ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการสำหรับผู้ขอส่งสินค้า 360TRUCK

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการสำหรับผู้ขอส่งสินค้าฉบับนี้ (“ข้อตกลงและเงื่อนไข”) ทำขึ้นระหว่าง ผู้ขอส่งสินค้า(ซึ่งต่อไปนี้ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้เรียกว่า “ท่าน” หรือ“ผู้ขอส่งสินค้า” หรือ “ผู้ใช้บริการ”) และบริษัท ทรีซิกซ์ตี้ ซัพพลายเชน จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105561144455 มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ที่ 2170 ชั้น 7 ห้อง 701 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (ซึ่งต่อไปนี้ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”)

ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ให้ถือเป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างท่านและบริษัทฯ ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อย่างรอบคอบ และเข้าใจ ยอมรับ และตกลงผูกพันกับข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงเงื่อนไขที่ระบุในแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับผู้ขอส่งสินค้า และเอกสารอื่น ๆ ซึ่งหมายถึงความรวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมให้ (ไม่ว่าท่านจะได้ลงนามรับทราบหรือไม่ก็ตาม) โดยท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามหน้าที่และคำรับรองที่ท่านได้ให้ไว้ และผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. คำจำกัดความและการตีความ

1.1 เว้นแต่ข้อความในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้กำหนดไว้เป็นประการอื่น ให้คำและข้อความต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ มีความหมายดังนี้

” แพลตฟอร์ม ” หมายถึง เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือระบบอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันที่บริษัทฯ ใช้ประกอบธุรกิจ (ซึ่งรวมถึงการให้บริการตามข้อ 2. (ขอบเขตการให้บริการ)) ซึ่งรวมถึงบัญชีทางการของบริษัทฯ ที่อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มอื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ไลน์ เฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ และเฟซบุ๊ก

” ผู้ให้บริการขนส่ง ” หมายถึง ผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มซึ่งตกลงให้บริการขนส่งสินค้าแก่ผู้ขอส่งสินค้า ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

“ ทรัพย์สินทางปัญญา ” หมายถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรไม่ว่าประเภทใด ชื่อ ชื่อทางการค้า การออกแบบที่ได้จดทะเบียนไว้ สิทธิในรูปที่ออกแบบที่ไม่ได้จดทะเบียน สัญลักษณ์ รูปลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ ขั้นตอน กระบวนการผลิต วิทยาการในกระบวนการผลิต (know how) สิทธิในข้อมูลที่เป็นความลับ ความลับทางการค้า สิทธิความเป็นเจ้าของเว็บไซต์หรือชื่อกรรมสิทธิ์ (domain name) ถ้อยคำ คำบรรยาย คำโฆษณา การโฆษณา ฉลาก สิ่งพิมพ์ สิ่งพรรณนาใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนและไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือจดแจ้งหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสิทธิในการเป็นเจ้าของในทำนองเดียวกันที่อาจมีอยู่ (ไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนหรือจดแจ้งหรือไม่ก็ตาม)

“ ข้อมูลความลับ ” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ รวมถึงข้อมูลของบุคคลที่สาม ของบริษัทฯ หรือผู้ขอส่งสินค้า (ฝ่ายที่เป็นเจ้าของข้อมูลความลับ) ซึ่งปรากฏแก่บริษัทฯ หรือผู้ขอส่งสินค้าอีกฝ่ายหนึ่ง ไม่ว่าโดยการเปิดเผยของบริษัทฯ หรือผู้ขอส่งสินค้า (ฝ่ายที่เป็นเจ้าของข้อมูลความลับ) หรือปรากฏแก่บริษัทฯ หรือผู้ขอส่งสินค้า (ฝ่ายที่ไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูลความลับ) เองไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ไม่ว่าก่อนหรือหลังวันที่ของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ และเป็น (ก) ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือ (ข) ข้อมูลใด ๆ ซึ่งเป็นความลับโดยสภาพ หรือควรถือว่าเป็นความลับตามปกติวิสัยของวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกับบริษัทฯ หรือผู้ขอส่งสินค้า (ฝ่ายที่เป็นเจ้าของข้อมูลความลับ) ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลในรูปแบบใด

อนึ่ง ข้อมูลความลับรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน แผนงานทางธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ทรัพย์สินทางปัญญา วิทยาการความรู้ (know how) ซอร์ซโค้ด (source code) โค้ด (code) งานออกแบบ ภาพโครงร่าง ภาพวาด สูตร กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ การคิดค้น ประดิษฐ์ สร้างสรรค์ การพัฒนาและวิศวกรรมหรือด้วยวิธีการอื่นใด ข้อมูลธุรกิจ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับการตลาด การบริหารการเงิน ข้อมูลลูกค้า เป็นต้น

” วันทำการ ” หมายถึง วันและเวลาทำการตามปกติที่ธนาคารพาณิชย์และหน่วยงานราชการในกรุงเทพมหานครเปิดดำเนินการซึ่งไม่ใช่วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือวันหยุดราชการอื่น ๆ ตามมติของคณะรัฐมนตรี (ไม่ว่าก่อนหรือหลังวันที่ทำข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้)

“ หน่วยงานราชการ ” หมายถึง หน่วยงาน ผู้มีอำนาจ เจ้าพนักงาน นิติบุคคลของรัฐหรือรัฐบาล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง ศาล หรือองค์กรอื่นในลักษณะเดียวกันไม่ว่าจะมีชื่อเรียกอย่างไรที่มีอำนาจตามกฎหมายในการกำกับดูแล ออกกฎหมาย ใช้อำนาจทางปกครอง หรืออำนาจอันชอบด้วยกฎหมายใด ๆ ที่มีอำนาจบังคับเหนือบริษัทฯ หรือผู้ขอส่งสินค้า รวมถึงทรัพย์สินและ/หรือสิทธิใด ๆ ของบริษัทฯ หรือผู้ขอส่งสินค้า

“ เหตุสุดวิสัย ” หมายถึง เหตุใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือก่อให้เกิดผลพิบัติซึ่งไม่อาจป้องกันได้ถึงแม้ว่าบุคคลที่ประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนั้นจะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรดังเช่นบุคคลทั่วไปจะทำได้ในฐานะและภาวะเช่นนั้น และหมายความรวมถึง การบัญญัติกฎหมาย หรือการดำเนินการอื่นใดของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว พายุ ไต้ฝุ่น อุบัติเหตุที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สงคราม ข้อจำกัดทางกฎหมาย การกระทำของฝ่ายพลเรือนหรือการกระทำทางทหาร การนัดหยุดงาน การปิดงาน หรือข้อพิพาทแรงงาน โรคระบาด ข้อจำกัดของรัฐบาล สงคราม การกระทำของก่อการร้าย จลาจล และเหตุขัดข้องของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และระบบการสื่อสารหรือสาเหตุใด ๆ ที่มีผลทำนองเดียวกัน ซึ่งบริษัทฯ หรือผู้ขอส่งสินค้า (ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ) ไม่อาจควบคุมได้

ส่วนที่ 1 ขอบเขตการให้บริการของบริษัทฯ


2. ขอบเขตการให้บริการ

2.1 บริษัทฯ ตกลงให้บริการรับจัดการขนส่งผ่านแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการขนส่งทางรถบรรทุกหรือรถประเภทอื่นใดตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยเป็นช่องทางในการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าระหว่างผู้ขอส่งสินค้าและผู้ให้บริการขนส่ง (รวมถึงการคัดกรองผู้ให้บริการขนส่ง การอำนวยความสะดวกในการประสานงาน การบริการระบบในการจัดการข้อมูลและติดตามงานขนส่ง และการชำระเงิน) ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อให้ผู้ให้บริการขนส่งให้บริการขนส่งสินค้าแก่ผู้ขอส่งสินค้า โดยมีค่าตอบแทน ซึ่งเป็นไปตามที่ผู้ขอส่งสินค้า ผู้ให้บริการขนส่ง และบริษัทฯ จะตกลงกันเป็นคราว ๆ ไปด้วยดุลพินิจของบริษัทฯ  (รวมเรียกว่า“บริการ”)

2.2 ในการใช้บริการของบริษัทฯ นอกจากที่ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอน ข้อตกลง ระเบียบการจัดการ รายละเอียด และคำรับรองใด ๆ ในบริการ คู่มือในการใช้บริการที่มีผลบังคับ ประเด็นที่ต้องรับทราบ ข้อจำกัดในการใช้บริการที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

ส่วนที่ 2 การใช้บริการแพลตฟอร์ม


3. การเข้าถึงบริการและบัญชีผู้ใช้งาน

3.1 ก่อนการใช้บริการครั้งแรก ผู้ใช้บริการจะต้องสมัครและลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานด้วยวิธีการออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือในลักษณะอื่นใดที่บริษัทฯ อาจจะกำหนดขึ้นเป็นครั้งคราว และผู้ใช้บริการต้องระบุว่าได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดที่ใช้บังคับในการใช้บริการ (ซึ่งรวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้) ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลตามที่บริษัทฯ จะได้ระบุหรือกำหนดตามเหตุอันควร ผู้ใช้บริการจะต้องยืนยันและตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้บริการตามระเบียบขั้นตอนการตรวจสอบ ตามที่บริษัทฯ อาจจะกำหนดขึ้นเป็นครั้งคราว เพื่อบริษัทฯ จะได้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลบางประการแก่บริษัทฯ และบริษัทฯ อาจขอให้พิสูจน์และตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้บริการตามความจำเป็นและเหมาะสม

3.2 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นบุคคลธรรมดา ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนและจะใช้บัญชีผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม (account)  เพียง 1 บัญชีต่อผู้ใช้บริการ 1 ท่านเท่านั้น เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ เป็นรายกรณีไป

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นนิติบุคคล ผู้ใช้บริการแต่ละรายสามารถลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม (account) ในนามของผู้ใช้บริการ  เพียง 1 บัญชีเท่านั้น เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ เป็นรายกรณีไป ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจให้ชื่อผู้ใช้ (username) (พร้อมทั้งรหัสผ่าน (password)) แก่ผู้ใช้บริการมากกว่า 1 ชื่อผู้ใช้ เพื่อให้บุคลากรของผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและจัดการบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการ ในนามผู้ใช้บริการ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

3.3 การให้เข้าถึง หรือความพร้อมของบริการต่อผู้ใช้บริการถือว่าเป็นดุลพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิในการอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอใช้บริการของผู้ใช้บริการใด ๆ ในการใช้บัญชีผู้ใช้งาน เพื่อเข้าถึงบริการโดยผู้ใช้บริการ

3.4 บริษัทฯ ยังมิได้กำหนดระยะเวลาการใช้ของบัญชีผู้ใช้งาน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 1 ปี ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ยกเลิกหรือปิดบัญชีผู้ใช้งานดังกล่าวของผู้ใช้บริการได้ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้อง หรือฟ้องร้องเอาค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ โดยอาศัยเหตุดังกล่าว

4. การบริหารบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน

4.1 ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้เกี่ยวกับการสร้างชื่อบัญชีผู้ใช้ (account) ชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ของผู้ใช้บริการ เพื่อการเข้าถึง และ/หรือใช้บริการ ผู้ใช้บริการอาจเข้าถึงและใช้บริการโดยการเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการโดยใช้รหัสผ่านของผู้ใช้บริการ (หรือวิธีการอื่นใดที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เป็นครั้งคราว)

4.2 ผู้ใช้บริการแต่ละท่านรับทราบว่ารหัสผ่านของผู้ใช้บริการเป็นความลับ และจะใช้โดยผู้ใช้บริการเท่านั้น ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผย โอน หรือมอบรหัสผ่านของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอก หรือยินยอมให้บุคคลภายนอกเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

4.3 ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกซึ่งมิใช่ผู้ใช้บริการ เข้าใช้บริการของบริษัทฯ โดยบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้บริการ ซึ่งรวมถึงบุคคลภายนอกที่ได้รับการมอบหมายจากผู้ใช้บริการให้ใช้บริการของบริษัทฯ ในนามของผู้ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอกเข้าใช้บริการของบริษัทฯ โดยบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้บริการ โดยไม่มีสิทธิหรือปราศจากอำนาจ (“ผู้ใช้งานในระบบ”) ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ที่ผู้ใช้งานในระบบได้กระทำลงเสมือนกับเป็นการกระทำของผู้ใช้บริการเอง ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะอยู่ในความรับรู้ของผู้ใช้บริการหรือไม่ก็ตาม และหากการปฏิบัติของผู้ใช้งานในระบบก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่สาม บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

4.4 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการทราบว่ามีบุคคลภายนอกเข้าใช้บริการของบริษัทฯ โดยบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้บริการ โดยไม่มีสิทธิหรือปราศจากอำนาจ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที เพื่อที่บริษัทฯ จะใช้มาตรการยับยั้งและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดใด ๆ ต่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลใด ๆ ต่อความบกพร่องหรือผลของการใช้มาตรการเช่นว่านั้น และโดยการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ถือว่าผู้ใช้บริการให้ความยินยอมล่วงหน้าแก่บริษัทฯ ในการดำเนินมาตรการดังกล่าวแล้ว

4.5 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้รับการมอบหมายจากบุคคลใด ๆ ให้ใช้ชื่อของผู้ใช้บริการ ในการสมัครเข้าใช้บริการ ใช้งานระบบ และ/หรือทำนิติกรรมใด ๆ กับบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของตน (“ตัวการ”) ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมผูกพันตนเข้าเป็นคู่สัญญาในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้เพื่อและในนามของตนเองกับบริษัทฯ และไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทฯ จะไม่รับรู้และยอมรับถึงความสัมพันธ์ในลักษณะตัวการตัวแทนระหว่างผู้ใช้บริการและตัวการ และผู้ใช้บริการไม่อาจอ้างความเป็นตัวแทนเพื่อให้ตนหลุดพ้นจากความรับผิดตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

4.6 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอหรือคำสั่งใด ๆ จากบุคคลภายนอกใด ๆ นอกเหนือจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่จะปรากฏว่าผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งแก่บริษัทฯ

5. การใช้แพลตฟอร์ม

5.1 บริษัทฯ และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ตกลงให้สิทธิในการใช้แพลตฟอร์มแก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ สิทธิในการใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวอาจถูกบริษัทฯ เพิกถอนได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ และในเวลาใด ๆ และเป็นสิทธิเฉพาะบุคคล ไม่สามารถโอนหรือจำหน่ายให้กับบุคคลภายนอกได้

5.2 ผู้ใช้บริการยืนยันว่า ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการได้จัดเตรียมให้แก่บริษัทฯ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง การใช้บริการแพลตฟอร์มของผู้ใช้บริการนั้นเป็นไปเพื่อการใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้บริการตกลงไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้รหัสประจำตัวของผู้ใช้บริการหรือสถานะผู้ใช้ของผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการจะไม่โอนหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อโอนบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร

5.3 ผู้ใช้บริการจะเก็บรักษารหัสผ่านของบัญชีของผู้ใช้บริการ หรือรหัสประจำตัวใด ๆ ที่บริษัทฯ จัดให้ผู้ใช้บริการเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงบริการนั้น ๆ เป็นความลับและอยู่ในที่ที่มั่นคงปลอดภัย

5.4 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการใช้บริการ หรือหากผู้ใช้บริการได้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ผิดเวอร์ชันเพื่อใช้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัทฯ หากผู้ใช้บริการใช้แพลตฟอร์มในอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้นอกจากที่แพลตฟอร์มกำหนดไว้ให้ใช้

5.5 ผู้ใช้บริการจะใช้แพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย และภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์มเท่านั้น และจะไม่ใช้แพลตฟอร์มเพื่อส่งหรือเก็บข้อมูลใดที่ผิดกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกง ผู้ใช้บริการจะไม่ใช้แพลตฟอร์มเพื่อก่อให้เกิดการรบกวน ความรำคาญ ความไม่สะดวกแก่บุคคลใด ๆ

5.6 ผู้ใช้บริการจะไม่พยายามที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อแพลตฟอร์มไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม

5.7 ผู้ใช้บริการจะไม่คัดลอก หรือจำหน่าย จ่าย แจก ซอฟต์แวร์ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ของบริษัทฯ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร

5.8 ผู้ใช้บริการจะจัดเตรียมและส่งมอบหลักฐานเพื่อพิสูจน์การระบุตัวตนตามที่บริษัทฯ อาจกำหนด หรือร้องขอโดยมีเหตุอันสมควร

5.9 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะจัดเตรียมข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ตามที่บริษัทฯ กำหนดและตกลงรับผิดชอบที่จะรักษาและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อให้ข้อมูลของ ผู้ใช้บริการถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ตลอดระยะเวลาของข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งผู้ใช้บริการตกลงว่า บริษัทฯ สามารถใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ถูกเก็บรักษาไว้ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการยอมรับว่า หากข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นเท็จ ไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยประการใด บริษัทฯ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าวและอาจบอกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงยกเลิกการใช้บริการแพลตฟอร์มของผู้ใช้บริการไม่ว่าเวลาใดก็ตาม โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

5.10 ผู้ใช้บริการจะใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อหรือเข้าถึง (access point) หรือบัญชีข้อมูลซึ่งผู้ใช้บริการได้รับอนุญาตให้ใช้เท่านั้น

5.11 ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้วิธีใด ๆ ก็ตามเพื่อฉ้อโกง หลอกลวงบริษัทฯ หรือเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด ๆ ผ่านวิธีการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการฉ้อโกงหรือด้วยประการอื่นใดก็ตาม

5.12 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ค้นหา ย้อนกลับ ติดตาม หรือค้นหาข้อมูลของผู้ใช้งานอื่น ๆ หรือผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์ม หรือใช้แพลตฟอร์มเพื่อหวังผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากการขอรับบริการตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

5.13 ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้แพลตฟอร์มในการ (ก) ส่งข้อความที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอ (spam) หรือข้อความซ้ำ ๆ หรือข้อความที่ไม่พึงประสงค์ (ข) ส่งหรือเก็บสิ่งของที่ละเมิด ลามกอนาจาร หมิ่นประมาท ใส่ร้าย หรือผิดกฎหมายหรือละเมิดกฎหมายไม่ว่าด้วยประการใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวัตถุที่เป็นอันตรายต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม) (ค) ส่งวัสดุที่มีไวรัสในซอฟต์แวร์ หนอนคอมพิวเตอร์ (worm) ไวรัสโทราจาน (trojan horses) หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ สคริปต์ ตัวการ หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย (ง) ขัดขวางหรือทำลายความสมบูรณ์หรือการปฏิบัติการของแพลตฟอร์ม หรือข้อมูลที่ระบุในแพลตฟอร์มนั้น (จ) พยายามที่จะเข้าถึงแพลตฟอร์ม หรือระบบหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง หรือ (ฉ) ปลอมเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือการแสดงข้อความอันเป็นเท็จไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ เพื่อแสดงความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (ช) ละเว้นจากการดำเนินการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือการทำลายชื่อเสียง

5.14 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ (ก) อนุญาตให้ใช้สิทธิ อนุญาตให้ช่วงสิทธิ ขาย ขายต่อ โอน โอนสิทธิ จำหน่ายจ่ายแจก หรือดำเนินการใด ๆ ให้มีการใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือทำให้มีขึ้นต่อบุคคลภายนอกต่อแพลตฟอร์มไม่ว่ากรณีใด ๆ (ข) แก้ไขหรือสร้างชิ้นงานที่มาจากแพลตฟอร์ม (ค) สร้างการเชื่อมโยง (link) ในอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้กับแพลตฟอร์ม หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อคัดลอก (frame or mirror) ซอฟต์แวร์บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (server) อื่นใด หรือระบบเครือข่ายไร้สาย (wireless) หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต (internet-based device) (ง) การทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) หรือการเข้าสู่ซอฟต์แวร์เพื่อ (1) สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถแข่งขันได้ในตลาด (2) สร้างสินค้าที่ใช้แนวความคิด ลักษณะเฉพาะ (features) หน้าที่ (functions) หรือกราฟิกของแพลตฟอร์ม หรือ (3) การลอกเลียนแบบความคิด ลักษณะเฉพาะ (features) หน้าที่ (functions) หรือกราฟิกใด ๆ ของแพลตฟอร์ม (จ) การเขียน โปรแกรมอัตโนมัติหรือสคริปต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เว็บสไปเดอร์ (web spiders) เว็บครอว์เลอร์ (web crawlers) เว็บโรบอท (web robots) เว็บแอนทส์ (web ants) สารบัญเว็บไซต์ (web indexers) บอตส์ (bots) ไวรัส หรือหนอนคอมพิวเตอร์ (worms) หรือโปรแกรมใด ๆ ซึ่งอาจทำให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ (server) หลายเครื่องทำการร้องขอเพื่อเรียกใช้บริการได้หลายครั้งต่อวินาที หรือ การก่อให้เกิดภาระหรือการจำกัดการพัฒนาของการปฏิบัติการ และ/หรือ การปฏิบัติการของแพลตฟอร์ม (ฉ) ใช้เว็บสไปเดอร์ (web spiders) เว็บครอว์เลอร์ (web crawlers) เว็บโรบอท (web robots) เว็บแอนทส์ (web ants) แอปพลิเคชัน หรือคู่มือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติ หรือกระบวนการเพื่อเรียกข้อมูลคืนมา (retrieve) ทำดัชนี (index) กระบวนการที่กระทำกับข้อมูลจำนวนมากเพื่อค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น (data mine) หรือไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ การทำซ้ำ หรือการดึงข้อมูลด้วยวิธีใด ๆ เพื่อให้รู้การใช้งาน/โครงสร้างของแอปพลิเคชัน (navigational structure) หรือการนำเสนอบริการหรือเนื้อหาต่าง ๆ (ช) โพสต์ จัดจำหน่าย หรือทำซ้ำ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามซึ่งเอกสารที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเจ้าของสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว (ซ) นำลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ระบุในบริการออก

5.15 บริษัทฯ อาจแสดงไฮเปอร์ลิงก์ซึ่งเชื่อมไปยังหน้าเว็บไซต์หรือระบบของบุคคลอื่น หรืออาจมีการแสดงผลเนื้อหาใด ๆ ที่บริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้จัดทำหรือเป็นเจ้าของ ไว้บนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ (“เนื้อหาของบุคคลภายนอก”) ผู้ใช้บริการรับทราบว่าเนื้อหาบุคคลดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับหรือการควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความบกพร่อง การละเลย ความล่าช้า ความสูญเสีย สูญหาย หรือเสียหายใด ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากเนื้อหาของบุคคลภายนอกดังกล่าว

5.16 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น การปรับปรุง แนวคิด หรือคำติชมอื่น (“ความคิดเห็น”) ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ผู้ใช้บริการตกลงอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับความคิดเห็นดังกล่าว โดยเพิกถอนไม่ได้ และไม่มีค่าตอบแทน ตลอดระยะเวลาคุ้มครองตามกฎหมาย

6. การระงับหรือหยุดให้บริการ

6.1 ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้ บริษัทฯ อาจจะระงับหรือหยุดให้บริการไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เรียกร้องให้บริษัทฯ ชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว

(ก) การระงับหรือการหยุดให้บริการเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง แทนที่ บำรุงรักษา ทำให้เป็นปัจจุบัน หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในบริการ

(ข) บริษัทฯ เห็นว่าผู้ใช้บริการได้ใช้บริการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือข้อกำหนดอื่นใด โดยดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวของบริษัทฯ

(ค) บริการถูกระงับหรือหยุดให้บริการหรือไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย

(ง) บริการถูกระงับหรือหยุดให้บริการหรือไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ เนื่องมาจากการกระทำของบุคคลภายนอก หรือเหตุอื่นใดซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษัทฯ รวมถึงความล่าช้าของอินเตอร์เน็ต การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

7. ข้อมูลของผู้ใช้บริการ

7.1 ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อขอความยินยอม และชี้แจงรายละเอียดและวิธีการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

7.2 ผู้ใช้บริการรับประกันและรับรองว่าข้อมูลใด ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการให้หรือได้ให้ไว้กับบริษัทฯ นั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หากข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการให้กับบริษัทฯ ไม่เป็นปัจจุบัน ผู้ใช้บริการจะต้องทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบันโดยไม่ชักช้า หากผู้ใช้บริการไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลหรือทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันภายในเวลาที่บริษัทฯ กำหนด หรือข้อมูลที่ให้กับบริษัทฯ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่เป็นความจริง บริษัทฯ อาจปฏิเสธ หรือระงับการให้บริการทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งแก่ผู้ใช้บริการ และ/หรือ ยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

ส่วนที่ 3 ข้อตกลงเฉพาะเกี่ยวกับการให้บริการขนส่งสินค้า


8. ขั้นตอนการให้บริการขนส่งสินค้า

8.1 ขั้นตอนในการสมัครสมาชิกของผู้ขอส่งสินค้า

ในการสมัครสมาชิกเพื่อขอรับบริการจากบริษัทฯ ผู้ขอส่งสินค้าตกลงปฏิบัติตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนดด้านล่างนี้ ผู้ขอส่งสินค้ารับทราบว่าหากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว ผู้ขอส่งสินค้าจะไม่สามารถใช้บริการของบริษัทฯ ได้

(1) กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก: ผู้ขอส่งสินค้าต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งรวมถึง ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ สกุล ชื่อบริษัท จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) ที่อยู่ (แล้วแต่กรณี) ฯลฯ

(2) ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข: ผู้ขอส่งสินค้าต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ จึงจะสามารถสมัครใช้บริการได้

(3) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการขอรับบริการขนส่ง: ผู้ขอส่งสินค้าต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการขอใช้บริการขนส่ง ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ ซึ่งรวมถึง ประเภทของรถที่จะใช้บริการขนส่ง พื้นที่การใช้บริการขนส่ง ฯลฯ

(4) นำส่งหลักฐานตามที่บริษัทฯ กำหนด: ผู้ขอส่งสินค้าต้องนำส่งหลักฐาน ไม่ว่าในรูปแบบของเอกสาร หรือรูปแบบอื่นใด ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ (เช่น เอกสารเกี่ยวกับการยืนยันตัวตน ฯลฯ) เพื่อประโยชน์ในการสมัครเข้าใช้บริการ

(5) เข้าใช้บริการของบริษัทฯ ตามแพลตฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนด: ผู้ขอส่งสินค้าต้องดำเนินการเพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน (account) ของบริษัทฯ เป็นเพื่อน (add friend) ในแอปพลิเคชันไลน์ หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อเข้าใช้บริการตามที่บริษัทฯ กำหนด

8.2 ขั้นตอนการให้บริการขนส่งสินค้าสำหรับการให้บริการขนส่งสินค้าแต่ละครั้ง

ในการให้บริการขนส่งสินค้าแต่ละครั้ง ผู้ขอส่งสินค้าตกลงปฏิบัติตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนดด้านล่างนี้ ผู้ขอส่งสินค้ารับทราบว่าหากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว ผู้ขอส่งสินค้าจะไม่สามารถให้บริการขนส่งแก่ผู้ขอส่งสินค้าได้

(1) จองรถ: ผู้ขอส่งสินค้าสามารถระบุข้อมูล รายละเอียด ลักษณะ ประเภทเกี่ยวกับงานขนส่งสินค้า (“งานขนส่ง”) ที่ผู้ขอส่งสินค้าประสงค์จะใช้บริการ (เช่น ประเภทรถ ประเภทสินค้าที่จะใช้บริการขนส่ง สถานที่รับ-ส่งสินค้า เวลาที่ประสงค์จะใช้บริการ) ในระบบ หรือแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ

(2) ค้นหารถ: แพลตฟอร์มของบริษัทฯ อาจแสดงผลรถขนส่งที่ใกล้เคียงกับความต้องการของผู้ขอส่งสินค้า โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ผู้ขอส่งสินค้าได้ให้ไว้ตามข้อ (1) ทั้งนี้ ผู้ขอส่งสินค้าสามารถแสดงความประสงค์ไปยังบริษัทฯ ว่าจะรับบริการรถขนส่งตามที่แพลตฟอร์มของบริษัทฯ เสนอหรือไม่ก็ได้

ในกรณีที่ผู้ขอส่งสินค้าแสดงความประสงค์ที่จะรับบริการขนส่งใด ๆ ผู้ขอส่งสินค้า (ก) ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานขนส่งเพิ่มเติม ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ (รวมถึง รายละเอียดจุดขึ้นลงสินค้า) (ข) อาจเลือกซื้อบริการต่าง ๆ เพิ่มเติมตามความประสงค์ของผู้ขอส่งสินค้า (เช่น ประกันภัยสินค้าเพิ่มเติม บริการแรงงานต้นทางและปลายทาง บริการอุปกรณ์ประจำรถ และอุปกรณ์พิเศษ) (“บริการพิเศษ”) อนึ่ง ค่าบริการพิเศษนี้ เป็นค่าบริการเพิ่มเติม และไม่ถูกรวมอยู่ในค่าบริการขนส่ง

(3) การชำระเงิน: ก่อนการรับบริการขนส่งใด ๆ ผู้ขอส่งสินค้าต้องชำระค่าตอบแทน รวมทั้งค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้แก่บริษัทฯ ตามข้อ (ค่าตอบแทน)

9. ข้อปฏิบัติของผู้ขอส่งสินค้า

9.1 ความสามารถในการรับบริการขนส่งสินค้า

ผู้ขอส่งสินค้ามีสิทธิ อำนาจ และความสามารถโดยชอบด้วยกฎหมายในการเข้าทำและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ (ซึ่งรวมถึงการใช้บริการขนส่งสินค้า) โดยไม่เป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมาย คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลและ/หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของผู้ขอส่งสินค้า (ในกรณีที่ผู้ขอส่งสินค้าเป็นนิติบุคคล)

9.2 นโยบาย

ผู้ขอส่งสินค้าตกลงจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไข รวมถึงนโยบายของบริษัทฯ ไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ตามที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราวไป และ ให้ถือว่าข้อกำหนด เงื่อนไข รวมถึงนโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

9.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับบริการขนส่งสินค้า

ผู้ขอส่งสินค้าต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับบริการขนส่งสินค้าที่เพียงพอต่อการให้บริการขนส่งสินค้าแก่บริษัทฯ และผู้ให้บริการขนส่ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(1) สภาพและลักษณะของสินค้า จำนวนสินค้า น้ำหนักสินค้า มูลค่าของสินค้า

(2) สถานที่รับ-ส่งสินค้า และผู้รับ-ส่งสินค้าหรือบุคคลติดต่อ

(3) ที่มาของสินค้า ป้ายแสดงข้อควรระวังในการขนส่งสินค้า เช่น ของเสียหายง่าย ของมีน้ำหนักมาก ของที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการขนส่ง

(4) ใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับสินค้าที่จะขอรับบริการขนส่งที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมี (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีมีหน้าที่ในการตรวจสอบว่าสินค้าที่จะขอรับบริการขนส่งเป็นสินค้าที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานใด ๆ หรือไม่ ตลอดจนไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้อง แท้จริง และผลใช้บังคับตามกฎหมายของใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ขอส่งสินค้าถูกฟ้องร้องหรือเรียกร้องจากบุคคลภายนอกไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ โดยอาศัยเหตุดังกล่าว ผู้ขอส่งสินค้าจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกแต่เพียงผู้เดียว และในกรณีที่บริษัทฯ บุคลากรบริษัทฯ และ/หรือผู้ให้บริการขนส่งถูกบุคคลภายนอกเรียกร้องโดยอาศัยเหตุดังกล่าว ผู้ขอส่งสินค้าต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายอื่นใด แก่บริษัทฯ บุคลากรบริษัทฯ (ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 14.6 ของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้) และ/หรือผู้ให้บริการขนส่ง

(5) ข้อมูลการติดต่อ รวมถึงชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) หรือช่องทางการติดต่ออื่น ของผู้ขอส่งสินค้า และบุคคลผู้รับหรือส่งสินค้า (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าของผู้ขอส่งสินค้า)

ผู้ขอส่งสินค้ารับทราบว่าข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับบริการขนส่งสินค้า เป็นข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญในการให้บริการขนส่งสินค้าตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ และบริษัทฯ และ/หรือผู้ให้บริการขนส่งจะอาศัยข้อมูลดังกล่าวในการให้บริการขนส่งสินค้า การดำเนินการใด ๆ ของบริษัทฯ และ/หรือผู้ให้บริการขนส่งโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ให้ถือว่าบริษัทฯ และ/หรือผู้ให้บริการขนส่งปฏิบัติหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการให้บริการขนส่งสินค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

ผู้ขอส่งสินค้าจะแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับการขอรับบริการขนส่งสินค้าที่ครบถ้วนถูกต้องและตรงตามความเป็นจริง แก่บริษัทฯ และผู้ขอส่งสินค้า ในกรณีที่ความปรากฏว่าข้อมูลที่ผู้ขอส่งสินค้าได้ให้ไว้ดังกล่าวไม่ครบถ้วนถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการ รวมถึงยกเลิกการจองการให้บริการขนส่งสินค้า โดยไม่คืนค่าตอบแทนสำหรับการให้บริการขนส่งสินค้า ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9.4 การยืนยันตัวตน และการตรวจสอบสภาพสินค้า

ในการใช้บริการขนส่งสินค้าแต่ละครั้ง บริษัทฯ และ/หรือผู้ให้บริการขนส่ง อาจขอตรวจดูหลักฐานยืนยันตัวตนของผู้ขอส่งสินค้า (อาทิ บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง บัตรที่ราชการออกให้) เพื่อประโยชน์ในการให้บริการขนส่ง หากผู้ขอส่งสินค้าไม่ให้ความร่วมมือดังกล่าว บริษัทฯ และ/หรือผู้ให้บริการขนส่งอาจปฏิเสธการให้บริการส่งสินค้า โดยไม่ถือว่าบริษัทฯ ปฏิบัติข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

บริษัทฯ และ/หรือผู้ให้บริการขนส่ง มีสิทธิตรวจสอบสภาพของสินค้าตามสมควร ทั้งนี้ จะต้องกระทำการดังกล่าวด้วยความระมัดระวัง และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่สินค้า

เพื่อประโยชน์ในการให้บริการขนส่งสินค้า บริษัทฯ และ/หรือผู้ให้บริการขนส่งมีสิทธิทำสำเนา ถ่ายภาพ เก็บ รวบรวม บันทึก ใช้ เปิดเผยข้อมูลหรือหลักฐานใด ๆ เกี่ยวกับสินค้าที่ขนส่ง และรวมถึงเอกสารหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่งสินค้าของผู้ขอส่งสินค้า เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ใด ๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ในการให้บริการขนส่ง วัตถุประสงค์ด้านการตลาด) (“การเก็บและใช้ข้อมูล”) โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอส่งสินค้า ทั้งนี้ การเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็นที่เสื่อมเสียแก่ประโยชน์ของผู้ขอส่งสินค้าเกินสมควร

ในกรณีที่การเก็บและใช้ข้อมูลตามวรรคก่อน ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ประโยชน์ของผู้ขอส่งสินค้าเกินสมควร ผู้ขอส่งสินค้าอาจขอให้บริษัทฯ ระงับการเก็บและการใช้ข้อมูลดังกล่าวได้

9.5 สินค้า

สินค้าดังมีลักษณะต่อไปนี้ เป็นสินค้าที่ผู้ขอส่งสินค้าไม่สามารถใช้บริการขนส่งสินค้าได้ (“สินค้าต้องห้าม”) เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

(ก) สินค้าที่มีน้ำหนักและขนาดเกินกว่าที่บริษัทฯ หรือที่กฎหมายกำหนด

(ข) สินค้าที่มีลักษณะหรือสภาพเป็นอันตราย เน่าเสียได้ง่าย หรือไม่ควรแก่การขนส่งด้วยวิธีปกติ หรือต้องอาศัยความระมัดระวังเป็นพิเศษในการดูแลรักษาและขนส่ง หรือสินค้าผิดกฎหมาย อาทิ วัตถุอันตราย วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ อาวุธ สิ่งเทียมอาวุธ และวัตถุที่ไม่ปลอดภัย สารผิดกฎหมาย สัตว์ (ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่) หรือพืชอันตราย ซากหรือชิ้นส่วนมนุษย์ วัตถุลามก

(ค) ของมีค่า เอกสารสำคัญ อาทิ เงินสด ทองคำ ตราสาร อัญมณี เอกสารยืนยันตัวตน บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรกดเงินสด หรือบัตรอื่นใดในทำนองเดียวกันซึ่งมีการเปิดใช้งานแล้ว

(ง) สินค้าที่ผู้ให้บริการขนส่งต้องได้รับการอนุญาต อนุมัติ หรือแจ้งต่อหน่วยงานราชการที่มีอำนาจก่อน เว้นแต่ได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งการอนุญาต อนุมัติ หรือแจ้งเช่นนั้นแล้ว ทั้งนี้ ผู้ขอส่งสินค้าจะต้องส่งมอบหลักฐานเกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ หรือแจ้งดังกล่าว ให้แก่บริษัทฯ ตามข้อ 3 ของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ด้วย

(จ) สินค้าประเภทอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ จะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป

ในกรณีที่ผู้ขอส่งสินค้าฝ่าฝืนความในวรรคก่อน จนทำให้ผู้ขอส่งสินค้าถูกฟ้องร้องหรือเรียกร้องจากบุคคลภายนอกไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าต้องห้าม ผู้ขอส่งสินค้าจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกแต่เพียงผู้เดียว และในกรณีที่บริษัทฯ บุคลากรบริษัทฯ และ/หรือผู้ให้บริการขนส่งถูกบุคคลภายนอกเรียกร้องโดยอาศัยเหตุดังกล่าว ผู้ขอส่งสินค้าต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายอื่นใด แก่บริษัทฯ บุคลากรบริษัทฯ (ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 14.6 ของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้) และ/หรือผู้ให้บริการขนส่ง

ในการส่งมอบรวมถึงการลำเลียงสินค้าที่จะรับบริการขนส่งให้แก่ผู้ให้บริการขนส่ง (ไม่ว่าในกรณีใด ๆ รวมถึงกรณีที่ผู้ขอส่งสินค้าเป็นผู้ส่งมอบหรือลำเลียงสินค้าด้วยตนเอง หรือให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ส่งมอบหรือลำเลียงสินค้าให้) ผู้ขอส่งสินค้าต้องดำเนินการใด ๆ ไม่ว่าด้วยตนเองหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้เป็นที่แน่ใจได้ว่าสินค้าที่จะนำมารับบริการขนส่งอยู่ในหีบห่อหรือวัตถุห่อหุ้มที่เรียบร้อย และอยู่ในสภาพที่เหมาะสมแก่การขนส่ง เพื่อป้องกันความเสี่ยงในความเสียหายจากการขนส่ง ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง

9.6 คำร้องขอพิเศษ

ในกรณีที่ผู้ขอส่งสินค้ามีคำร้องขอพิเศษแก่บริษัทฯ และ/หรือผู้ให้บริการขนส่ง นอกเหนือไปจากที่ได้แจ้งไว้แก่บริษัทฯ และ/หรือผู้ให้บริการขนส่ง (เช่น คำร้องขอเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวัน และ/หรือเวลาการให้บริการขนส่ง คำร้องขอให้จัดส่งสินค้าให้กับบุคคลอื่นและ/หรือ สถานที่อื่น) บริษัทฯ และ/หรือผู้ให้บริการขนส่งอาจพิจารณาดำเนินการตามคำร้องขอเช่นว่านั้นหรือไม่ก็ได้

ในกรณีบริษัทฯ และ/หรือผู้ให้บริการขนส่งดำเนินการตามคำร้องขอเช่นว่านั้น ผู้ขอส่งสินค้าต้องชำระค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามคำร้องขอพิเศษเช่นว่านั้น ซึ่งรวมถึงค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าตกค้าง ค่าที่พัก ค่าอาหาร เบี้ยเลี้ยง ค่าจ้าง ค่าบริการ ค่าเดินทางเพิ่มเติมแก่ผู้ให้บริการขนส่ง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่งสินค้า ให้แก่บริษัทฯ เต็มจำนวน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ เรียกร้อง หรือภายในกำหนดระยะเวลาชำระค่าตอบแทนตามข้อ 10. (ค่าตอบแทน) (แล้วแต่กำหนดใดจะมาถึงก่อน)

9.7 กรณีการจัดส่งสินค้าขัดข้อง

ในกรณีที่เกิดข้อขัดข้องกับการขนส่งสินค้าไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทฯ และ/หรือผู้ให้บริการขนส่งจะแจ้งเหตุแห่งการขัดข้องแก่ผู้ขอส่งสินค้าทราบ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขข้อขัดข้องดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

ในกรณีที่เกิดข้อขัดข้องกับการขนส่งสินค้า เนื่องจากที่อยู่ไม่ถูกต้อง ผู้ให้บริการขนส่งจะใช้ความพยายามตามสมควรในการหาที่อยู่ที่ถูกต้อง รวมถึงติดต่อผู้ขอส่งสินค้าเพื่อสอบถามที่อยู่ที่ถูกต้อง หรือพยายามนำส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ ในกรณีใด ๆ ที่บริษัทฯ และ/หรือผู้ให้บริการขนส่งได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดแล้ว แต่ไม่สามารถติดต่อผู้ขอส่งสินค้าได้ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ และ/หรือผู้ให้บริการขนส่งพยายามติดต่อผู้ขอส่งสินค้าครั้งล่าสุด บริษัทฯ และ/หรือผู้ให้บริการขนส่งมีสิทธิทำลาย จำหน่าย หรือดำเนินการอื่นใดกับสินค้าได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ และไม่เป็นละเมิดต่อผู้ขอส่งสินค้า และในกรณีที่บุคคลภายนอกเรียกให้บริษัทฯ ชำระค่าเสียหายหรือกระทำการอื่นใดอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิดังกล่าว ให้ใช้ข้อความในข้อ 14.5 บังคับแก่กรณีเช่นว่านี้

ผู้ขอส่งสินค้าตกลงรับผิดชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดส่งสินค้าที่ขัดข้องอันเกิดจากความผิด (ไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ) ของผู้ขอส่งสินค้า ซึ่งรวมถึงค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าตกค้าง ค่าที่พัก ค่าอาหาร เบี้ยเลี้ยง ค่าจ้าง ค่าบริการ ค่าเดินทางเพิ่มเติมแก่ผู้ให้บริการขนส่ง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่งสินค้าคืนกลับไปยังผู้ขอส่งสินค้า ให้แก่บริษัทฯ เต็มจำนวน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ เรียกร้อง หรือภายในกำหนดระยะเวลาชำระค่าตอบแทนตามข้อ 10. (แล้วแต่กำหนดใดจะมาถึงก่อน)

9.8 การไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเดือดร้อนรำคาญ

ผู้ขอส่งสินค้าจะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันทำให้ยานพาหนะที่ใช้ขนส่งสินค้าได้รับความเสียหาย ในกรณีที่ผู้ขอส่งสินค้ากระทำการใด ๆ ให้ยานพาหนะที่ใช้ขนส่งสินค้าได้รับความเสียหาย ผู้ขอส่งสินค้าตกลงรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการขนส่ง หรือเจ้าของยานพาหนะ (แล้วแต่กรณี) ในการชำระค่าเสียหาย รวมถึงจะกระทำการอื่นใดเพื่อเยียวยาความเสียหายดังกล่าว

ผู้ขอส่งสินค้าจะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการกลั่นแกล้ง หรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บริษัทฯ หรือผู้ให้บริการขนส่ง อาทิ การจองการให้บริการขนส่งสินค้า โดยไม่มีเจตนาจะใช้บริการจริง การจองการให้บริการขนส่งสินค้า และยกเลิกการจองโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรบ่อยครั้ง ฯลฯ ในกรณีเช่นว่านี้ บริษัทฯ อาจดำเนินมาตรการต่าง ๆ กับผู้ขอส่งสินค้าตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยดุลพินิจฝ่ายเดียวของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การจำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์มของบริษัทฯ (ข) การจำกัดจำนวนการใช้บริการขนส่งสินค้าของผู้ขอส่งสินค้า

9.9 การขอคืนค่าตอบแทนสำหรับการให้บริการขนส่งสินค้า

ในกรณีที่ผู้ขอส่งสินค้าจองการให้บริการขนส่งล่วงหน้า และมีผู้ให้บริการขนส่งยอมรับและยืนยันการให้บริการขนส่งครบถ้วนแล้ว ผู้ขอส่งสินค้าไม่อาจขอคืนค่าตอบแทนสำหรับการให้บริการขนส่งสินค้าให้แก่ผู้ขอส่งสินค้า เว้นแต่ในกรณีที่กำหนดไว้ในข้อนี้โดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ให้บริการขนส่งให้บริการขนส่งไม่เป็นไปตามที่ได้ตกลงไว้กับผู้ขอส่งสินค้าในสาระสำคัญจนถึงขนาดว่าการให้บริการขนส่งไม่สำเร็จ

(ข) เหตุอื่นใดที่ระบุไว้ในเรื่องการยกเลิกการให้บริการขนส่งตามข้อ 9.10

9.10 การยกเลิกการใช้บริการขนส่ง

ในกรณีที่ผู้ขอส่งสินค้าจองการให้บริการขนส่งล่วงหน้า และมีผู้ให้บริการขนส่งยอมรับและยืนยันการให้บริการขนส่งครบถ้วนแล้ว หากต่อมาผู้ขอส่งสินค้าประสงค์จะยกเลิก บริษัทฯ มีสิทธิเรียกค่าบริการยกเลิกการใช้บริการขนส่ง ตามนโยบายที่บริษัทฯ จะกำหนดเป็นครั้งคราวไป (ซึ่งรวมถึงกรณีด้านล่างนี้)

ในกรณีที่ผู้ขอส่งสินค้าประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการขนส่ง อาจส่งคำขอยกเลิกการใช้บริการขนส่งมายังบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ ผู้ขอส่งสินค้าอาจขอคืนค่าตอบแทนสำหรับการให้บริการขนส่งสินค้า โดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยผู้ขอส่งสินค้าจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับการให้บริการขนส่งสินค้าในอัตราดังต่อไปนี้

 

เหตุที่ยกเลิกการใช้บริการขนส่งค่าตอบแทนสำหรับการให้บริการขนส่งสินค้าที่จะได้รับคืน
ผู้ขอส่งสินค้าประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการ (ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ) และบริษัทฯ ได้รับแจ้งคำขอยกเลิกการใช้บริการดังกล่าวจากผู้ขอส่งสินค้า ก่อนเวลาส่งสินค้าเป็นเวลาที่กำหนดไว้อย่างน้อย 48 ชั่วโมง100%
ผู้ขอส่งสินค้าประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการ (ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ) และบริษัทฯ ได้รับแจ้งคำขอยกเลิกการใช้บริการดังกล่าวจากผู้ขอส่งสินค้า ก่อนเวลาส่งสินค้าเป็นเวลาที่กำหนดไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง50%
รถที่ใช้ขนส่งสินค้าไม่ผ่านมาตรฐานของบริษัทฯ ทำให้ถูกปฏิเสธในการรับสินค้าและไม่สามารถจัดหารถมาขนส่งสินค้าทดแทนได้100%
กรณีอื่น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะตรวจสอบคำขอของผู้ขอส่งสินค้าดังกล่าว และแจ้งผลการตรวจสอบกลับมายังผู้ขอส่งสินค้าภายใน 7 วันทำการ

เพื่อมิให้เป็นที่สงสัย ในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขการยกเลิกการใช้บริการขนส่งตามที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ขอส่งสินค้ายังมีหน้าที่จะต้องชำระค่าตอบแทนตามข้อ 10. ตลอดจนค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้แก่บริษัทฯ ดังเดิมทุกประการ

9.11 ความเสียหาย

ผู้ขอส่งสินค้ารับทราบว่า ในกรณีปกติผู้ให้บริการขนส่งจะได้จัดให้มีประกันภัยความรับผิดของบุคคลภายนอก สำหรับการประกอบการยานพาหนะ และ/หรือประกันภัยทางธุรกิจที่ครอบคลุมความเสียหายอันพึงคาดหมายได้ในการประกอบการให้บริการส่งสินค้าของผู้ให้บริการขนส่ง ซึ่งมีจำนวนวงเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ขึ้นอยู่กับประเภทของรถที่ใช้บริการเพื่อรองรับความเสียหายอันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการขนส่งสินค้า

ในกรณีที่เกิดความสูญหาย เสียหาย หรือล่าช้าใด ๆ อันเกี่ยวกับการให้บริการขนส่งสินค้าโดยผู้ให้บริการขนส่ง ซึ่งเกิดขึ้นจากความผิดผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ขอส่งสินค้าตกลงจะใช้สิทธิเรียกค่าเสียหาย ตลอดจนดำเนินการอื่น

ใดตามกฎหมายกับผู้ให้บริการขนส่งเท่านั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ หากบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ครบถ้วนแล้ว เว้นแต่กรณีที่กำหนดในข้อ 14.4 ผู้ขอส่งสินค้าตกลงจะสละสิทธิเรียกร้องและไม่ใช้สิทธิเรียกค่าเสียหาย รวมถึงดำเนินการอื่นใดตามกฎหมายกับบริษัทฯ และผู้ขอส่งสินค้าตกลงที่จะระงับข้อพิพาทโดยฉันท์มิตร (ซึ่งรวมถึงข้อพิพาททางแพ่งหรืออาญา) ซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นในอนาคตต่อบริษัทฯ

ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นที่สงสัย บริษัทฯ และ/หรือผู้ให้บริการขนส่งไม่ต้องรับผิดในความสูญหาย หรือเสียหายใด ๆ แก่สินค้า ภายหลังจากขนส่งสินค้าเสร็จสมบูรณ์แล้ว

9.12 การผิดข้อตกลงและเงื่อน

ในกรณีที่ผู้ขอส่งสินค้าละเลยหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการขนส่งสินค้า บริษัทฯ อาจดำเนินมาตรการต่าง ๆ กับผู้ขอส่งสินค้าตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยดุลพินิจฝ่ายเดียวของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) การระงับการให้บริการใด ๆ โดยผู้ขอส่งสินค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ

(ข) การบอกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ตามข้อ 18. (การสิ้นสุดข้อตกลงและเงื่อนไข)

(ค) การระงับหรือจำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์มของบริษัทฯ

(ง) การจำกัดจำนวนการขอรับบริการขนส่งจากผู้ให้บริการขนส่ง

(จ) การเรียกค่าเสียหายใด ๆ ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

9.13 การระงับการให้บริการ

บริษัทฯ สงวนสิทธิในการระงับธุรกรรมใด ๆ ของผู้ขอส่งสินค้ากับบริษัทฯ และ/หรือผู้ให้บริการขนส่ง หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมนั้นอาจเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง ผิดกฎหมาย หรืออาชญากรรม

10. ค่าตอบแทน

10.1 บริษัทฯ มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะเสนอ และกำหนดอัตราค่าบริการขนส่งที่ผู้ขอส่งสินค้าจะต้องชำระในอัตราที่แตกต่างกัน ตามที่จำเป็นหรือเหมาะสมแก่ธุรกิจของบริษัทฯ โดยดุลพินิจฝ่ายเดียวของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้เรียกเก็บค่าบริการขนส่ง (ตลอดจนค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)) จากผู้ขอส่งสินค้า

10.2 เพื่อเป็นการตอบแทนการให้บริการส่งสินค้าในแต่ละคราว ผู้ขอส่งสินค้าตกลงจะชำระค่าตอบแทนให้กับบริษัทฯ ในอัตราตามที่บริษัทฯ และผู้ขอส่งสินค้า จะตกลงกันเป็นคราว ๆ ไป ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นที่สงสัย ในกรณีที่การให้บริการส่งสินค้าในแต่ละคราวไม่สำเร็จ เพราะความผิดของผู้ขอส่งสินค้า ผู้ขอส่งสินค้ายังต้องชำระค่าตอบแทนตามข้อ 10.2 นี้ รวมถึงค่าใช้จ่ายหรือเงินจำนวนใด ๆ ที่ผู้ขอส่งสินค้ามีหน้าที่จะต้องชำระให้แก่บริษัทฯ ดังเดิมทุกประการ

10.3 ค่าตอบแทนตามข้อ 10.2 เป็นค่าตอบแทนที่ (ก) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) (ข) ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าบริการพิเศษ ค่าผ่านท่า ค่าผ่านลาน ค่ายกตู้ ค่าแรงงาน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากท่านเพิ่มเติม และ (ค) เป็นค่าตอบแทนแบบเหมาเที่ยวตามที่บริษัทฯ และผู้ขอส่งสินค้าตกลงกัน (โดยไม่คำนึงว่าผู้ขอส่งสินค้าจะใช้บริการขนส่งสินค้าเต็มเที่ยวหรือไม่)

10.4 ผู้ขอส่งสินค้าจะชำระค่าตอบแทนตามข้อ 10.2 เป็นจำนวนเต็ม โดยไม่มีสิทธิหักกลบลบหนี้ หรือสิทธิยึดหน่วงใด ๆ

10.5 ผู้ขอส่งสินค้าจะชำระค่าตอบแทนตามข้อ 10.2 รวมถึงเงินจำนวนใด ๆ ที่ผู้ขอส่งสินค้ามีหน้าที่ต้องชำระภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ภายในเวลาที่บริษัทฯ กำหนด โดยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของบริษัทฯตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือตามรายละเอียดและวิธีการที่บริษัทฯ จะได้กำหนดเป็นคราว ๆ ไป

10.6 ในกรณีที่ผู้ขอส่งสินค้าผิดนัดชำระค่าตอบแทนหรือหนี้เงินใด ๆ ที่ผู้ขอส่งสินค้ามีหน้าที่ต้องชำระให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยผิดนัดเพิ่มเติมจากจำนวนเงินดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ของจำนวนเงินที่ค้างชำระ จนกว่าผู้ขอส่งสินค้าจะชำระครบถ้วน

10.7 นอกจากกำหนดไว้เป็นอื่นโดยชัดแจ้งตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ผู้ขอส่งสินค้าจะชำระค่าตอบแทนหรือเงินอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่งสินค้าให้แก่บริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น และจะไม่ชำระค่าตอบแทนหรือเงินอื่นใดดังกล่าวให้แก่ผู้ให้บริการขนส่งไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ

ส่วนที่ 4 ข้อตกลงอื่น ๆ


11. ค่าใช้จ่าย

เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอื่นโดยชัดแจ้งในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ภาษี อากรแสตมป์ ค่าฤชาธรรมเนียมศาล ค่าอากร หรือเงินจำนวนอื่นใดสำหรับหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ภาษี อากรแสตมป์ ค่าฤชาธรรมเนียมศาล ค่าอากร หรือเงินจำนวนอื่นใดดังกล่าวไปแทนก่อน ผู้ใช้บริการจะต้องชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวคืนให้แก่บริษัทฯ เต็มจำนวนภายในเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

12. ทรัพย์สินทางปัญญา

12.1 บริษัทฯ และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) เป็นเจ้าของสิทธิ กรรมสิทธิ์และประโยชน์รวมถึงสิทธิทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาในแพลตฟอร์ม และส่วนที่เกี่ยวข้องโดยชอบด้วยกฎหมาย ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ไม่ได้อนุญาตให้ผู้ใช้บริการไม่ว่าชัดแจ้งหรือโดยปริยายใช้ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น และไม่ได้เป็นการให้สิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือประโยชน์ใด ๆ ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นของบริษัทฯ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอื่นโดยชัดแจ้งในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

12.2 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการทำการคัดลอก ทำซ้ำ มีสำเนา สำรองไว้ ทำเลียนแบบ ทำเหมือน ดัดแปลง ทำเพิ่ม ลบ ทำลาย ทำให้เสียหาย หรือทำให้ไม่ชัดเจนซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

13. การรักษาข้อมูลความลับ

13.1 ผู้ใช้บริการจะไม่ใช้ เปิดเผย ส่งมอบ พิมพ์ ทำซ้ำ ทำขึ้นใหม่ ดัดแปลง คัดลอก และ/หรือ สำเนาข้อมูลความลับเกี่ยวกับบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการชำระหนี้และการปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากบริษัทฯ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ผู้แทน ตัวแทน หรือบุคคลภายนอก นอกจากเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ผู้แทน ตัวแทน (แล้วแต่กรณี) ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการชำระหนี้และการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ และเปิดเผยได้เท่าที่จำเป็นเพื่อการชำระหนี้และปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใช้บริการตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

13.2 ในกรณีที่กฎหมาย คำสั่งของหน่วยทางการที่กำกับดูแล หรือคำสั่งศาล กำหนดให้บริษัทฯ หรือผู้ใช้บริการฝ่ายใดต้องเปิดเผยข้อมูลความลับ ผู้ใช้บริการจะสามารถเปิดเผยข้อมูลความลับของบริษัทฯ หรือผู้ใช้บริการ (ฝ่ายที่เป็นเจ้าของข้อมูลความลับ) ได้ โดยไม่ถือว่าปฏิบัติผิดข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต้องกระทำเท่าที่จำเป็นภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและ/หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องดังกล่าว และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ

13.3 ข้อมูลความลับตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ จะไม่รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่ ณ เวลาที่เปิดเผยหรือเข้าถึงข้อมูลนั้น ถ้าสามารถแสดงพยานหลักฐานได้ว่า

(ก) ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ได้มาหรืออยู่ในความครอบครองโดยสุจริตของบริษัทฯ หรือผู้ใช้บริการ (ฝ่ายที่ไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูลความลับ) อยู่แล้วก่อนวันที่ของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือ

(ข) ข้อมูลดังกล่าวเป็นที่ล่วงรู้แก่สาธารณชนทั่วไปอยู่แล้ว โดยที่ไม่ได้เกิดจากการเปิดเผยของบริษัทฯ หรือผู้ใช้บริการ (ฝ่ายที่ไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูลความลับ) โดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ได้เกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือ

(ค) ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่บริษัทฯ หรือผู้ใช้บริการ (ฝ่ายที่ไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูลความลับ) ได้รับทราบโดยชอบด้วยกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจจากบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ในการรักษาข้อมูลความลับตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือ

(ง) ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่บริษัทฯ หรือผู้ใช้บริการ (ฝ่ายที่ไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูลความลับ) แต่เพียงฝ่ายเดียวเป็นผู้จัดทำขึ้นเองตราบเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

14. ความรับผิดชอบและการชดใช้เยียวยาความเสียหาย

14.1 เมื่อผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยเร็วที่สุด และผู้ใช้บริการจะต้องรีบเข้าดำเนินการใด ๆ และให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ เพื่อปัดป้องบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าต่อบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกโดยทันที

14.2 ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดต่อบริษัทฯ ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการผิดข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ของผู้ใช้บริการ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าทนายความ และ/หรือค่าดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการผิดข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ของผู้ใช้บริการ

14.3 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะดำเนินการและกำกับให้กรรมการ ตัวแทน ที่ปรึกษา ลูกจ้าง พนักงานของบริษัทฯ บุคคลที่ผู้ใช้บริการมอบหมาย หรือบุคคลผู้อยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ใช้บริการ (แล้วแต่กรณี) ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ในกรณีที่กรรมการ ตัวแทน ที่ปรึกษา ลูกจ้าง พนักงานของบริษัทฯ บุคคลที่ผู้ใช้บริการมอบหมาย หรือบุคคลผู้อยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ใช้บริการ (แล้วแต่กรณี) กระทำหรือไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายตามสัญญาหรือละเมิดแก่บริษัทฯ และตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ในการกระทำของบุคคลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าเป็นการกระทำของตนเอง และจะร่วมกันและแทนกันกับบุคคลดังกล่าว ในการดำเนินการชดใช้และเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวแก่บริษัทฯ ทั้งสิ้นเต็มจำนวน

14.4 ผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการสำหรับความเสียหาย หรือสูญหาย หรือล่าช้าใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยสัญญา (รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้) หรือโดยละเมิด ซึ่งรวมถึงความเสียหายโดยตรง ความเสียหายทางเศรษฐกิจ ความเสียหายต่อจิตใจ ความเสียหายในพฤติการณ์พิเศษ) เช่น การสูญเสียรายได้ กำไร ชื่อเสียง โอกาส เว้นแต่ความเสียหาย หรือสูญหาย หรือล่าช้าเช่นว่านั้นเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ ในกรณีเช่นว่านี้ ภายใต้ข้อ 9.11 ให้ความรับผิดของบริษัทฯ จำกัดอยู่เพียงไม่เกินค่าตอบแทนที่ผู้ใช้บริการและบริษัทฯ ได้ตกลงกันสำหรับการให้บริการในคราวนั้น

แม้บริษัทฯ จะได้ใช้ความพยายามและปฏิบัติตามหลักมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างดีที่สุดแล้ว บริษัทฯ ไม่อาจให้คำรับรอง รับประกันเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความตรงต่อเวลา คุณภาพ ความเหมาะสม สภาพพร้อมใช้งาน ความแม่นยำ หรือความสมบูรณ์ของบริการแพลตฟอร์ม รวมทั้งไม่ได้ให้คำรับรองหรือคำรับประกันว่า (ก) การใช้บริการแพลตฟอร์มจะปลอดภัย ตรงต่อเวลา ไม่ถูกขัดขวาง หรือปราศจากข้อบกพร่องใด ๆ หรือปฏิบัติการประกอบกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบหรือข้อมูลอื่น ๆ (ข) บริการจะตรงตามความต้องการหรือความคาดหวังของท่าน (ค) ข้อมูลใด ๆ ที่เก็บรักษาไว้จะมีความถูกต้องแม่นยำหรือน่าเชื่อถือ (ง) คุณภาพของสินค้า บริการ ข้อมูล หรือวัตถุอื่นใดที่ท่านซื้อมาหรือได้รับผ่านทางแพลตฟอร์มจะตรงตามความต้องการหรือความคาดหวังของท่าน (ฉ) ความผิดพลาดหรือความบกพร่องของแพลตฟอร์มจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือ (ช) แพลตฟอร์มหรือเซิร์ฟเวอร์ (server) ซึ่งจะทำให้แพลตฟอร์มปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย หรือ (ซ) ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย ความตรงต่อเวลา คุณภาพ ความเหมาะสม หรือสภาพพร้อมใช้งานของบริการใด ๆ รวมถึงการให้บริการขนส่ง

14.5 บริษัทฯ ย่อมไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการสำหรับความเสียหาย หรือสูญหาย หรือล่าช้าใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ที่เกิดจากพฤติการณ์นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ เช่น ภัยธรรมชาติ เหตุสุดวิสัย เหตุขัดข้องของระบบเครือข่ายการขนส่ง ความชำรุดบกพร่องที่ไม่สามารถเห็นได้โดยประจักษ์ การกระทำของผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ขอส่งสินค้า และบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทฯ ไม่ใช่ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ และไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้บริการอย่างผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ

14.6 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะดำเนินการใด ๆ ให้บริษัทฯ และบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกรรมการ ตัวแทน ที่ปรึกษา ลูกจ้าง พนักงานของบริษัทฯ (“บุคลากรของบริษัทฯ”) ปลอดจากการถูกเรียกร้อง ฟ้องร้อง ดำเนินคดี หรือการดำเนินการใด ๆ อันส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัทฯ โดยบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ จากการชำระค่าเสียหาย การฟ้องร้อง เรียกร้อง การดำเนินคดี หรือการดำเนินการใด ๆ อื่นใด ผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการทั้งปวง เพื่อให้การเรียกร้อง ฟ้องร้อง ดำเนินคดี หรือการดำเนินการใด ๆ ระงับสิ้นไปโดยเร็ว และผู้ใช้บริการตกลงชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการชำระค่าเสียหาย การฟ้องร้อง เรียกร้อง การดำเนินคดี หรือการดำเนินกระบวนพิจารณาทางคดีต่อบุคคลภายนอกทั้งหมดที่บริษัทฯ หรือบุคลากรของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ได้ชำระไปให้แก่บุคคลภายนอก ให้แก่บริษัทฯ ทั้งสิ้นเต็มจำนวน

15. การโอนสิทธิตามข้อตกลงและเงื่อนไข

บริษัทฯ อาจโอนสิทธิ โอน แปลงหนี้ หรือกระทำการการอื่นใด ซึ่งข้อตกลง สิทธิและหน้าที่ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ และบริษัทฯ อาจโอนข้อตกลง สิทธิและหน้าที่ทั้งหมดของบริษัทฯ ดังกล่าว เพื่อให้ตกเป็นประโยชน์แก่ผู้สืบสิทธิและผู้รับโอนสิทธิของบริษัทฯ ผู้ใช้บริการจะกระทำการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการโอนสิทธิหรือการตกลงดังกล่าว ข้อตกลง สิทธิและหน้าที่ทั้งหมดเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการต้องไม่มอบอำนาจ โอนสิทธิ หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง หรือทำสัญญาช่วงแก่บุคคลภายนอกซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งของสิทธิและหน้าที่ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทฯ

16. หนังสือบอกกล่าว

บริษัทฯ อาจส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ใช้บริการโดยการแจ้งเตือนบนแพลตฟอร์ม ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) ไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ของผู้ใช้บริการส่ตามข้อมูลที่บริษัทฯ มี หรือการสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษรส่งไปยังไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปยังที่อยู่ของผู้ใช้บริการตามข้อมูลที่บริษัทฯ มี หนังสือบอกกล่าวดังกล่าวจะถือว่าได้ส่งถึงผู้ใช้บริการแล้วต่อเมื่อผ่านไป 48 ชั่วโมงหลังจากที่ได้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือส่งไปรษณีย์ (หากส่งด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียน) หรือ 1 ชั่วโมงหลังจากส่ง (กรณีที่ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์) ผู้ใช้บริการอาจส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังบริษัทฯ (หนังสือบอกกล่าวดังกล่าวจะถือว่าส่งแล้วต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับ) โดยหนังสือส่งผ่านทางผู้ใช้บริการ หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังบริษัทฯ โดยใช้รายละเอียดของการติดต่อตามที่ระบุในแพลตฟอร์ม

17. กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

17.1 บริษัทฯ และผู้ใช้บริการตกลงให้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายไทย

17.2 บริษัทฯ และผู้ใช้บริการจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่และโดยสุจริตในการร่วมกันแก้ไขข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ และผู้ใช้บริการอาจพิจารณาวิธีการเพื่อแก้ไข บรรเทา หรือเยียวยาข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นก่อนที่จะดำเนินการตามสิทธิเรียกร้องที่บริษัทฯ หรือผู้ใช้บริการแต่ละฝ่ายพึงมีตามกฎหมาย

ข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ซึ่งไม่สามารถตกลงกันได้ระหว่างบริษัทฯ และผู้ใช้บริการให้นำเสนอต่อศาลที่มีเขตอำนาจนั้น

18. การสิ้นสุดข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้จะสิ้นสุดลงในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

18.1 บริษัทฯ และผู้ใช้บริการทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร

18.2 บริษัทฯ อาจบอกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขโดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ใช้บริการ โดยให้มีผลทันที เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (“เหตุแห่งการบอกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข”)

(1) เมื่อผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

(2) เมื่อผู้ใช้บริการตกเป็นบุคคลล้มละลาย ถูกคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ถูกคำสั่งฟื้นฟูกิจการ หรือยินยอมให้ผู้อื่นเข้าจัดการทรัพย์สินของผู้ใช้บริการทั้งหมด หรือดำเนินการชำระบัญชี หรือเลิกบริษัท

(3) ปรากฏว่ามีกฎหมายหรือระเบียบของส่วนราชการใด ๆ ก็ตามที่เป็นผลให้การปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ขัดต่อกฎหมาย

18.3 กรณีที่ไม่มีเหตุแห่งการบอกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในข้อ 18.2 ของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทฯ อาจบอกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ใช้บริการล่วงหน้าไม่น้อยว่า 30 วัน ก่อนวันที่มีผลเป็นการเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

18.4 ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตามบริษัทฯ และผู้ใช้บริการทั้งสองฝ่ายตกลงให้ข้อ 13. (การรักษาข้อมูลความลับ) ข้อ 14. (ความรับผิดและการชดใช้เยียวยาความเสียหาย) ข้อ 17. (กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท) และข้อ 19. (เบ็ดเตล็ด) ของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต่อไป เว้นแต่ บริษัทฯ และผู้ใช้บริการทั้งสองฝ่ายตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งให้ข้อตกลงดังกล่าวสิ้นผลบังคับ

18.5 ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จะไม่กระทบต่อสิทธิ การเยียวยา หน้าที่ หรือความรับผิดของบริษัทฯ หรือผู้ใช้บริการแต่ละฝ่ายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้สิ้นสุดลง ซึ่งรวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากการผิดข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ซึ่งเกิดขึ้น ณ หรือก่อนวันที่ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้สิ้นสุดลง

19. เบ็ดเตล็ด

19.1 บริษัทฯ อาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ในเวลาใด ๆ ที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็น รวมถึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องที่ได้แจ้งให้ทราบหรือจะแจ้งให้ทราบ บริษัทฯ จะแจ้งข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ/หรือ แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบด้วยวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ อาจจะกำหนดขึ้นเป็นครั้งคราว ซึ่งข้อตกลงและเงื่อนไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วดังกล่าวจะมีผลนับแต่เวลาที่มีการแจ้งให้ทราบดังกล่าว การใช้บริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการหลังจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะยอมมีผลผูกพันกับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมด หากผู้ใช้บริการไม่ตกลงกับข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ ที่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ อาจยกเลิกการเข้าถึง หรือการใช้บริการ และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการยกเลิกดังกล่าว

19.2 บริษัทฯ มีสิทธิหักกลบลบหนี้เงินจำนวนใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องชำระให้แก่บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงหนี้ตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ กับหนี้เงินจำนวนใด ๆ ที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องชำระให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิหักกลบลบหนี้ใด ๆ ที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องชำระให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งรวมถึงหนี้ตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

19.3 การจำแนกข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นข้อ และส่วน มีไว้เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้น และจะไม่มีผลต่อโครงสร้างหรือการตีความของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ คำว่า “ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้” หรือคำที่คล้ายคลึงกัน เป็นการกล่าวถึงข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ และไม่ได้เป็นการกล่าวถึงข้อ และส่วน หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่หัวข้อหรือบริบทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น อนึ่ง การอ้างอิงถึง ข้อ ส่วน หรือเอกสารแนบท้าย หมายถึง ข้อ ส่วน หรือเอกสารแนบท้ายของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

19.4 โดยข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทฯ และผู้ใช้บริการทั้งสองฝ่ายได้แสดงเจตนาโดยชัดแจ้งว่าทั้งสองฝ่ายมิได้เข้าทำข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ด้วยความประสงค์จะก่อนิติสัมพันธ์ในลักษณะการจ้างแรงงาน ตัวแทน หุ้นส่วนเพื่อแบ่งปันกำไรใด ๆ ระหว่างกัน ลูกหนี้ร่วม หรือความสัมพันธ์ใด ๆ ที่กฎหมายให้สิทธิบริษัทฯ และผู้ใช้บริการฝ่ายใด ๆ ไล่เบี้ยอีกฝ่ายหนึ่ง การใด ๆ ที่ฝ่ายใดกระทำต่อบุคคลภายนอก มิใช่เป็นการกระทำเพื่อ และ/หรือในนามอีกฝ่ายหนึ่ง หรือในฐานะลูกหนี้ร่วม บริษัทฯ และผู้ใช้บริการทั้งสองฝ่ายจะแจ้งให้บุคคลภายนอก ทราบตามสมควรว่าตนมิได้มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าว และจะไม่กระทำการใด ๆ ให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดว่ามีความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าว

19.5 การที่บริษัทฯ หรือผู้ใช้บริการละเลยหรือล่าช้าในการใช้สิทธิหรืออำนาจตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิหรืออำนาจเช่นว่านั้น และการที่บริษัทฯ หรือผู้ใช้บริการใช้สิทธิหรืออำนาจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือแต่เพียงบางส่วน ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิที่จะใช้สิทธิหรืออำนาจอื่น

19.6 การที่บริษัทฯ หรือผู้ใช้บริการสละสิทธิในการบังคับการผิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งไม่ถือว่าบริษัทฯ หรือผู้ใช้บริการฝ่ายนั้นสละสิทธิในการบังคับการผิดข้อตกลงข้ออื่น ๆ และไม่ถือว่าบริษัทฯ หรือผู้ใช้บริการฝ่ายนั้นสละสิทธิหรือยินยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในข้ออื่น ๆ อย่างเคร่งครัดต่อไปในอนาคต หรือการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล่าช้าหรือละเลยที่จะใช้สิทธิใด ๆ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ จะไม่กระทบกระเทือนถึงการใช้สิทธิอื่นใดตามที่บริษัทฯ หรือผู้ใช้บริการอาจพึงมีพึงได้ต่อไปภายหลังจากนั้น

19.7 ข้อตกลงและเงื่อนไขรวมถึงเอกสารที่อ้างถึงในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ถือเป็นข้อตกลงอันเป็นที่สุดระหว่างบริษัทฯ และผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการดำเนินการตามที่กำหนดในสัญญา และให้ใช้แทนข้อตกลงหรือสัญญาอื่นใดทั้งปวงที่บริษัทฯ และผู้ใช้บริการเคยทำร่วมกันมาก่อนที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ระบุในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

19.8 หากข้อตกลงใดในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ตกเป็นโมฆะ ไม่มีผลสมบูรณ์ ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่มีผลใช้บังคับไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทฯ และผู้ใช้บริการตกลงให้ข้อตกลงที่เป็นโมฆะ ไม่มีผลสมบูรณ์ ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่มีผลใช้บังคับ (แล้วแต่กรณี) นั้นไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของข้อตกลงส่วนอื่น และให้ข้อตกลงส่วนอื่นของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ และผู้ใช้บริการจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่และโดยสุจริตในการร่วมกันแก้ไขข้อตกลงดังกล่าวที่เป็นโมฆะ ไม่มีผลสมบูรณ์ ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่มีผลใช้บังคับนั้นให้เป็นข้อตกลงที่มีผลสมบูรณ์และใช้บังคับได้ใกล้เคียงหรือตรงตามเจตนารมณ์แรกเริ่มในการเข้าทำข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ของบริษัทฯ และผู้ใช้บริการทุกฝ่ายต่อไป