360TRUCK มีการบริหารจัดการ เอกสารขนส่ง ผ่านระบบ Clound

หมดปัญหาวุ่นวายเรื่องเอกสารขนส่ง

ใน 1 วัน คนไทยมีการใช้กระดาษเฉลี่ยปีละ 3.9 ล้านตัน หรือ คนละประมาณ 60 กิโลกรัมต่อปี และประเทศไทยมีขยะที่เป็นกระดาษมากถึงปีละ 2.7 ล้านตัน  ซึ่งในการผลิตกระดาษ 1 ตัน จะต้องใช้ต้นไม้มากถึง 17 ต้น ซึ่งเท่ากับ จะต้องตัดต้นไม้ถึง 66.3 ล้านต้นต่อปีเลยทีเดียว

เอกสารขนส่ง

จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีการใช้กระดาษเป็นจำนวนมาก ถึงแม้จะเป็นยุคที่ทุกอย่างพยายามที่จะขึ้นมาบนออนไลน์แล้วก็ตาม ดังนั้นจะดีกว่าหรือไม่ ที่จะสามารถจัดการเอกสารต่างๆ ได้บนออนไลน์  และ 360TRUCK เรามีระบบที่สามารถจัดการ เอกสารขนส่ง ให้ง่ายขึ้น ต่อการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องการดูเอกสารการขนส่งต่างๆ ได้ผ่าน Clound

เอกสารขนส่ง

ด้วยระบบของ 360TRUCK จะช่วยให้ลดการใช้กระดาษ (Paperless) เพราะ 360TRUCK มีระบบสำหรับผุ้ใช้บริการแพลตฟอร์ม นอกจากสามารถจัดการงานขนส่งได้เป็นระบบแล้ว ก็ยังจัดการเรื่องเอกสารการขนส่งได้อีกด้วย ทั้งฝ่ายโลจิสติกส์และฝ่ายบัญชีก็สามารถเข้ามาดูเอกสารพร้อมๆกันได้ตลอด 24 ชม ทั้งใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบยืนยันการจอง ใบเสร็จ ก็เข้ามาดูได้และยังสามารถดูประวัติการขนส่ง หรือเอกสารการขนส่งเดิมได้

LINE OA : @360Shipper
LINE OA : @360Shipper

สำหรับเจ้าของสินค้า

LINE OA : @360Carrier
LINE OA : @360Carrier

สำหรับผู้ให้บริการขนส่ง

FACEBOOK : 360TRUCK
FACEBOOK : 360TRUCK

ไม่พลาดทุกข่าวสารจากเรา

YOUTUBE : 360TRUCK
YOUTUBE : 360TRUCK

ติดตามเรื่องราวดีๆ จากเรา