รถเที่ยวเปล่า คืออะไร และมันมีผลอย่างไรกับเรา ?

รถเที่ยวเปล่า (Backhaul) คืออะไร

คือ การที่รถของผู้ให้บริการขนส่งโดยเฉพาะขนส่งรถบรรทุกเมื่อสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ภายหลังจากส่งสินค้าลงที่หมายเรียบร้อย ต้องขับกลับไปยังต้นทาง เพื่อรอการให้บริการขนส่งสินค้าเที่ยวต่อไป โดยไม่มีสินค้าขนส่งกลับ ทำให้ต้องแบกรับต้นทุนการขนส่งของ 2 เที่ยว แต่สามารถได้รายได้ค่าขนส่งเพียงขาเดียว

รถเที่ยวเปล่า (Backhaul)

ดูผิวเผินเหมือนจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของธุรกิจขนส่ง แต่หากพิจารณาลงไปในรายละเอียดแล้วจะพบว่า การตีเที่ยวเปล่าเป็นปัญหาสำคัญ เป็นความสูญเสียของผู้ประกอบการขนส่ง และก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ สร้างปัญหาสังคมอีกด้วย องค์กรที่เกี่ยวข้องมีการนำปัญหาเหล่านี้ ในภาคการขนส่งมาศึกษาวิจัย พบว่าเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องรีบแก้ปัญหา ทำไมถึงสำคัญและจะแก้ไขอย่างไร

ปัญหาของ รถเที่ยวเปล่า

จากการสำรวจของ US Census Bureau ครั้งสุดท้ายในปี 2002 โดยสำรวจจากประเภทการขนส่งและจำนวนไมล์ที่ รถบรรทุก รถขนส่ง ใช้วิ่งขนส่งในแต่ละปี ในสหรัฐอเมริการพบว่ามี รถบรรทุก รถขนส่ง เที่ยวเปล่า หรือที่เรียกว่า Backhaul  วิ่งบนถนนจำนวนมากถึงเกือบ 29 พันล้านไมล์ ซึ่งเป็นตัวเลขสุดท้ายยังไม่มีการสำรวจใหม่หลังจากนั้น เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ แต่อย่างไรก็ตาม มีบริษัทขนส่งเอกชนขนาดใหญ่เห็นความสำคัญของปัญหารถเที่ยวเปล่า มีการทำสำรวจรถเที่ยวเปล่า ของตัวเอง เช่น บริษัท Werner Enterprises รายงายว่า ระหว่างปี 2014 – 2016 บริษัทมีปริมาณรถเที่ยวเปล่า วิ่งคิดเป็น 12% – 13% JP Hunt  มีรถเที่ยวเปล่า วิ่งคิดเป็นระยะทางถึง 33 ล้านไมล์ หรือ 16% และ Swift Transport มีรถเที่ยวเปล่า  วิ่งคิด

มลพิษทางอากาศจาก รถเที่ยวเปล่า

ซึ่งในปี 2015 มีการคำนวณพบว่า ไอเสียที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ 12% เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คิดเป็นน้ำหนักรวมถึง 369.4 ล้านเมตริกตันต่อปี สร้างมลภาวะอากาศเป็นพิษ ซึ่งกำลังเป็นปัญหาสังคมและเป็นปัญหาใหญ่ของหลายประเทศ ทุกฝ่ายต้องร่วมกันในการแก้ปัญหา

ปัญหาสำคัญต่อมาคือ การสูญเสียทางเศรษฐกิจและสูญเสียรายได้ของผู้ประกอบการขนส่ง การวิ่งรถเที่ยวเปล่า ก่อให้เกิดรายจ่ายแต่ไม่สร้างรายได้ เหมือนกับนำเงินไปละลายทิ้งในแม่น้ำ ทั้งต้นทุนค่าน้ำมัน ค่าสึกหรอรถและค่าแรงงาน

ปัญหารถเที่ยวเปล่า  เป็นปัญหาที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญ ต้องหาทางแก้ปัญหา ควรนำปัญหารถเที่ยวเปล่า มาบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการขนส่ง ช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และลดการสร้างผลกระทบต่อสังคมโดยรวม

ซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหานั้น แน่นอนว่าลดปริมาณรถเที่ยวเปล่า ให้ไม่มีเลยนั้นเป็นไปไม่ได้ แต่การลดให้น้อยลงนั้นสามารถทำได้ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเสริมให้สามารถเข้าถึงกลุ่มตลาดได้มากขึ้น

รถบรรทุก Semi Trailer รถเที่ยวเปล่า

ทราบถึงปริมาณรถเที่ยวเปล่า  ของผู้ประกอบการ  นำมาบริหารจัดการให้จำนวนรถเที่ยวเปล่า ลดน้อยลงอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเน็ตเวิร์ค ตั้งแต่สร้างลูกค้าผู้ใช้บริการให้มีทั้งต้นทางและปลายทาง ใช้รถบรรทุก รถขนส่ง ให้เกิดประโยชน์ทั้งไปและกลับ มองหาการใช้บริการ รถบรรทุก รถขนส่ง สินค้าของผู้ให้บริการอื่นที่มีปลายทางเป็นต้นทางของผู้ประกอบการ

ก็จะช่วยลดการวิ่งรถเที่ยวเปล่า ทั้งของผู้ประกอบการและผู้ให้บริการอื่นเหล่านี้ เป็นต้น การให้ความสำคัญต่อปัญหารถเที่ยวเปล่า  และนำปัญหามาสู่การแก้ปัญหา สร้างระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

สามารถลดรถเที่ยวเปล่า ลงได้อย่างมีนัยยะ จะสร้างประโยชน์ต่อผู้ประกอบการขนส่งอย่างมาก ช่วยเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายทั้งค่าสึกหรอและค่าบำรุงรักษา รถบรรทุก รถขนส่ง และที่สำคัญ คือ ช่วยลดการก่อมลภาวะอากาศเป็นพิษ จากสาเหตุดังเกล่า

ทำไมราคาของรถที่ตีเที่ยวเปล่าถึงถูกกว่าปกติ

สาเหตุที่ ” ราคาเที่ยวเปล่า “ ถูกว่า “ราคาเที่ยวปกติ” และทำไมธุรกิจต่าง ๆ จึงควรที่จะใช้รถเที่ยวเปล่าในการช่วย ลดต้นทุนค่าขนส่ง  สำหรับการวิ่งรถเที่ยวเปล่าหลายคนที่เคยประสบปัญหาการขนส่งด้วยรถบรรทุกแล้วต้องวิ่งรถเที่ยวเปล่าหรืออยู่ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์อยู่แล้วนั้น คงมีความเข้าใจดีอยู่แล้วว่าปัญหาดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดผลเสียต่อธุรกิจ โดยการสร้างต้นทุนที่เสียเปล่า และทำให้ส่งผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย การวิ่งรถเที่ยวเปล่าจึงเป็นปัญหาเรื่อยมาในวงการโลจิสติกส์ แต่ถ้าเราสามารถนำรถเที่ยวเปล่าหรือรถที่วิ่งเที่ยวเปล่ามารับสินค้าและส่งสินค้าให้กับธุรกิจได้ก็คงจะเป็นเรื่องดีไม่ใช่น้อย

ราคารถเที่ยวเปล่ากับรถเที่ยวปกติต่างกันอย่างไร มีวิธีการคิดที่แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน ทำไมราคาเที่ยวเปล่าจึงถูกกว่า

  1. ราคาเที่ยวปกติ = การคิดราคาจะคิดทั้ง ไป – กลับ
  2. ราคาเที่ยวเปล่า (Backhaul) = การคิดราคาตามจริงเพียงการวิ่งแค่เที่ยวเดียวเท่านั้น

การคิดราคาเที่ยวเปล่าอย่างเดียว จะเป็นการคิดจากเที่ยวที่ผู้ขนส่งจำเป็นต้องวิ่งมาเส้นทางนั้น ๆ เพื่อรับงานหลักหรืองานประจำอยู่แล้วทำให้ เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ขนส่งอีกด้วยและ 360TRUCK เป็นแพลตฟอร์มจองรถบรรทุกเที่ยวเปล่าเพื่อหางานขนส่งให้กับผู้ให้บริการขนส่งที่ยังต้องวิ่งเที่ยวเปล่าให้มีงานและรายได้ที่เพิ่มขึ้น

ราคารถเที่ยวเปล่าเทียบกับราคาปกติ

ทำไมธุรกิจต่างๆ จึงควรใช้บริการรถเที่ยวเปล่าเพื่อให้ช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้า

ธุรกิจต่าง ๆ มีจุดประสงค์ในการก่อตั้งที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค แต่จะปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกธุรกิจ จะต้องมีกำไรเพื่อความอยู่รอด ดังนั้นธุรกิจจึงต้องหาวิธีการต่าง ๆ ทั้งการเพิ่มรายรับให้มากขึ้น ลดต้นทุนในส่วนต่าง ๆ ที่สามารถทำได้ ดังนั้นการใช้รถเที่ยวเปล่า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งต้นทุนที่ต้องลดให้ได้นั้น ถือเป็นทางเลือกที่ดีในการจัดการต้นทุนที่เสียเปล่านี้ ดังที่อธิบายไว้ตามภาพข้างล่างนี้

 

วิธีลดต้นทุนขนส่งด้วยบริการรถเที่ยวเปล่า

 

การลดต้นทุนค่าขนส่งสำหรับธุรกิจ มีทางเลือกที่หลากหลายสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลดต้นทุน ทั้งการคำนวนเส้นทางในการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด หรือการสร้างคลังสินค้าระหว่างเส้นทางเพื่อกระจายหรือพักสินค้า และอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเจ้าของสินค้าก็คือการใช้บริการรถเที่ยวเปล่าที่มีงานที่วิ่งจากเส้นทางนั้นๆ อยู่แล้วจึงเป็นทางเลือกสำหรับธุรกิจเพื่อการลดต้นทุนค่าขนส่งได้ดีอีกทางหนึ่ง

หากต้องการใช้บริการขนส่งสินค้าเที่ยวเปล่าซึ่งให้บริการโดยแพลตฟอร์ม 360TRUCK สามารถ Add Line หรือ ติตามข่าวสามารถที่ Facebook หรือ Youtube ของทาง 360TRUCK ได้เลย

วิธีการใช้บริการกับ 360TRUCK รถบรรทุกรับจ้างทั่วประเทศไทย ต้องทำอย่างไรบ้าง

ดาวน์โหลดแอปและสมัครสมาชิก

360TRUCK รองรับการทำงานทั้งบนแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่น ให้คุณสามารถใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน สมัครสมาชิกฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สามารถจัดการผู้ใช้งานได้ เพื่อให้ทุกคนภายในองค์กรณ์ของคุณเข้าถึงข้อมูลได้ในที่เดียว ลดขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เลือกประเภทรถบรรทุก

360TRUCK มีรถบรรทุกพร้อมให้บริการครบครันทุกประเภทสินค้าตั้งแต่ รถ 4 ล้อ รถ 6 ล้อ รถ 10 ล้อ รถเทรลเลอร์ รถลากตู้คอนเทนเนอร์ และรถลากพ่วง พร้อมรายละเอียดขนาดบรรทุกสินค้าและน้ำหนักที่สามารถรับสินค้าได้อย่างครบถ้วน รถทุกคันผ่านการตรวจสอบจาก 360TRUCK ให้คุณมั่นใจในคุณภาพของรถบรรทุกและความปลอดภัยของสินค้า โดยเรามีรถพร้อมให้บริการทั่วประเทศมากกว่า 60,000 คันในระบบของ 360TRUCK

ระบุต้นทาง ปลายทาง และรายละเอียดการจัดส่ง

ในการใช้บริการ 360TRUCK รถบรรทุกรับจ้างทั่วประเทศ คุณจะต้องกรอกรายละเอียด ต้นทาง ปลายทาง รายละเอียดสถานที่ และเวลาเข้ารับส่งสินค้าให้ครบถ้วน เพื่อให้คนขับรถบรรทุกของเราเข้ารับสินค้าและส่งสินค้าได้ตามที่คุณต้องการ สามารถขนส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ และสามารถเพิ่มจุด Drop ได้มากถึง 15 จุดเลยทีเดียว

ระบุรายละเอียดสินค้า

360TRUCK จะให้คุณระบุข้อมูลรายละเอียดสินค้าไม่ว่าจะเป็น ประเภทสินค้า ประเภทบรรจุภัณฑ์ ขนาดของสินค้าที่บรรจุ น้ำหนักสินค้า และมูลค่าสินค้า เพื่อให้เราจัดส่งรถบรรทุกที่เหมาะกับสินค้าของคุณ และคุณสามารถที่จะเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมหรือข้อควรระวังของสินค้าได้เช่น ห้ามวางซ้อนทับ ห้ามสินค้าโดนน้ำ หรือแม้แต่ต้องการผ้าใบคลุมสินค้า 3 ชั้น โดย 360TRUCK มีประกันสินค้าครอบคลุมให้เริ่มต้น 100,000 บาท แต่คุณสามารถขอเพิ่มวงเงินการคุ้มครองสินค้าได้เป็นยังไงล่ะ รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เราก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

ระบุคำขอเพิ่มเติม

360TRUCK จะมีตัวเลือกคำขอเพิ่มเติมเช่น ต้องการเอกสารส่งกลับ หรือต้องการวงเงินประกันสินค้าเพิ่มเติม โดยคำขอเพิ่มเติมบางอย่างจะมีทั้งฟรีและเสียค่าบริการ

ระบบยืนยันคนขับรถบรรทุก

เมื่อ 360TRUCK จับคู่งานขนส่งของคุณและคนขับรถบรรทุกได้แล้ว ระบบจะทำการส่งข้อมูลชื่อนามกสุล เบอร์โทรศัพท์ ของคนขับรถบรรทุก พร้อมทะเบียนรถบรรทุกให้กับคุณ เพื่อให้คุณกดยืนยันรถบรรทุกและชำระเงินก่อนการขนส่งในระบบของ 360TRUCK เพื่อเป็นการคอนเฟริมคนขับรถบรรทุกจะวิ่งงานขนส่งสินค้าของคุณ โดยคนขับรถของ 360TRUCK ทุกคนผ่านการตรวจสอบมาตรฐานอย่างเคร่งครัดจาก 360TRUCK เรียบร้อย

ติดตามสถานะการขนส่งสินค้า

เมื่อคนขับรถบรรทุกของ 360TRUCK กดเริ่มงานขนส่ง คุณก็จะสามารถติดตามสถานะการขนส่งสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านแอปพลิเคชั่นและแพลตฟอร์มแบบ Real-time พร้อมรูปภาพการขึ้นลงสินค้า และรูปภาพเอกสารขนส่งสินค้าที่คนขับอัปเดตสถานะการขนส่งสินค้าผ่านแอป 360TRUCKER และเมื่อเสร็จสิ้นงานขนส่งแล้ว คนขับจะส่งเอกสารการขนส่งทั้งหมด กลับไปให้คุณตามที่คุณกรอกสถานที่จัดส่งเอกสารเอาไว้ในโปรไฟล์ของคุณ POD FREE ไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

มาถึงตรงนี้แล้วต้องการติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือสมัครสมาชิก

  • ดาวน์โหลดแอป 360TRUCK จองรถ คลิก
  • แอดไลน์ติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิก
  • โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิก
  • เยี่ยมชมเพจ Facebook คลิก
  • ติดตามช่อง Youtube คลิก
แอปจองร ถบรรทุกขนส่ง สินค้า ที่ธุรกิจไว้วางใจ หารถขนของย้ายบ้าน ย้ายหอ