ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งปัญหามลพิษทางอากาศและสภาวะโลกร้อน

          นับเป็นปัญหาสังคมปัญหาใหญ่ในยุคปัจจุบัน ซึ่งก่อผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นปัญหาที่บั่นทอนสุขภาพและร่างกายของมนุษย์ บั่นทอนคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติ ปัญหามลพิษทางอากาศและสภาวะโลกร้อน หากดูเพียงผิวเผินอาจเข้าใจว่าเกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่ไม่สามารถแก้ไขหรือป้องกันอะไรได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วเกิดจากการกระทำของมนุษย์ ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยเห็นได้จากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมหาศาลขึ้นสู่อากาศของโรงงานอุตสาหกรรมและยานพาหนะที่สัญจรไปมา จำนวนของขยะที่ย่อยสลายยากล้นเมืองที่ไม่สามารถฝังกลบจนจำเป็นต้องกำจัดโดยใช้ความร้อนเผาไหม้จนนำมาซึ่งมลพิษทางอากาศและสภาวะโลกร้อน นำไปสู่สภาวะ ค่า PM 2.5 เกินมาตราฐานที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน

นับแต่ปลายศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา

          รัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลกเล็งเห็นถึงภัยร้ายของมลพิษทางอากาศและสภาวะโลกร้อนก่อผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่รุนแรง จึงเกิดการตื่นตัวและให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาดังกล่าว มีการออกมาตรการควบคุมต่างๆ เพื่อลดปัญหา ปรับเปลี่ยนให้ภาคอุตสาหกรรมแสวงหาทางเลือกในการผลิตและหันมาใช้พลังงานสะอาดทดแทน รณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกและช่วยกันลดปริมาณขยะและของเสียของตนเอง มีตั้งแต่การนำสิ่งของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ลดปริมาณการบริโภค การหันมาใช้วัตถุดิบในการผลิตที่ย่อยสลายง่ายเพื่อลดปริมาณของเสียและลดการเผาไหม้ “ลด ละ เลิก” ใช้บรรจุภัณฑ์จำพวกพลาสติก ซึ่งผลิตด้วยสารเคมีเป็นพิษและความร้อน ซึ่งก็ช่วยลดมลพิษทางอากาศและโลกร้อนได้ดีระดับหนึ่ง

ภาคธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าทางบก (Inland Logistics)

          ถือเป็นภาคส่วนนึงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างมลภาวะทางอากาศ ที่โดยส่วนใหญ่ใช้รถยนต์บรรทุกในการให้บริการขนส่งสินค้า และด้วยระบบการจัดการด้านการขนส่งที่ยังมีข้อจำกัด จึงทำให้ส่วนใหญ่แล้วผู้ทำธุรกิจให้บริการขนส่งจะต้องวิ่งรถทั้งไปและกลับเพื่อขนส่งสินค้าให้กับเจ้าของสินค้า ซึ่งทำให้การขนส่งสินค้าทางบกเต็มไปด้วยการวิ่งของรถยนต์บรรทุกเที่ยวเปล่า ที่เกิดจากการให้บริการส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางแล้วต้องวิ่งรถเที่ยวเปล่ากลับที่ตั้งเพื่อรองรับการให้บริการขนส่งสินค้าเที่ยวใหม่ ซึ่งถือเป็นความสูญเสียทางธุรกิจ ที่นอกจากไม่สร้างผลผลิต หรือการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังมีส่วนสร้างปัญหามลพิษทางอากาศ อย่างเช่น ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และ ปัญหาอุณหภูมิโลกร้อนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยไม่จำเป็นอีกด้วย

360TRUCK เราเป็นแพลตฟอร์ม Startup

          ผู้บุกเบิกการให้บริการขนส่งสินค้าจากรถขนส่งเที่ยวเปล่า ที่มุ่งมั่นจะแก้ไขและลดปริมาณปัญหารถเที่ยวเปล่าของผู้ประกอบการขนส่ง สร้างประสิทธิภาพและเพิ่มความคุ้มค่าให้กับการบริหารต้นทุนทางธุรกิจ เราเป็น Platform ที่มีระบบการจัดการธุรกิจขนส่งด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการขนส่งและผู้ใช้บริการ หรือ เจ้าของสินค้า เข้าหากันด้วยระบบจับคู่อัจฉริยะเอกสิทธิ์เฉพาะของ 360TRUCK ซึ่งให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศไทย สะดวกและปลอดภัย เชื่อถือได้ ด้วยระบบคัดกรองผู้ให้บริการขนส่งคุณภาพ พร้อมระบบติดตามงานได้ 24 ชม. ที่จะเปลี่ยนรถขนส่งเที่ยวเปล่าให้เป็นรถขนส่งเที่ยวปกติ สร้างผลผลิตและรายได้เพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง ช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ ช่วยลดปัญหารถขนส่งเที่ยวเปล่าในระบบการขนส่งทางบกให้ลดปริมาณลง ส่งผลต่อการก่อมลพิษทางอากาศที่ลดลง และช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อน สร้างการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า และยังมีส่วนรวมในการรักษาโลก สร้างโลกเขียว เพื่อเป็นโลกที่น่าอยู่ในอนาคตต่อไป

สมัครเป็นสมาชิก 360TRUCK ฟรี!
ผู้ให้บริการขนส่ง (carrier)
Line: @360carrier หรือ https://www.360truck.co/index.php/carrier/
เจ้าของสินค้า (shipper)
Line: @360shipper หรือ https://www.360truck.co/index.php/shipper/


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *