รถเที่ยวเปล่าคืออะไร และมันมีผลอย่างไรกับเรา ?

รถเที่ยวเปล่า (Backhaul) คืออะไร

รถบรรทุก รถขนส่ง รถเที่ยวเปล่า ( Backhaul ) คือ การที่รถของผู้ให้บริการขนส่งโดยเฉพาะขนส่งรถบรรทุกเมื่อสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ภายหลังจากส่งสินค้าลงที่หมายเรียบร้อย ต้องขับกลับไปยังต้นทาง เพื่อรอการให้บริการขนส่งสินค้าเที่ยวต่อไป โดยไม่มีสินค้าขนส่งกลับ ทำให้ต้องแบกรับต้นทุนการขนส่งของ 2 เที่ยว แต่สามารถได้รายได้ค่าขนส่งเพียงขาเดียว

รถเที่ยวเปล่า (Backhaul) ดูผิวเผินเหมือนจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของธุรกิจขนส่ง แต่หากพิจารณาลงไปในรายละเอียดแล้วจะพบว่า การตีเที่ยวเปล่าเป็นปัญหาสำคัญ เป็นความสูญเสียของผู้ประกอบการขนส่ง และก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ สร้างปัญหาสังคมอีกด้วย องค์กรที่เกี่ยวข้องมีการนำปัญหาเหล่านี้ ในภาคการขนส่งมาศึกษาวิจัย พบว่าเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องรีบแก้ปัญหา ทำไมถึงสำคัญและจะแก้ไขอย่างไร

ปัญหาของ รถเที่ยวเปล่า

จากการสำรวจของ US Census Bureau ครั้งสุดท้ายในปี 2002 โดยสำรวจจากประเภทการขนส่งและจำนวนไมล์ที่ รถบรรทุก รถขนส่ง ใช้วิ่งขนส่งในแต่ละปี ในสหรัฐอเมริการพบว่ามี รถบรรทุก รถขนส่ง เที่ยวเปล่า หรือที่เรียกว่า Backhaul  วิ่งบนถนนจำนวนมากถึงเกือบ 29 พันล้านไมล์

ซึ่งเป็นตัวเลขสุดท้ายยังไม่มีการสำรวจใหม่หลังจากนั้น เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ แต่อย่างไรก็ตาม มีบริษัทขนส่งเอกชนขนาดใหญ่เห็นความสำคัญของปัญหารถเที่ยวเปล่า มีการทำสำรวจรถเที่ยวเปล่า ของตัวเอง เช่น บริษัท Werner Enterprises รายงายว่า ระหว่างปี 2014 – 2016

บริษัทมีปริมาณรถเที่ยวเปล่า วิ่งคิดเป็น 12% – 13%

JP Hunt  มีรถเที่ยวเปล่า วิ่งคิดเป็นระยะทางถึง 33 ล้านไมล์ หรือ 16%

และ Swift Transport มีรถเที่ยวเปล่า  วิ่งคิด

มลพิษทางอากาศจาก รถเที่ยวเปล่า

ซึ่งในปี 2015 มีการคำนวณพบว่า ไอเสียที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ 12% เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คิดเป็นน้ำหนักรวมถึง 369.4 ล้านเมตริกตันต่อปี สร้างมลภาวะอากาศเป็นพิษ ซึ่งกำลังเป็นปัญหาสังคมและเป็นปัญหาใหญ่ของหลายประเทศ ทุกฝ่ายต้องร่วมกันในการแก้ปัญหา

ปัญหาสำคัญต่อมาคือ การสูญเสียทางเศรษฐกิจและสูญเสียรายได้ของผู้ประกอบการขนส่ง การวิ่งรถเที่ยวเปล่า ก่อให้เกิดรายจ่ายแต่ไม่สร้างรายได้ เหมือนกับนำเงินไปละลายทิ้งในแม่น้ำ ทั้งต้นทุนค่าน้ำมัน ค่าสึกหรอรถและค่าแรงงาน

ปัญหารถเที่ยวเปล่า  เป็นปัญหาที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญ ต้องหาทางแก้ปัญหา ควรนำปัญหารถเที่ยวเปล่า มาบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการขนส่ง ช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และลดการสร้างผลกระทบต่อสังคมโดยรวม

ซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหานั้น แน่นอนว่าลดปริมาณรถเที่ยวเปล่า ให้ไม่มีเลยนั้นเป็นไปไม่ได้ แต่การลดให้น้อยลงนั้นสามารถทำได้ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเสริมให้สามารถเข้าถึงกลุ่มตลาดได้มากขึ้น

รถบรรทุก Semi Trailer

ทราบถึงปริมาณรถเที่ยวเปล่า  ของผู้ประกอบการ  นำมาบริหารจัดการให้จำนวนรถเที่ยวเปล่า ลดน้อยลงอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเน็ตเวิร์ค ตั้งแต่สร้างลูกค้าผู้ใช้บริการให้มีทั้งต้นทางและปลายทาง ใช้รถบรรทุก รถขนส่ง ให้เกิดประโยชน์ทั้งไปและกลับ มองหาการใช้บริการ รถบรรทุก รถขนส่ง สินค้าของผู้ให้บริการอื่นที่มีปลายทางเป็นต้นทางของผู้ประกอบการ

ก็จะช่วยลดการวิ่งรถเที่ยวเปล่า ทั้งของผู้ประกอบการและผู้ให้บริการอื่นเหล่านี้ เป็นต้น การให้ความสำคัญต่อปัญหารถเที่ยวเปล่า  และนำปัญหามาสู่การแก้ปัญหา สร้างระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

สามารถลดรถเที่ยวเปล่า ลงได้อย่างมีนัยยะ จะสร้างประโยชน์ต่อผู้ประกอบการขนส่งอย่างมาก ช่วยเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายทั้งค่าสึกหรอและค่าบำรุงรักษา รถบรรทุก รถขนส่ง และที่สำคัญ คือ ช่วยลดการก่อมลภาวะอากาศเป็นพิษ จากสาเหตุดังเกล่า

ทำไมราคาของรถที่ตีเที่ยวเปล่าถึงถูกกว่าปกติ

สาเหตุที่ ” ราคาเที่ยวเปล่า “ ถูกว่า “ราคาเที่ยวปกติ” และทำไมธุรกิจต่าง ๆ จึงควรที่จะใช้รถเที่ยวเปล่าในการช่วย ลดต้นทุนค่าขนส่ง  สำหรับการวิ่งรถเที่ยวเปล่าหลายคนที่เคยประสบปัญหาการขนส่งด้วยรถบรรทุกแล้วต้องวิ่งรถเที่ยวเปล่าหรืออยู่ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์อยู่แล้วนั้น คงมีความเข้าใจดีอยู่แล้วว่าปัญหาดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดผลเสียต่อธุรกิจ โดยการสร้างต้นทุนที่เสียเปล่า และทำให้ส่งผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย การวิ่งรถเที่ยวเปล่าจึงเป็นปัญหาเรื่อยมาในวงการโลจิสติกส์ แต่ถ้าเราสามารถนำรถเที่ยวเปล่าหรือรถที่วิ่งเที่ยวเปล่ามารับสินค้าและส่งสินค้าให้กับธุรกิจได้ก็คงจะเป็นเรื่องดีไม่ใช่น้อย

ราคารถเที่ยวเปล่ากับรถเที่ยวปกติต่างกันอย่างไร มีวิธีการคิดที่แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน ทำไมราคาเที่ยวเปล่าจึงถูกกว่า

  1. ราคาเที่ยวปกติ = การคิดราคาจะคิดทั้ง ไป – กลับ
  2. ราคาเที่ยวเปล่า (Backhaul) = การคิดราคาตามจริงเพียงการวิ่งแค่เที่ยวเดียวเท่านั้น

การคิดราคาเที่ยวเปล่าอย่างเดียว จะเป็นการคิดจากเที่ยวที่ผู้ขนส่งจำเป็นต้องวิ่งมาเส้นทางนั้น ๆ เพื่อรับงานหลักหรืองานประจำอยู่แล้วทำให้ เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ขนส่งอีกด้วยและ 360TRUCK เป็นแพลตฟอร์มจองรถบรรทุกเที่ยวเปล่าเพื่อหางานขนส่งให้กับผู้ให้บริการขนส่งที่ยังต้องวิ่งเที่ยวเปล่าให้มีงานและรายได้ที่เพิ่มขึ้น

ราคารถเที่ยวเปล่าเทียบกับราคาปกติ

ทำไมธุรกิจต่างๆ จึงควรใช้บริการรถเที่ยวเปล่าเพื่อให้ช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้า

ธุรกิจต่าง ๆ มีจุดประสงค์ในการก่อตั้งที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค แต่จะปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกธุรกิจ จะต้องมีกำไรเพื่อความอยู่รอด ดังนั้นธุรกิจจึงต้องหาวิธีการต่าง ๆ ทั้งการเพิ่มรายรับให้มากขึ้น ลดต้นทุนในส่วนต่าง ๆ ที่สามารถทำได้

ดังนั้นการใช้รถเที่ยวเปล่า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งต้นทุนที่ต้องลดให้ได้นั้น ถือเป็นทางเลือกที่ดีในการจัดการต้นทุนที่เสียเปล่านี้ ดังที่อธิบายไว้ตามภาพข้างล่างนี้

 

วิธีลดต้นทุนขนส่งด้วยบริการรถเที่ยวเปล่า

 

การลดต้นทุนค่าขนส่งสำหรับธุรกิจ มีทางเลือกที่หลากหลายสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลดต้นทุน ทั้งการคำนวนเส้นทางในการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด หรือการสร้างคลังสินค้าระหว่างเส้นทางเพื่อกระจายหรือพักสินค้า และอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเจ้าของสินค้าก็คือการใช้บริการรถเที่ยวเปล่าที่มีงานที่วิ่งจากเส้นทางนั้นๆ อยู่แล้วจึงเป็นทางเลือกสำหรับธุรกิจเพื่อการลดต้นทุนค่าขนส่งได้ดีอีกทางหนึ่ง

หากต้องการใช้บริการขนส่งสินค้าเที่ยวเปล่าซึ่งให้บริการโดยแพลตฟอร์ม 360TRUCK สามารถ Add Line หรือ ติตามข่าวสามารถที่ Facebook หรือ Youtube ของทาง 360TRUCK ได้เลย

แอปจองรถบรรทุกขนส่งสินค้า ที่ธุรกิจไว้วางใจ