ทีมผู้ดูแลเจ้าของสินค้า
โทร : 062 798 7888
Line : @360Shipper
อีเมล : growth@360truck
ทีมผู้ดูแลผู้ขนส่ง
โทร : 062 798 5777
Line : @360Carrier
อีเมล : growth@360truck

ประกันภัยความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง

360TRUCK ร่วมมือกับ ทิพยประกันภัย ในการคุ้มครองการขนส่งสินค้า ให้ผู้ใช้บริการอุ่นใจในทุกเที่ยวการขนส่งตลอดการใช้งาน

"กระจายความเสี่ยงกับทุกงานขนส่ง ด้วยการทำประกันภัยสินค้า"

"กระจายความเสี่ยงกับทุกงานขนส่ง ด้วยการทำประกันภัยสินค้า"

คำถามที่พบบ่อย

- เป็นการกระจายความเสี่ยงอย่างนึง หากเกิดเหตุในทรัพย์สินที่เอาประกัน ที่อยู่ในความดูแลของผู้ขนส่ง ทางบริษัทประกันก็จะคุ้มครองตามมูลค่าที่ทำประกัน ซึ่งหากไม่ได้มีการทำประกันไว้แล้วเกิดอุบัติเหตุ ความเสียหายในเรื่องของค่าใช้จ่ายจะตกอยู่กับผู้ขนส่งเองแต่เพียงผู้เดียว

2.1 เหตุสุดวิสัย หรือสภาพของสินค้านั้นเอง

2.2 ความผิดพลาดในเอกสารหรือคำสังเดียวกับของที่รับส่ง

2.3 การรั่วไหล หรือการสึกหรอตามปกติ การที่น้ำหนักหรือปริมาณสูญหายตามธรรมชาติ

2.4 การบรรจุ การหีบห่อหรือการใช้ภาชนะขนส่งที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ดีพอในการขนส่ง

2.5 การกระทำโดยเจตนามุ่งร้ายของบุคคลใดก็ตามที่ไม่ใช่ลูกจ้าง

2.6 การส่งมอบของให้แก่บุคคลอื่น ที่ไม่ใช่ผู้รับสินค้า หรือส่งผิดจุดหมายปลายทาง

2.7 การขนส่งโดยบุคคลหรือยานพาหนะอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

2.8 การขนส่งโดยยานพาหนะขนส่งที่ระบุไว้  แต่มีการโอนขายไปแล้ว ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนแล้วหรือไม่

2.9 การขับขี่หรือควบคุมยานพาหนะขนส่งโดยไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้อง

2.10 การที่ยานพาหนะขนส่งเสื่อมสภาพ หรือไม่เหมาะสมแก่การใช้ขนส่ง หรือบรรทุกเกินขนาด หรือการจัดวางผิดระเบียบ หรือการลากจูงผิดวิธี

2.11 การที่ผู้ขับขี่อยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาเสพติด หรือมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

2.12 การที่สินค้าสูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่ปรากฏร่องรอยการชิงทรัพย์หรือการโจรกรรม รวมทั้งการชิงทรัพย์และการโจรกรรมโดยลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย

2.13 การลักทรัพย์ในระหว่างที่ยานพาหนะขนส่งถูกทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล

- บริษัทมีเจ้าหน้าที่ออกสำรวจในทุกจังหวัด สามารถเดินทางไปที่เกิดเหตุได้ภายใน 30-45 นาที ในเวลาทำการสามารถแจ้งเคลมได้ที่ 1736 หรือติดต่อ 02-239-2409 (คุณจิดาภา)

4.1 ภายใน 3 วัน

4.2 ความคุ้มครองเริ่มทันที เมื่อกดซื้อผ่าน 360TRUCK และชำระเงินค่าเบี้ยกรมธรรม์ผ่านช่องทางออนไลน์เรียบร้อย โดยกรมธรรม์จะจัดส่งให้ท่านทางช่องทางอีเมล หรือ ทางไปรษณีย์ ตามที่ท่านได้เลือกไว้

- หากซื้อประกันสินค้าคู่กับประกันรถยนต์ จะมีส่วนลดเพิ่มเติมให้ (สอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ คุณจิดาภา โทร 02-239-2409)

- สำหรับประกันรถยนต์ (สอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ คุณปานจิตต์ โทร 081-820-1852)

คำถามที่พบบ่อย

- เป็นการกระจายความเสี่ยงอย่างนึง หากเกิดเหตุในทรัพย์สินที่เอาประกัน ที่อยู่ในความดูแลของผู้ขนส่ง ทางบริษัทประกันก็จะคุ้มครองตามมูลค่าที่ทำประกัน ซึ่งหากไม่ได้มีการทำประกันไว้แล้วเกิดอุบัติเหตุ ความเสียหายในเรื่องของค่าใช้จ่ายจะตกอยู่กับผู้ขนส่งเองแต่เพียงผู้เดียว

2.1 เหตุสุดวิสัย หรือสภาพของสินค้านั้นเอง

2.2 ความผิดพลาดในเอกสารหรือคำสังเดียวกับของที่รับส่ง

2.3 การรั่วไหล หรือการสึกหรอตามปกติ การที่น้ำหนักหรือปริมาณสูญหายตามธรรมชาติ

2.4 การบรรจุ การหีบห่อหรือการใช้ภาชนะขนส่งที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ดีพอในการขนส่ง

2.5 การกระทำโดยเจตนามุ่งร้ายของบุคคลใดก็ตามที่ไม่ใช่ลูกจ้าง

2.6 การส่งมอบของให้แก่บุคคลอื่น ที่ไม่ใช่ผู้รับสินค้า หรือส่งผิดจุดหมายปลายทาง

2.7 การขนส่งโดยบุคคลหรือยานพาหนะอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

2.8 การขนส่งโดยยานพาหนะขนส่งที่ระบุไว้  แต่มีการโอนขายไปแล้ว ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนแล้วหรือไม่

2.9 การขับขี่หรือควบคุมยานพาหนะขนส่งโดยไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้อง

2.10 การที่ยานพาหนะขนส่งเสื่อมสภาพ หรือไม่เหมาะสมแก่การใช้ขนส่ง หรือบรรทุกเกินขนาด หรือการจัดวางผิดระเบียบ หรือการลากจูงผิดวิธี

2.11 การที่ผู้ขับขี่อยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาเสพติด หรือมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

2.12 การที่สินค้าสูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่ปรากฏร่องรอยการชิงทรัพย์หรือการโจรกรรม รวมทั้งการชิงทรัพย์และการโจรกรรมโดยลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย

2.13 การลักทรัพย์ในระหว่างที่ยานพาหนะขนส่งถูกทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล

- บริษัทมีเจ้าหน้าที่ออกสำรวจในทุกจังหวัด สามารถเดินทางไปที่เกิดเหตุได้ภายใน 30-45 นาที ในเวลาทำการสามารถแจ้งเคลมได้ที่ 1736 หรือติดต่อ 02-239-2409 (คุณจิดาภา)

4.1 ภายใน 3 วัน

4.2 ความคุ้มครองเริ่มทันที เมื่อกดซื้อผ่าน 360TRUCK และชำระเงินค่าเบี้ยกรมธรรม์ผ่านช่องทางออนไลน์เรียบร้อย โดยกรมธรรม์จะจัดส่งให้ท่านทางช่องทางอีเมล หรือ ทางไปรษณีย์ ตามที่ท่านได้เลือกไว้

- หากซื้อประกันสินค้าคู่กับประกันรถยนต์ จะมีส่วนลดเพิ่มเติมให้ (สอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ คุณจิดาภา โทร 02-239-2409)

- สำหรับประกันรถยนต์ (สอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ คุณปานจิตต์ โทร 081-820-1852)

(1) สนใจซื้อประกันสินค้ารายเที่ยว/ปี

ป้องกันอุบัติเหตุกับสินค้าขณะขนส่ง

• ประเภทกรมธรรม์ • สำเนาบัตรประชาชน • สำเนาทะเบียนรถ

(2) ศึกษาข้อมูลประกัน

เจ้าหน้าที่ประสานงานและให้คำแนะนำ

แผนประกันสินค้าที่เหมาะกับคุณ

(3) ชำระเงินออนไลน์

สะดวก รวดเร็ว ทันใจ

(4) คุ้มครองทันที

หลังจากชำระเงิน ได้รับใบคุ้มครองชั่วคราวทันที

(5) ได้รับเอกสารกรมธรรม์

รับเอกสารกรมธรรม์ตัวจริงภายใน 3 วันทำการ

(1) สนใจซื้อประกันสินค้ารายเที่ยว/ปี

ป้องกันอุบัติเหตุกับสินค้าขณะขนส่ง

• ประเภทกรมธรรม์ • สำเนาบัตรประชาชน • สำเนาทะเบียนรถ

(2) ศึกษาข้อมูลประกัน

เจ้าหน้าที่ประสานงานและให้คำแนะนำ

แผนประกันสินค้าที่เหมาะกับคุณ

(3) ชำระเงินออนไลน์

สะดวก รวดเร็ว ทันใจ

(4) คุ้มครองทันที

หลังจากชำระเงินได้ รับใบคุ้มครองชั่วคราวทันที

(5) ได้รับเอกสารกรมธรรม์

รับเอกสารกรมธรรม์ตัวจริงภายใน 3 วันทำการ

เลือกแผนประกันสินค้าที่เหมาะสมกับการขนส่งของคุณ แบ่งเป็น 5 ชนิด

สินค้าทั่วไป
แผนประกัน 1 กลุ่มสินค้าทั่วไป

 • เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตร
 • อุปกรณ์ช่าง ไม้แปรรูป วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง บรรจุภันฑ์
 • ยารักษาโรค อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
แตกหักง่าย
แผนประกัน 2 กลุ่มสินค้าแตกหักง่าย

 • สินค้าแตกหักง่าย และ เครื่องจักร/เครื่องยนต์ทุกประเภท (ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม)
เครื่องจักร
แผนประกัน 3 กลุ่มเครื่องจักรและเครื่องยนต์

 • เครื่องจักรและเครื่องยนต์ทุกประเภท (ที่มีน้ำหนักเกินกว่า 1,000 กิโลกรัม)
ของเหลว
แผนประกัน 4 กลุ่มของเหลวบรรจุแท็งก์

 • น้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุแท็งก์
 • ของเหลวบรรจุแท็งก์
 • ก๊าซบรรจุแท็งก์
ควบคุมอุณหภูมิ
แผนประกัน 5 กลุ่มสินค้าที่ควบคุมอุณหภูมิ

 • อาหารสด อาหารทะเลสดและแช่แข็ง
 • สินค้าที่อยู่ในสภาพต้องควบคุมอุณหภูมิ
เลือกแผนประกันสินค้าที่เหมาะสมกับการขนส่งของคุณ แบ่งเป็น 5 ชนิด

สินค้าทั่วไป
แผนประกัน 1 กลุ่มสินค้าทั่วไป

 • เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตร
 • อุปกรณ์ช่าง วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง บรรจุภันฑ์ อื่นๆ
 • ยารักษาโรค อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
แตกหักง่าย
แผนประกัน 2 กลุ่มสินค้าแตกหักง่าย

 • สินค้าแตกหักง่าย และ เครื่องจักร/เครื่องยนต์ทุกประเภท (ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม)
เครื่องจักร
แผนประกัน 3 กลุ่มเครื่องจักรและเครื่องยนต์

 • เครื่องจักรและเครื่องยนต์ทุกประเภท (ที่มีน้ำหนักเกินกว่า 1,000 กิโลกรัม)
ของเหลว
แผนประกัน 4 กลุ่มของเหลวบรรจุแท็งก์

 • น้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุแท็งก์
 • ของเหลวบรรจุแท็งก์
 • ก๊าซบรรจุแท็งก์
ควบคุมอุณหภูมิ
แผนประกัน 5 กลุ่มสินค้าที่ควบคุมอุณหภูมิ

 • อาหารสด อาหารทะเลสดและแช่แข็ง
 • สินค้าที่อยู่ในสภาพต้องควบคุมอุณหภูมิ
กรอกข้อมูลเพื่อให้เราส่งข้อมูลแผนประกันสินค้าเพิ่มเติม

  สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกได้ที่นี่ ดูรายละเอียด
  สนใจซื้อประกันสินค้ากับ 360TRUCK ติดต่อได้ที่ FACEBOOK & LINE OFFICAL
  FACEBOOK
  LINE-OA
  กรอกข้อมูลเพื่อให้เราส่งข้อมูลแผนประกันสินค้าเพิ่มเติม

   สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกได้ที่นี่ ดูรายละเอียด

   สนใจซื้อประกันสินค้ากับ 360TRUCK ติดต่อได้ที่ FACEBOOK & LINE OFFICAL

   FACEBOOK
   LINE-OA