360TRUCK แพลตฟอร์มจองรถบรรทุกเที่ยวเปล่า ที่ธุรกิจไว้วางใจ

มลพิษทางอากาศ และ ภาวะโลกร้อน รถเที่ยวเปล่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วย

นับเป็นปัญหาสังคมปัญหาใหญ่ในยุคปัจจุบัน ซึ่งก่อผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นปัญหาที่บั่นทอนสุขภาพและร่างกายของมนุษย์ บั่นทอนคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติ ปัญหามลพิษทางอากาศและสภาวะโลกร้อน

หากดูเพียงผิวเผินอาจเข้าใจว่าเกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่ไม่สามารถแก้ไขหรือป้องกันอะไรได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วเกิดจากการ กระทำของมนุษย์ ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยเห็นได้จากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมหาศาลขึ้นสู่อากาศของโรงงานอุตสาหกรรมและยานพาหนะที่สัญจรไปมา

จำนวนของขยะที่ย่อยสลายยากล้นเมืองที่ไม่สามารถฝังกลบจนจำเป็นต้องกำจัดโดยใช้ความร้อนเผาไหม้จนนำมาซึ่งมลพิษทางอากาศและสภาวะโลกร้อน นำไปสู่สภาวะ ค่า PM 2.5 เกินมาตราฐานที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน

ภาวะโลกร้อน

นับแต่ปลายศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา

รัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลกเล็งเห็นถึงภัยร้ายของมลพิษทางอากาศและ ภาวะโลกร้อน ก่อผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่รุนแรง จึงเกิดการตื่นตัวและให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาดังกล่าว

มีการออกมาตรการควบคุมต่างๆ เพื่อลดปัญหา ปรับเปลี่ยนให้ภาคอุตสาหกรรมแสวงหาทางเลือกในการผลิตและหันมาใช้พลังงานสะอาดทดแทน รณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกและช่วยกันลดปริมาณขยะและของเสียของตนเอง

มีตั้งแต่การนำสิ่งของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ลดปริมาณการบริโภค การหันมาใช้วัตถุดิบในการผลิตที่ย่อยสลายง่ายเพื่อลดปริมาณของเสียและลดการเผาไหม้ “ลด ละ เลิก” ใช้บรรจุภัณฑ์จำพวกพลาสติก ซึ่งผลิตด้วยสารเคมีเป็นพิษและความร้อน ซึ่งก็ช่วยลดมลพิษทางอากาศและโลกร้อนได้ดีระดับหนึ่ง

ภาคธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าทางบก (Inland Logistics)

ถือเป็นภาคส่วนนึงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างมลภาวะทางอากาศ ที่โดยส่วนใหญ่ใช้รถยนต์บรรทุกในการให้บริการขนส่งสินค้า และด้วยระบบการจัดการด้านการขนส่งที่ยังมีข้อจำกัด จึงทำให้ส่วนใหญ่แล้วผู้ทำธุรกิจให้บริการขนส่ง ( บริษัทขนส่ง ) จะต้องวิ่งรถทั้งไปและกลับเพื่อขนส่งสินค้าให้กับเจ้าของสินค้า

ซึ่งทำให้การขนส่งสินค้าทางบกเต็มไปด้วยการวิ่งของ รถยนต์บรรทุกเที่ยวเปล่า ที่เกิดจากการให้บริการส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางแล้วต้องวิ่งรถเที่ยวเปล่ากลับที่ตั้งเพื่อรองรับการให้บริการขนส่งสินค้าเที่ยวใหม่

ซึ่งถือเป็นความสูญเสียทางธุรกิจ ที่นอกจากไม่สร้างผลผลิต หรือการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังมีส่วนสร้างปัญหามลพิษทางอากาศ อย่างเช่น ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และ ปัญหาอุณหภูมิโลกร้อนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยไม่จำเป็นอีกด้วย

ภาวะโลกร้อน

360TRUCK เราเป็นแพลตฟอร์ม Startup

ผู้บุกเบิกการให้บริการขนส่งสินค้าจากรถขนส่งเที่ยวเปล่า ที่มุ่งมั่นจะแก้ไขและลดปริมาณปัญหารถเที่ยวเปล่าของ บริษัทขนส่ง สร้างประสิทธิภาพและเพิ่มความคุ้มค่าให้กับการบริหารต้นทุนทางธุรกิจ

เราเป็น Platform ที่มีระบบการจัดการธุรกิจขนส่งด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการขนส่งและผู้ใช้บริการ หรือ เจ้าของสินค้า เข้าหากันด้วยระบบจับคู่อัจฉริยะเอกสิทธิ์เฉพาะของ 360TRUCK ซึ่งให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศไทย สะดวกและปลอดภัย เชื่อถือได้ ด้วยระบบคัดกรองผู้ให้บริการขนส่งคุณภาพ พร้อมระบบติดตามงานได้ 24 ชม. ที่จะเปลี่ยนรถขนส่งเที่ยวเปล่าให้เป็นรถขนส่งเที่ยวปกติ สร้างผลผลิตและรายได้เพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง

ช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ ช่วยลดปัญหารถขนส่งเที่ยวเปล่าในระบบการขนส่งทางบกให้ลดปริมาณลง ส่งผลต่อการก่อมลพิษทางอากาศที่ลดลง และช่วยลดปัญหา ภาวะโลกร้อน สร้างการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า และยังมีส่วนรวมในการรักษาโลก สร้างโลกเขียว เพื่อเป็นโลกที่น่าอยู่ในอนาคตต่อไป

360TRUCK-King of backhaul
LINE OA : @360Shipper
LINE OA : @360Shipper

สำหรับเจ้าของสินค้า

LINE OA : @360Carrier
LINE OA : @360Carrier

สำหรับผู้ให้บริการขนส่ง

FACEBOOK : 360TRUCK
FACEBOOK : 360TRUCK

ไม่พลาดทุกข่าวสารจากเรา

LINE OA : @360Shipper
LINE OA : @360Shipper

สำหรับเจ้าของสินค้า