมลพิษทางอากาศและโลกร้อนได้ดีระดับหนึ่ง ภาคธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าทางบก (Inland Logistics)     Read more…

360TRUCK Startup ยุคใหม่ ที่จะเปลี่ยนแปลงวงการ Logistics และปัญหาขนส่งเที่ยวเปล่า ด้วยเทคโนโลยี

360TRUCK คืออะไร         360TRUCK คือ แพลตฟอร์มสำหรับการขนส่งทางรถบรรทุกเที่ยวเปล่า (Logistic Platform) ที่มีรถบรรทุกขนส่งทุกประเภทให้บริการลูกค้าที่มีความต้องการที่จะขนส่งสินค้ามากกว่า 2,500 คัน ตั้งแต่รถบรรทุกขนาดเล็กไปจนถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่ ตั้งแต่ รถ4ล้อ รถ6ล้อ รถ10ล้อ ไปจนถึง18ล้อ และ 22ล้อ รวมทั้ง Semi-Trailer Truck และรถลากตู้คอนเทนเนอร์ ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ ทั้งในประเทศไทย และจะขยายประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต สามารถรองรับการให้บริการขนส่งกับธุรกิจทุกประเภทตั้งแต่ SME ไปจนถึง corporate ธุรกิจขนาดใหญ่   360TRUCK ให้บริการอย่างไร           360TRUCK แพลตฟอร์ม Online Logistic Marketplace ที่รวบรวมเอาผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีมีคุณภาพ ด้วยรถบรรทุกที่ได้มาตรฐาน กระจายอยู่ทั่วประเทศพร้อมให้บริการในทุกพื้นที่    Read more…