360TRUCK Blog ขอสรุปรวบรวม “วิธีปรับตัว” รับอนาคตที่น่าสนใจด้วยกัน 5 ข้อ

ปรับตัวแนวโน้ม “ธุรกิจโลจิสติกส์” รองรับอนาคต …(อันใกล้)

โลจิสติกส์ (Logistics) เป็นหนึ่งในธุรกิจที่เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ความต้องการในการบริโภคสินค้าขยายไปในทุกพื้นที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การให้บริการขนส่งสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเป็นกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจต่างๆ มองหาผู้ให้บริการที่สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย คลอบคลุมทุกพื้นที่ รับผิดชอบต่อการให้บริการ ค่าบริการสอดรับกับต้นทุนการผลิต สร้างราคาสินค้าให้สามารถแข่งขันได้

สภาวการณ์ของตลาดผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการ   โลจิสติกส์ ต้องปรับตัวให้สามารถรองรับความต้องการใช้บริการ ธุรกิจโลจิสติกส์ ในอนาคตอันใกล้มีแนวโน้มที่จะต้องปรับตัวอย่างมาก

 

 วิธีปรับตัว รับอนาคตของ ธุรกิจโลจิสติกส์ ที่น่าสนใจด้วยกัน 5 ข้อ ดังนี้

collaboration

1. ต้องพยายามสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ธุรกิจโลจิสติกส์ ด้วยกันเอง (Supply Chain Collaborations) 

สร้างพื้นที่การให้บริการให้ครอบคลุมอย่างกว้างขวางมากขึ้น เปิดรับความร่วมมือกับผู้อื่น ให้บริการแบบ One-Stop Services ด้วยการดึงการบริการของ Supply Chain ที่ตนเองไม่มี เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบริการของตนเอง พร้อมให้บริการขนส่งสินค้า ทั้งจากธุรกิจสู่ธุรกิจ B2B จากธุรกิจสู่ผู้บริโภค B2C และ B2B2C รวมถึงให้บริการขนส่งสินค้าช่วงสุดท้ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรง (First/Middle/Last Mile Deliveries)

blur-close-up-code-computer-546819

2. นำเทคโนโลยีดิจิตอลสมัยใหม่เข้ามาช่วยเสริม เพิ่มความรวดเร็ว เก็บรวมรวมข้อมูล สร้างความโปร่งใส ลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุนรายจ่าย ยกระดับการให้บริการ และสร้างความเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการขนส่งสินค้า (Logistic Service Center)

เทคโนโลยี Blockchain สร้างความโปร่งใส ความถูกต้องแม่นยำสามารถตรวจสอบได้ พร้อมรองรับธุรกรรมทางการเงิน

– ใช้บริการแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อเข้าถึงธุรกิจอื่นๆได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

– Big Data ฐานเก็บข้อมูลขนาดใหญ่เก็บรวบรวมข้อมูลการขนส่งสินค้า เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประมวลผลและวิเคราะห์ สร้างความเข้าใจในความต้องการของผู้ใช้บริการ

AI & Chatbot หุ่นยนต์อัจฉริยะตอบในทุกคำถามที่ผู้ใช้บริการต้องการทราบแบบอัตโนมัติและเรียลไทม์

“ในอนาคต Digital Logistics Infrastructure จะมีความสำคัญเทียบเท่ากับ Physical Logistics Infrastructure”

truck

3. เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับการบริการ

สร้างการรองรับความต้องการการใช้บริการที่หลากหลายทั้งการบริการทั่วไปและเฉพาะเจาะจงของแต่ละธุรกิจของผู้ใช้บริการ ศึกษาและเรียนรู้ความต้องการของผู้ใช้บริการ เข้าถึงข้อมูลธุรกิจผู้ใช้บริการ ออกแบบการให้บริการอย่างสอดรับกับความต้องการ คิดคำนวณค่าบริการได้อย่างเหมาะสม

 

4. ดึงการบริการจากหลายฝ่าย

ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ ทั้งผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ บริษัทประกันภัย สถาบันการเงิน และ ผู้ให้บริการด้าน Supply Chain (3PL & 4PL) เพิ่มความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ

 

5. โลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GreenLogistics)

การขนส่งด้วยรถบรรทุกนั้น ในส่วนจองรถบรรทุกที่จะนำมาให้บริการได้มาตรฐานรถบรรทุกเพื่อการขนส่งสินค้า ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ ลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดภาระการใช้แรงงานทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลและทรัพย์สินของบุคคลรอบข้าง เพราะในปัจจุบันธุรกิจต่างเริ่มให้ความสำคัญในการเลือกใช้บริการผู้ประกอบการที่มีการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หากไม่ปรับตัวให้ทัน ก็จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างแน่นอน

[/vc_column]
แอปจองรถบรรทุกขนส่งสินค้า ที่ธุรกิจไว้วางใจ